Työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttaja-asioiden neuvosto (TSTK)

EU:n neuvosto

TSTK-neuvosto pyrkii parantamaan työllisyyttä sekä elin- ja työoloja ja varmistamaan ihmisten terveyden korkeatasoisen suojelun ja kuluttajansuojan EU:ssa.

Miten TSTK-neuvosto toimii?

TSTK-neuvostossa kokoontuvat työ-, sosiaali- ja terveysministerit sekä kuluttajansuoja-asioista vastaavat ministerit kaikista EU:n jäsenmaista. Istuntoihin osallistuvat myös näistä asioista vastaavat komissaarit.

TSTK-neuvostolla on tavallisesti 4 istuntoa vuodessa. Näistä istunnoista kahdessa keskitytään yleensä pelkästään työllisyyteen ja sosiaalipolitiikkaan.

Työllisyys-, sosiaali-, terveys- ja kuluttajapolitiikka

EU:n toimien yleisenä tavoitteena on kohottaa kansalaisten elintasoa ja elämänlaatua muun muassa tarjoamalla korkealaatuisia työpaikkoja sekä varmistamalla sosiaalisen suojelun, terveyden suojelun ja kuluttajansuojan korkea taso.

Työllisyys- ja sosiaalipolitiikassa neuvoston tehtävänä on laatia vuosittain työllisyyden suuntaviivat, jotka jäsenmaat ottavat huomioon kansallisissa politiikoissaan. Neuvosto myös hyväksyy yhdessä Euroopan parlamentin kanssa lainsäädäntöä, jonka tarkoituksena on parantaa työoloja, sosiaalista osallisuutta ja sukupuolten tasa-arvoa.

Vaikka terveyspolitiikkojen määrittely sekä terveyspalvelujen järjestäminen ja tarjoaminen kuuluvat jäsenmaiden velvollisuuksiin, neuvosto vastaa yhdessä Euroopan parlamentin kanssa lainsäädännöstä, joka koskee ihmisestä peräisin olevien elinten ja veren laatua ja turvallisuutta, potilaiden oikeuksia rajatylittävässä terveydenhuollossa sekä lääkkeiden ja lääkinnällisten laitteiden laatua ja turvallisuutta.

Kuluttajansuojan alalla neuvosto vahvistaa yhdessä Euroopan parlamentin kanssa EU:n laajuisia sääntöjä, joilla suojellaan kuluttajien terveyttä, turvallisuutta ja taloudellisia etuja.

Viron puheenjohtajakauden prioriteetit

Puheenjohtajamaa Viro aikoo ottaa käsittelyyn Euroopan komission ehdotuksen Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarista. Se aikoo edistää keskustelua pilarin hyväksymisestä poliittisella tasolla neuvostossa.

Viro jatkaa työtä sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevien asetusten päivittämiseksi ja yksinkertaistamiseksi. Jotta kansalaiset voisivat saada sosiaalietuutensa nopeammin muuttaessaan jäsenmaasta toiseen, Viro aikoo työstää jäsenmaiden välistä sosiaaliturvatietojen sähköistä vaihtojärjestelmää.

Viro haluaa myös päästä tuloksiin neuvotteluissa työntekijöiden lähettämistä koskevasta direktiivistä.

Jotta vähennettäisiin syöpävaarallisille aineille altistumista työssä, on Viron mielestä tärkeää vahvistaa aiempaa useammalle vaaralliselle aineelle raja-arvot EU:ssa. Puheenjohtajakauden prioriteetteihin kuuluukin karsinogeeni- ja mutageenidirektiivin muuttaminen.

Terveysasioissa Viro vie eteenpäin jäsenmaiden keskustelua alkoholin haittojen vähentämisestä. Viro haluaa luoda ennakkoedellytykset potilastietojen laajemmalle käytölle ja rajatylittävälle liikkumiselle hoito-, tutkimus- ja innovointitarkoituksissa ja pitää siksi tärkeänä, että digitaalisten sisämarkkinoiden periaatteita noudatetaan terveydenhuoltoalalla.