Koulutus-, nuoriso-, kulttuuri- ja urheiluneuvosto

EU:n neuvosto

Koulutus-, nuoriso-, kulttuuri- ja urheiluneuvoston käsittelemät politiikan alat kuuluvat jäsenmaiden vastuulle. EU:n tehtävänä näillä aloilla onkin toimia puitteina jäsenmaiden yhteistyölle sekä tietojen ja kokemusten vaihdolle yhteistä etua koskevista asioista.

Miten koulutus-, nuoriso-, kulttuuri- ja urheiluneuvosto toimii?

Neuvostossa kokoontuvat kaikkien EU-maiden koulutus-, kulttuuri-, nuoriso-, media-, viestintä- ja urheiluministerit. Tarkka kokoonpano riippuu kussakin istunnossa käsiteltävistä aiheista.

Neuvoston istuntoihin osallistuu myös Euroopan komission edustaja, yleensä koulutuksesta, kulttuurista, monikielisyydestä ja nuorisoasioista vastaava komissaari.

Koulutus-, nuoriso-, kulttuuri- ja urheiluneuvosto kokoontuu 3–4 kertaa vuodessa, näistä kahdesti täydessä kokoonpanossaan.

Koulutus-, nuoriso-, kulttuuri- ja urheilupolitiikka

Neuvosto hyväksyy pääasiassa edistämistoimia ja suosituksia. Neuvoston hyväksymät aloitteet ja ohjelmat, kuten Erasmus+ tai Luova Eurooppa, voivat kuitenkin vaikuttaa hyvin suoraan EU:n kansalaisiin. EU voi myös antaa lainsäädäntöä tietyissä tapauksissa, joissa perussopimukset sen sallivat. Tällaisia ovat esimerkiksi audiovisuaalinen ala ja todistusten vastavuoroinen tunnustaminen.

Koulutus-, nuoriso-, kulttuuri- ja urheiluneuvosto pyrkii myös seuraamaan tiiviisti Eurooppa 2020 -strategiaan sisältyvien koulutus- ja nuorisotoimien edistymistä, vahvistamaan kulttuurialan osuutta innovatiivisen Euroopan edistämisessä ja huolehtimaan siitä, että Euroopan potentiaali luovan digitaalisen sisällön keskeisenä tuottajana edistää Eurooppa 2020 -strategiaan sisältyvän Euroopan digitaalistrategian toteuttamista.

EU pyrkii koulutus-, nuoriso-, kulttuuri- ja urheilualan toimillaan vaalimaan Euroopan kulttuuriperintöä, tukemaan Euroopan kulttuurialaa ja luovia toimialoja, kannustamaan opiskelijoiden ja opettajien liikkuvuutta sekä edistämään liikuntaharrastusta ja sosiaalista osallisuutta urheilun kautta.

Koulutus-, nuoriso-, kulttuuri- ja urheiluneuvoston prioriteetit Slovakian puheenjohtajakaudella

Ministerit aikovat käsitellä erityisesti koulutuksen ja nuorisotyön merkitystä radikalisoitumisen ja ääriliikkeiden ehkäisemisessä. Lisäksi ministerit aikovat työstää neuvoston suositusta taitotakuun perustamisesta sekä valmistella eurooppalaisesta tutkintojen viitekehyksestä elinikäisen oppimisen edistämiseksi annetun suosituksen uudelleentarkastelua.

Neuvosto aikoo myös jatkaa neuvotteluja audiovisuaalisia mediapalveluja koskevasta direktiivistä, joka on osa suunnitelmaa luoda digitaaliset sisämarkkinat Eurooppaan. Kulttuuriministerit aikovat keskittyä kulttuurialan työsuunnitelman (2015–2018) väliarviointiin. Urheiluministerit aikovat puolestaan keskustella urheiludiplomatiasta pyrkien näin lisäämään tietoisuutta sen potentiaalisesta roolista yhteiskunnassa.