Neuvoston rooli kansainvälisissä sopimuksissa

EU:n neuvosto

Kansainväliset sopimukset auttavat EU:ta saavuttamaan poliittiset tavoitteensa. Ne voivat kattaa laajoja aloja, kuten kauppa, yhteistyö ja kehitys, tai käsitellä yksittäisiä politiikan aloja, kuten tekstiilit, kalastus, tulli, liikenne, tiede ja teknologia.

EU neuvottelee ja tekee kansainvälisiä sopimuksia EU:n ulkopuolisten maiden ja kansainvälisten järjestöjen, kuten WTO:n ja YK:n, kanssa.

Yksinomainen vai jaettu toimivalta?

EU:lla on yksinomainen toimivalta tehdä kansainvälisiä sopimuksia tietyillä aloilla, esimerkiksi silloin, kun sopimus vaikuttaisi EU:n yhteisiin sääntöihin tai kun sopimus auttaa EU:ta käyttämään sisäistä toimivaltaansa. Aloilla, joilla EU on antanut täsmällisiä yhteisiä sääntöjä, kuten tulliasioissa, jäsenvaltiot eivät voi enää allekirjoittaa EU:n ulkopuolisten maiden kanssa sopimuksia, jotka vaikuttaisivat näihin sääntöihin. Tällaisissa tapauksissa EU:lla on myös yksinomainen toimivalta, ja se toimii kaikkien jäsenvaltioiden puolesta.

EU voi myös allekirjoittaa kansainvälisiä sopimuksia aloilla, joilla toimivalta on jaettu EU:n ja jäsenvaltioiden kesken, kuten ulkoasioissa.

Mitä neuvosto tekee?

EU:n neuvostolla on tärkeä rooli, kun EU:n sekä sen ulkopuolisten maiden tai kansainvälisten järjestöjen välillä neuvotellaan ja tehdään sopimuksia. Se on mukana menettelyn kaikissa vaiheissa: se antaa komissiolle neuvotteluvaltuudet, allekirjoittaa sopimuksen EU:n puolesta ja hyväksyy lopullisen päätöksen, jolla sopimus saatetaan osaksi EU:n lainsäädäntöä.

Kun sopimus koskee EU:n ja sen jäsenvaltioiden kesken jaetun toimivallan piiriin kuuluvia aloja, myös jäsenvaltioiden hallitusten edustajien on annettava neuvotteluvaltuudet. Tällaisia ovat useimmat ulkopolitiikkaan liittyvät sopimukset ja laajat kauppasopimukset.

Neuvosto voi myös hyväksyä päätöksen, jolla kansainvälisen sopimuksen soveltaminen keskeytetään tai sopimus irtisanotaan. Esimerkiksi vuonna 2010 neuvosto keskeytti Cotonoun sopimuksen 96 artiklan soveltamisen Zimbabwen osalta, mikä pysäytti kehitysavun maksamisen maalle. Neuvosto tekee päätöksensä komission tai ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksesta.

Miten se tapahtuu?

Kansainvälisten sopimusten neuvottelussa ja hyväksymisessä noudatettavasta menettelystä säädetään EU:n toiminnasta tehdyn sopimuksen 207 ja 218 artiklassa. Neuvosto tekee koko menettelyn ajan päätöksensä useimmiten määräenemmistöllä. Sen on kuitenkin tehtävä päätökset yksimielisesti aloilla, joilla yleensä vaaditaan yksimielisyyttä, kuten veroasioissa. Päätökset jaetun toimivallan piiriin kuuluvista sopimuksista tehdään yhteisellä sopimuksella yhdessä neuvoston kanssa (kaikkien jäsenvaltioiden hyväksyntä).

Neuvottelumenettely:

  1. Komissio antaa neuvostolle kutakin sopimusta koskeviasuosituksia. Jos sopimus liittyy pääasiassa ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan, suositukset antaa ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja.
  2. Tämän jälkeen neuvosto tekee päätöksen, jolla annetaan lupa aloittaa neuvottelut. Se antaa yleensä neuvotteluohjeet, joissa vahvistetaan neuvottelujen yleiset tavoitteet.
  3. Komissio edustaa EU:ta neuvotteluissa, paitsi kun sopimus liittyy ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan, jolloin EU:ta edustaa korkea edustaja. EU:n ja EU:n ulkopuolisten osapuolten tai kansainvälisten järjestöjen välisiin neuvotteluihin sisältyy yleensä useita kierroksia.
  4. Neuvosto nimeää tietyntyyppisiä sopimuksia varten erityiskomitean, jota komissio kuulee neuvottelujen aikana. Komissio pitää erityiskomitean ja Euroopan parlamentin ajan tasalla neuvottelujen etenemisestä.
  5. Neuvosto voi antaa tarkistetut tai uudet neuvotteluohjeet koska tahansa neuvottelujen aikana. Näin toimitaan, jos neuvottelukantaa halutaan muuttaa tai jos neuvottelija (komissio) haluaa poiketa aiemmin sovitusta kannasta.
  6. Neuvosto ja komissio vastaavat yhdessä siitä, että neuvotellut sopimukset ovat EU:n sisäisten politiikkojen ja sääntöjen mukaisia.
  7. Neuvottelujen päätteeksi neuvosto tekee päätöksen sopimuksen allekirjoittamisesta. Tietyissä tapauksissa neuvosto tekee myös päätöksen sopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta. Nämä päätökset tehdään komission ehdotuksesta.
  8. Neuvosto tekee myös lopullisen päätöksen sopimuksen tekemisestä. Tämä voi tapahtua vasta, kun Euroopan parlamentti on antanut hyväksyntänsä (assosiaatiosopimukset ja alat, joilla sovelletaan joko tavallista lainsäätämisjärjestystä tai hyväksyntämenettelyä) ja kaikki EU:n jäsenvaltiot ovat ratifioineet sen. Muilla aloilla, lukuun ottamatta yhteiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan liittyviä sopimuksia, on kuultava Euroopan parlamenttia.