Koulutus-, nuoriso-, kulttuuri- ja urheiluneuvosto

EU:n neuvosto

Koulutus-, nuoriso-, kulttuuri- ja urheiluneuvoston käsittelemät politiikan alat kuuluvat jäsenmaiden vastuulle. EU:n tehtävänä näillä aloilla onkin toimia puitteina jäsenmaiden yhteistyölle sekä tietojen ja kokemusten vaihdolle yhteistä etua koskevista asioista.

Miten koulutus-, nuoriso-, kulttuuri- ja urheiluneuvosto toimii?

Neuvostossa kokoontuvat kaikkien EU-maiden koulutus-, kulttuuri-, nuoriso-, media-, viestintä- ja urheiluministerit. Tarkka kokoonpano riippuu kussakin istunnossa käsiteltävistä aiheista.

Neuvoston istuntoihin osallistuu myös Euroopan komission edustaja, yleensä koulutuksesta, kulttuurista, monikielisyydestä ja nuorisoasioista vastaava komissaari.

Koulutus-, nuoriso-, kulttuuri- ja urheiluneuvosto kokoontuu 3–4 kertaa vuodessa, näistä kahdesti täydessä kokoonpanossaan.

Koulutus-, nuoriso-, kulttuuri- ja urheilupolitiikka

Neuvosto hyväksyy pääasiassa edistämistoimia ja suosituksia. Neuvoston hyväksymät aloitteet ja ohjelmat, kuten Erasmus+ tai Luova Eurooppa, voivat kuitenkin vaikuttaa hyvin suoraan EU:n kansalaisiin. EU voi myös antaa lainsäädäntöä tietyissä tapauksissa, joissa perussopimukset sen sallivat. Tällaisia ovat esimerkiksi audiovisuaalinen ala ja todistusten vastavuoroinen tunnustaminen.

Koulutus-, nuoriso-, kulttuuri- ja urheiluneuvosto pyrkii myös seuraamaan tiiviisti Eurooppa 2020 -strategiaan sisältyvien koulutus- ja nuorisotoimien edistymistä, vahvistamaan kulttuurialan osuutta innovatiivisen Euroopan edistämisessä ja huolehtimaan siitä, että Euroopan potentiaali luovan digitaalisen sisällön keskeisenä tuottajana edistää Eurooppa 2020 -strategiaan sisältyvän Euroopan digitaalistrategian toteuttamista.

EU pyrkii koulutus-, nuoriso-, kulttuuri- ja urheilualan toimillaan vaalimaan Euroopan kulttuuriperintöä, tukemaan Euroopan kulttuurialaa ja luovia toimialoja, kannustamaan opiskelijoiden ja opettajien liikkuvuutta sekä edistämään liikuntaharrastusta ja sosiaalista osallisuutta urheilun kautta.

Koulutus-, nuoriso-, kulttuuri- ja urheiluneuvoston prioriteetit Maltan puheenjohtajakaudella

Laadukkaan koulutuksen tarjoaminen kaikille on yksi Maltan puheenjohtajakauden prioriteeteista. Neuvosto aikoo laatia päätelmät osallistamisesta monimuotoisessa ympäristössä. Niissä keskitytään osallistavuuteen tehokkaiden koulutusmekanismien ensisijaisena tekijänä.

Malta pyrkii puheenjohtajavaltiona myös edistämään uutta osaamisohjelmaa, ehdotusta neuvoston suositukseksi eurooppalaisesta tutkintojen viitekehyksestä elinikäisen oppimisen edistämiseksi sekä europassia koskevaa päätösehdotusta.

Nuorisoalalla puheenjohtajavaltio aikoo laatia neuvoston päätelmät siitä, miten nuorisotyöllä voidaan tukea nuoria olennaisten elämäntaitojen kehittämisessä ja aikuistumisessa. Neuvosto antaa myös päätelmät, joilla vastataan komission toteuttamaan EU:n nuorisostrategian väliarviointiin samoin kuin komission nuorisoaloitteeseen.

Kulttuurialalla puheenjohtajavaltio laatii päätelmät, jotka perustuvat yhteiseen tiedonantoon "Tavoitteena kansainvälisiä kulttuurisuhteita koskeva EU:n strategia". Malta aikoo myös käsitellä edelleen audiovisuaalisia mediapalveluja koskevaa tarkistettua direktiiviä.

Puheenjohtajavaltio aikoo keskittyä urheiluun sosiaalisen osallisuuden foorumina ja erityisesti vapaaehtoistoimintaan antamalla aihetta koskevat neuvoston päätelmät, joissa keskitytään varsinkin kaikkein haavoittuvimpiin väestöryhmiin.