Oikeus- ja sisäasioiden neuvosto (OSA)

EU:n neuvosto

Oikeus- ja sisäasioiden neuvosto kehittää yhteistyötä ja yhteistä politiikkaa erilaisissa maiden rajat ylittävissä asioissa. Tavoitteena on luoda EU:n laajuinen vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue.

Miten oikeus- ja sisäasioiden neuvosto toimii?

Oikeus- ja sisäasioiden neuvostossa (OSA) kokoontuvat kaikkien EU:n jäsenmaiden oikeus- ja sisäministerit. Yleensä oikeusministerit vastaavat sekä yksityis- että rikosoikeudellisesta yhteistyöstä ja perusoikeuksista. Sisäministerit taas käsittelevät muun muassa maahanmuuttoa, rajaturvallisuutta ja poliisiyhteistyötä. Kaikissa EU-maissa ministereiden työnjako ei kuitenkaan ole samanlainen. OSA-neuvosto vastaa myös pelastuspalvelusta.

OSA-neuvosto kokoontuu yleensä joka kolmas kuukausi.

EU:n perussopimusten mukaisesti Tanska, Iso-Britannia ja Irlanti eivät osallistu kaikkien oikeus- ja sisäasioihin liittyvien toimenpiteiden täytäntöönpanoon tai niiden osallistumiselle on tiettyjä ehtoja.

Schengenin säännöstöön liittyvillä aloilla keskustelut käydään sekakomiteassa. Siihen osallistuvat EU:n jäsenmaat ja 4 EU:n ulkopuolista maata, jotka ovat liittyneet Schengen-sopimukseen (Islanti, Liechtenstein, Norja ja Sveitsi). Kun on kyseessä lainsäädäntötoimi, sekakomiteassa käydyn keskustelun jälkeen asia hyväksytään OSA-neuvostossa, mutta Iso-Britannia ja Irlanti eivät osallistu äänestykseen.

Oikeus- ja sisäasioiden alan politiikka

Neuvosto hyväksyy, useimmiten yhdessä Euroopan parlamentin kanssa, lainsäädäntöä, jonka tarkoituksena on taata perusoikeudet ja ihmisten vapaa liikkuminen EU:n alueella sekä varmistaa kansalaisten korkeatasoinen suojelu. Se vastaa turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikasta, yksityis- ja rikosoikeudellisesta yhteistyöstä, pelastuspalvelusta sekä vakavan ja järjestäytyneen rikollisuuden ja terrorismin torjunnasta. Se käsittelee myös kysymyksiä, jotka liittyvät Euroopan sisärajattomaan Schengen-alueeseen.

Neuvoston tehtävänä on myös auttaa jäsenmaita koordinoimaan sisäisen turvallisuuden alan toimiaan entistä tehokkaammin. Tähän kuuluu muun muassa ulkorajojen valvonta sekä poliisi- ja tulliyhteistyön tehostaminen.

Viron puheenjohtajakauden prioriteetit

Oikeusasiat

Puheenjohtajamaa aikoo jatkaa neuvotteluja EU:n liittymisestä Euroopan ihmisoikeussopimukseen sekä naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemistä ja torjumista koskevaan Istanbulin yleissopimukseen.

Viro aikoo viedä eteenpäin maksukyvyttömyyslainsäädännön osittaista yhdenmukaistamista liiketoimintaympäristön parantamiseksi EU-maissa. Se pyrkii myös päivittämään rajatylittäviä menettelyjä koskevia sääntöjä perhe- ja lapsikysymyksissä.

Terrorismin torjunnassa Viro pyrkii yhteisymmärrykseen Euroopan parlamentin kanssa direktiiviehdotuksesta, joka koskee rahanpesun torjumista rikosoikeudellisin keinoin. Se aikoo myös jatkaa neuvotteluja jäädyttämistä ja menetetyksi tuomitsemista koskevien päätösten vastavuoroisesta tunnustamisesta.

Sisäasiat

Oikeus- ja sisäasioiden neuvosto käsittelee Viron kaudella laillista ja laitonta muuttoliikettä, ulkorajavalvontaa ja yhteistyötä kolmansien maiden kanssa.

Se käsittelee sinistä korttia koskevan direktiivin tarkistamista, jonka tarkoituksena on helpottaa erityisosaajien tuloa EU:n alueelle ja liikkuvuutta EU:n sisällä.

Viro tekee yhteistyötä kolmansien maiden kanssa ratkaisujen löytämiseksi laittoman muuttoliikkeen perimmäisiin syihin ja palauttamisasteen parantamiseksi. Se aikoo myös jatkaa Euroopan turvapaikkajärjestelmän ja EU:n yhteisen viisumipolitiikan uudistamispyrkimyksiä.

Vuoden 2017 jälkipuoliskolla oikeus- ja sisäasioiden neuvosto aikoo saada päätökseen EU:n matkustustieto- ja -lupajärjestelmän (ETIAS) perustamista koskevan poliittisen työn. Lisäksi se yrittää päästä Euroopan parlamentin kanssa sopuun uusista säännöistä, jotka koskevat toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmää.