Koulutus-, nuoriso-, kulttuuri- ja urheiluneuvosto

EU:n neuvosto

Koulutus-, nuoriso-, kulttuuri- ja urheiluneuvoston käsittelemät politiikan alat kuuluvat jäsenmaiden vastuulle. EU:n tehtävänä näillä aloilla onkin tarjota puitteet jäsenmaiden yhteistyölle ja tietojen ja kokemusten vaihdolle yhteistä etua koskevista asioista.

Miten koulutus-, nuoriso-, kulttuuri- ja urheiluneuvosto toimii?

Neuvostossa kokoontuvat kaikkien EU-maiden koulutus-, kulttuuri-, nuoriso-, media-, viestintä- ja urheiluministerit. Tarkka kokoonpano määräytyy kussakin istunnossa käsiteltävien aiheiden mukaan.

Neuvoston istuntoihin osallistuu myös Euroopan komission edustaja, yleensä koulutuksesta, kulttuurista, monikielisyydestä ja nuorisoasioista vastaava komissaari.

Koulutus-, nuoriso-, kulttuuri- ja urheiluneuvosto kokoontuu 3–4 kertaa vuodessa, näistä kahdesti täydessä kokoonpanossaan.

Koulutus-, nuoriso-, kulttuuri- ja urheilupolitiikka

Neuvosto hyväksyy pääasiassa edistämistoimia ja suosituksia. Neuvoston hyväksymät aloitteet ja ohjelmat, kuten Erasmus+ tai Luova Eurooppa, voivat kuitenkin vaikuttaa hyvin suoraan EU:n kansalaisiin. Neuvosto voi myös antaa lainsäädäntöä tietyissä tapauksissa, joissa perussopimukset sen sallivat. Tällaisia ovat esimerkiksi audiovisuaalinen ala ja todistusten vastavuoroinen tunnustaminen.

Koulutus-, nuoriso-, kulttuuri- ja urheiluneuvosto pyrkii myös seuraamaan tiiviisti Eurooppa 2020 -strategiaan sisältyvien koulutus- ja nuorisotoimien edistymistä, vahvistamaan kulttuurialan osuutta innovatiivisen Euroopan edistämisessä ja huolehtimaan siitä, että Euroopan potentiaali luovan digitaalisen sisällön keskeisenä tuottajana edistää Eurooppa 2020 -strategiaan sisältyvän Euroopan digitaalistrategian toteuttamista.

EU pyrkii koulutus-, nuoriso-, kulttuuri- ja urheilualan toimillaan vaalimaan Euroopan kulttuuriperintöä, tukemaan Euroopan kulttuurialaa ja luovia toimialoja, kannustamaan opiskelijoiden ja opettajien liikkuvuutta sekä edistämään liikuntaharrastusta ja sosiaalista osallisuutta urheilun kautta.

Viron puheenjohtajakauden prioriteetit

Viron puheenjohtajakauden prioriteetteihin kuuluvat oppimisen ja opetuksen muuttuva rooli sekä koulutuksen ja työmarkkinoiden välinen yhteys. Huomiota kiinnitetään erityisesti tarpeeseen nykyaikaistaa koulutusta ja oppilaitoksia elinikäisen oppimisen viitekehyksessä.

Koulutuksen ja työmarkkinoiden välistä yhteyttä on tiivistettävä. Oppilaitosten on otettava huomioon opiskelijoidensa tarpeet ja kyvyt sekä uudesta teknologiasta johtuvat työmaailman muutokset.

Europass-päätöksen tarkistamista varten Viro pyrkii yleisnäkemykseen neuvoston tasolla.

Nuorisoasioissa Viron puheenjohtajakaudella vauhditetaan keskustelua seuraavasta EU:n nuorisostrategiasta. Tavoitteena on antaa nuorille enemmän mahdollisuuksia osallistua tähän keskusteluun.

Viro haluaa myös korostaa vapaaehtoistoiminnan merkitystä pyrkimyksissä edistää osaamista, osallistavuutta ja aktiivista osallistumista yhteiskunnan toimintaan. Viro aikoo viedä eteenpäin keskustelua Euroopan solidaarisuusjoukoista.

Kulttuurialan tärkeimpiä tavoitteita Viron puheenjohtajakaudella on EU:n audiovisuaalisia mediapalveluja koskevan direktiivin uudistaminen. Viro aikoo myös laatia neuvoston päätelmät kulttuuritarjonnan saatavuudesta digiaikana ja korostaa niissä yleisötyötä.

Urheiluasioissa Viro kaavailee neuvoston päätelmiä urheiluvalmentajien roolista yhteiskunnassa ja haluaa korostaa heidän keskeistä panostaan laajemminkin kuin urheilu- ja liikuntatoiminnassa.