Oikeus- ja sisäasioiden neuvosto (OSA)

EU:n neuvosto

Oikeus- ja sisäasioiden neuvosto kehittää yhteistyötä ja yhteistä politiikkaa erilaisissa maiden rajat ylittävissä asioissa. Tavoitteena on luoda EU:n laajuinen vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue.

Miten oikeus- ja sisäasioiden neuvosto toimii?

Oikeus- ja sisäasioiden neuvostossa (OSA) kokoontuvat kaikkien EU:n jäsenmaiden oikeus- ja sisäministerit. Yleensä oikeusministerit vastaavat sekä yksityis- että rikosoikeudellisesta yhteistyöstä ja perusoikeuksista. Sisäministerit taas käsittelevät muun muassa maahanmuuttoa, rajaturvallisuutta ja poliisiyhteistyötä. Kaikissa EU:n jäsenmaissa ministereiden työnjako ei kuitenkaan ole samanlainen. OSA-neuvosto vastaa myös pelastuspalvelusta.

OSA-neuvosto kokoontuu yleensä joka kolmas kuukausi.

EU:n perussopimusten mukaisesti Tanska, Yhdistynyt kuningaskunta ja Irlanti eivät osallistu kaikkien oikeus- ja sisäasioihin liittyvien toimenpiteiden täytäntöönpanoon tai niiden osallistumiselle on tiettyjä ehtoja.

Schengenin säännöstöön liittyvillä aloilla keskustelut käydään sekakomiteassa. Siihen osallistuvat EU:n jäsenmaat ja 4 EU:n ulkopuolista maata, jotka ovat liittyneet Schengen-sopimukseen (Islanti, Liechtenstein, Norja ja Sveitsi). Kun on kyseessä lainsäädäntötoimi, sekakomiteassa käydyn keskustelun jälkeen asia hyväksytään OSA-neuvostossa, mutta Iso-Britannia ja Irlanti eivät osallistu äänestykseen.

Oikeus- ja sisäasioiden alan politiikka

Neuvosto hyväksyy, useimmiten yhdessä Euroopan parlamentin kanssa, lainsäädäntöä, jonka tarkoituksena on taata perusoikeudet ja ihmisten vapaa liikkuminen EU:n alueella sekä varmistaa kansalaisten korkeatasoinen suojelu. Se vastaa turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikasta, yksityis- ja rikosoikeudellisesta yhteistyöstä, pelastuspalvelusta sekä vakavan ja järjestäytyneen rikollisuuden ja terrorismin torjunnasta. Se käsittelee myös kysymyksiä, jotka liittyvät Euroopan sisärajattomaan Schengen-alueeseen.

Neuvoston tehtävänä on myös auttaa jäsenmaita koordinoimaan sisäisen turvallisuuden alan toimiaan entistä tehokkaammin. Tähän kuuluu muun muassa ulkorajojen valvonta sekä poliisi- ja tulliyhteistyön tehostaminen.

Oikeus- ja sisäasioiden neuvoston prioriteetit Maltan puheenjohtajakaudella

 Oikeusasiat

Maltan puheenjohtajakaudella tärkeänä prioriteettina on terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunta. Puheenjohtajavaltio käsittelee direktiiviehdotusta, jolla yhdenmukaistetaan rahanpesun torjumista rikosoikeuden keinoin EU:ssa, sekä asetusehdotusta rikoksella saatujenvarojen menettämisseuraamusten ja jäädyttämispäätösten vastavuoroisesta tunnustamisesta.

Puheenjohtajavaltio jatkaa neuvotteluja nykyisen Eurojust-päätöksen tarkistamisesta Euroopan syyttäjänviraston perustamista koskevan asetusehdotuksen (EPPO-asetus) yhteydessä.

Sisäasiat

Sisäasioiden osalta puheenjohtajavaltio Malta aikoo edistää yhteisiä eurooppalaisia toimia muuttovirtojen ja terroriuhkien asettamien haasteiden edessä.

Puheenjohtajavaltio Malta jatkaa Euroopan muuttoliikeagendan täytäntöönpanoa. Yksi prioriteetti on EU:n turvapaikkapolitiikan yhdenmukaistaminen Euroopan yhteiseen turvapaikkajärjestelmään kohdistuvien tarkistusehdotusten pohjalta. Erityisesti painotetaan toimia, joilla varmistetaan solidaarisuuden ja vastuullisuuden periaatteiden sekä Dublin-asetuksen tehokas soveltaminen.

Puheenjohtajavaltio Malta aikoo myös seurata uutta kumppanuuskehystä kolmansien maiden kanssa tarkoituksena pelastaa ihmishenkiä Välimerellä, lisätä palauttamisprosenttia ja tarjota muuttajille mahdollisuus jäädä lähemmäs kotiaan. Tämän ohella puheenjohtajavaltio jatkaa ponnistuksia laillisen maahanmuuton alalla ja edistää lainsäädäntöneuvotteluja erityisosaajadirektiivin tarkistamisesta.

Ulkorajavalvonnan vahvistaminen on sekin keskeinen asia Maltan puheenjohtajakaudella. Erityisesti puheenjohtajavaltio aikoo saattaa päätökseen neuvottelut maahantulo- ja maastapoistumisjärjestelmää koskevista ehdotuksista. Se aikoo myös edistää neuvotteluja EU:n matkustustieto- ja lupajärjestelmän (ETIAS) perustamisesta.

Puheenjohtajavaltio Malta vie teenpäin keskustelua terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunnasta. Keskustelussa keskitytään lainsäädäntöehdotukseen muilla maksuvälineillä kuin käteisrahalla tehtävien petosten ja väärennösten torjunnasta.