Ympäristöneuvosto

EU:n neuvosto

Ympäristöneuvosto vastaa EU:n ympäristöpolitiikasta, johon kuuluvat muun muassa ympäristönsuojelu, luonnonvarojen harkittu käyttö ja ihmisten terveyden suojelu. Se käsittelee myös kansainvälisiä, etenkin ilmastonmuutokseen liittyviä ympäristökysymyksiä.

Miten ympäristöneuvosto toimii?

Ympäristöneuvostossa kokoontuvat ympäristöasioista vastaavat ministerit. Euroopan komissiota edustavat istunnoissa ympäristökomissaari ja ilmastokomissaari.

Ympäristöneuvostolla on noin neljä istuntoa vuodessa.

Ympäristöpolitiikka

Poliittisena päättäjänä neuvosto hyväksyy yhdessä Euroopan parlamentin kanssa kunnianhimoista ympäristölainsäädäntöä, jolla suojellaan luontotyyppejä, pidetään ilma ja vesi puhtaina, varmistetaan kunnollinen jätehuolto, lisätään tietoutta myrkyllisistä kemikaaleista ja helpotetaan yritysten siirtymistä kestävään talouteen.

Se myös varmistaa, että ympäristönäkökohdat otetaan huomioon muissa EU:n politiikoissa, kuten teollisuudessa, maataloudessa, liikenteessä, energiassa ja palveluissa.

Kansainvälisellä tasolla EU ja sen jäsenmaat pyrkivät varmistamaan, että kansainvälisissä ympäristö- ja ilmastosopimuksissa noudatetaan EU:n ympäristönormeja. Tältä osin neuvosto valmistelee EU:n kannat kansainvälisiä konferensseja ja ilmastoneuvotteluja varten.

Ympäristöneuvoston prioriteetit Maltan puheenjohtajakaudella

Ympäristöneuvosto keskittyy Maltan puheenjohtajakaudella kestävän kehityksen Agenda 2030 -toimintaohjelmaan liittyviin aloitteisiin. Asialistalla on muun muassa päästökauppajärjestelmän tarkistamisehdotuksen käsittely. Työtä jatketaan myös aloilla, jotka eivät kuulu päästökauppajärjestelmään, kuten taakanjakoasetuksen sekä maankäyttöä, maankäytön muutosta ja metsätaloutta koskevan asetuksen parissa. Nämä välineet auttavat EU:ta täyttämään Pariisin ilmastosopimukseen sisältyvät sitoumukset.

Puheenjohtajavaltion tavoitteena on myös edistää neuvotteluja kiertotalouspakettiin sisältyvistä ehdotuksista.