Ympäristöneuvosto

EU:n neuvosto

Ympäristöneuvosto vastaa EU:n ympäristöpolitiikasta, johon kuuluvat muun muassa ympäristönsuojelu, luonnonvarojen harkittu käyttö ja ihmisten terveyden suojelu. Se käsittelee myös kansainvälisiä, etenkin ilmastonmuutokseen liittyviä ympäristökysymyksiä.

Miten ympäristöneuvosto toimii?

Ympäristöneuvostossa kokoontuvat ympäristöasioista vastaavat ministerit. Euroopan komissiota edustavat istunnoissa ympäristökomissaari ja ilmastokomissaari.

Ympäristöneuvostolla on noin neljä istuntoa vuodessa.

Ympäristöpolitiikka

Poliittisena päättäjänä neuvosto hyväksyy yhdessä Euroopan parlamentin kanssa kunnianhimoista ympäristölainsäädäntöä, jolla suojellaan luontotyyppejä, pidetään ilma ja vesi puhtaina, varmistetaan kunnollinen jätehuolto, lisätään tietoutta myrkyllisistä kemikaaleista ja helpotetaan yritysten siirtymistä kestävään talouteen.

Se myös varmistaa, että ympäristönäkökohdat otetaan huomioon muissa EU:n politiikoissa, kuten teollisuudessa, maataloudessa, liikenteessä, energiassa ja palveluissa.

Kansainvälisellä tasolla EU ja sen jäsenmaat pyrkivät varmistamaan, että kansainvälisissä ympäristö- ja ilmastosopimuksissa noudatetaan EU:n ympäristönormeja. Tältä osin neuvosto valmistelee EU:n kannat kansainvälisiä konferensseja ja ilmastoneuvotteluja varten.

Ympäristöneuvoston prioriteetit Slovakian puheenjohtajakaudella

Ympäristöneuvoston ohjelmassa keskitytään Slovakian puheenjohtajakaudella vähähiiliseen talouteen. Keskustelua päästökauppajärjestelmään kuuluvien alojen tarkistamista koskevista ehdotuksista jatketaan. Ympäristöneuvosto käsittelee myös muita päästöihin liittyviä ehdotuksia eli päästökauppajärjestelmään kuulumattomia aloja sekä maankäyttöön, maankäytön muutokseen ja metsätalouteen liittyvien kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä.

Ilmastonmuutoksen alalla Pariisin sopimuksen ratifioinnin seuranta on yksi puheenjohtajavaltion prioriteeteista. Se aikoo myös käsitellä kiertotalouteen siirtymistä koskevia ehdotuksia.