Työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttaja-asioiden neuvosto (TSTK)

EU:n neuvosto

TSTK-neuvosto pyrkii parantamaan työllisyyttä sekä elin- ja työoloja ja varmistamaan ihmisten terveyden korkeatasoisen suojelun ja kuluttajansuojan EU:ssa.

Miten TSTK-neuvosto toimii?

TSTK-neuvostossa kokoontuvat työ-, sosiaali- ja terveysministerit sekä kuluttajansuoja-asioista vastaavat ministerit kaikista EU:n jäsenmaista. Istuntoihin osallistuvat myös näistä asioista vastaavat komissaarit.

TSTK-neuvostolla on tavallisesti 4 istuntoa vuodessa. Näistä istunnoista kahdessa keskitytään yleensä pelkästään työllisyyteen ja sosiaalipolitiikkaan.

Työllisyys-, sosiaali-, terveys- ja kuluttajapolitiikka

EU:n toimien yleisenä tavoitteena on kohottaa kansalaisten elintasoa ja elämänlaatua muun muassa tarjoamalla korkealaatuisia työpaikkoja sekä varmistamalla sosiaalisen suojelun ja terveyden suojelun ja kuluttajansuojan korkea taso.

Työllisyys- ja sosiaalipolitiikassa neuvoston tehtävänä on laatia vuosittain työllisyyden suuntaviivat, jotka jäsenmaat ottavat huomioon kansallisissa politiikoissaan. Neuvosto myös hyväksyy yhdessä Euroopan parlamentin kanssa lainsäädäntöä, jonka tarkoituksena on parantaa työoloja, sosiaalista osallisuutta ja sukupuolten tasa-arvoa.

Vaikka terveyspolitiikkojen määrittely sekä terveyspalvelujen järjestäminen ja tarjoaminen kuuluvat jäsenmaiden velvollisuuksiin, neuvosto vastaa yhdessä Euroopan parlamentin kanssa lainsäädännöstä, joka koskee ihmisestä peräisin olevien elinten ja veren laatua ja turvallisuutta, potilaiden oikeuksia rajatylittävässä terveydenhuollossa sekä lääkkeiden ja lääkinnällisten laitteiden laatua ja turvallisuutta.

Kuluttajansuojan alalla neuvosto vahvistaa yhdessä Euroopan parlamentin kanssa EU:n laajuisia sääntöjä, joilla suojellaan kuluttajien terveyttä, turvallisuutta ja taloudellisia etuja.

Työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttaja-asioiden neuvoston prioriteetit Slovakian puheenjohtajakaudella

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden alalla neuvosto jatkaa neuvotteluita säännöistä, jotka koskevat työntekijöiden vapaata liikkuvuutta, sosiaaliturvajärjestelmien koordinointia ja työntekijöiden lähettämistä. Se pyrkii myös tarkistamaan lainsäädäntöä, jolla parannetaan työntekijöiden suojelua syöpäsairauden vaaraa tai perimän muutoksia aiheuttavilta riskeiltä. Toisena tavoitteena on arvioida nuorisotakuun tehokkuutta ja tuloksia ja tukea romaniväestön integroimista koskevien toimenpiteiden täytäntöönpanoa.

Terveysalalla ministerit keskustelevat lääkinnällisiä laitteita koskevan nykyisen sääntelykehyksen tarkistuksesta ja jatkavat ihmisille ja eläimille tarkoitettuja lääkkeitä koskevien lupamenettelyjen käsittelyä. He jatkavat myös keskustelua mikrobilääkeresistenssistä, joka liittyy antibioottien laajaan käyttöön ihmisten lääkinnässä ja kotieläintuotannossa. Lisäksi neuvosto keskittyy terveellisten elintapojen edistämiseen kroonisten ei-tarttuvien sairauksien ennaltaehkäisyssä.