Yleisten asioiden neuvosto

EU:n neuvosto

Yleisten asioiden neuvosto koordinoi Eurooppa-neuvoston kokousten valmisteluja. Se vastaa myös tietyistä monialaisista politiikoista.

Miten yleisten asioiden neuvosto toimii?

Yleisten asioiden neuvosto koostuu pääasiassa kaikkien EU-maiden Eurooppa-ministereistä. Euroopan komissiota edustaa tavallisesti institutionaalisista suhteista vastaava komissaari, käsiteltävän asian mukaan.

Yleisten asioiden neuvostolla on istuntoja kerran kuukaudessa.

Eurooppa-neuvosto

Eurooppa-neuvosto on toimielin, joka määrittelee EU:n poliittisen suunnan ja prioriteetit

Lisää yleisten asioiden neuvostosta

Yleisten asioiden neuvosto vastaa neuvoston kaikkien kokoonpanojen työskentelyn johdonmukaisuudesta. Se valmistelee Eurooppa-neuvoston kokoukset (EU:n jäsenmaiden valtion- tai hallitusten päämiesten kokoukset) ja huolehtii niiden jatkotoimista.

Se vastaa useista monialaisista politiikoista, joihin kuuluvat muun muassa EU:n laajentuminen ja liittymisneuvottelut, monivuotisen rahoituskehyksen (EU:n 7-vuotinen budjetti) hyväksyminen, koheesiopolitiikka, EU:n toimielinrakenteeseen liittyvät kysymykset ja kaikki Eurooppa-neuvoston sille toimittamat asiat.

Yleisten asioiden neuvoston prioriteetit Viron puheenjohtajakaudella

Yleisten asioiden neuvosto

Viro jatkaa puheenjohtajakaudellaan keskusteluja Euroopan unionin tulevaisuudesta ja tavoista suojata EU:n kansalaisten tarpeet ja edut.

Puheenjohtajamaa jatkaa parempaa lainsäädäntöä koskevan toimielinten välisen sopimuksen täytäntöönpanoa lainsäädäntöprosessin parantamiseksi, helpottamiseksi ja tehostamiseksi.

Puheenjohtajakaudella on tarkoitus hyväksyä Euroopan parlamentin, Euroopan komission ja neuvoston välinen yhteinen julistus lainsäädäntöprioriteeteista 2018.

Viro aikoo myös saada aikaan toimielinten sopimuksen pakollisesta avoimuusrekisteristä.

Lisäksi Viro pyrkii jatkamaan keskusteluja oikeusvaltion periaatteista ja suojelusta, myös käymällä oikeusvaltiota koskevaa vuoropuhelua yleisten asioiden neuvostossa.

Puheenjohtajamaa aikoo viedä eteenpäin EU:n laajentumista osana laajempaa turvallisuuden, vakauden, demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen kehystä Euroopassa.

Koheesiokokoonpanossa Viro aikoo käsitellä koheesiopolitiikan tuloksia, täytäntöönpanoa ja tulevaisuutta. Keskustelujen pohjana ovat komission seitsemäs kertomus taloudellisesta, sosiaalisesta ja alueellisesta yhteenkuuluvuudesta, , tausta-asiakirjat, tutkimusjulkaisut ja neuvoston muissa kokoonpanoissa aikaisemmin käydyt keskustelut.

Yleisten asioiden neuvosto (art. 50)

Yleisten asioiden neuvoston (art. 50) ministerit keskustelevat EU27-kokoonpanossa kaikista brexitiin liittyvistä kysymyksistä.

Eurooppa-neuvoston (art. 50) kokousten välillä yleisten asioiden neuvosto (art. 50) varmistaa, että neuvotteluja käydään Eurooppa-neuvoston antamien suuntaviivojen ja neuvoston hyväksymien neuvotteluohjeiden mukaisesti.

Kyseisissä neuvotteluissa Viro pyrkii puheenjohtajakaudellaan säilyttämään 27 jäsenmaan yhtenäisyyden ja helpottamaan sopimukseen pääsyä Ison-Britannian kanssa.