Julkaisut

Ympäristöselonteko 2016 – vuoden 2015 tiedot

Ympäristöselonteko 2016

Selonteossa käsitellään neuvoston pääsihteeristössä käytössä olevaa ympäristöasioiden hallintajärjestelmää. Siinä myös selvitetään sen ympäristönsuojelun tasoa vuosina 2010–2015. Tänä aikana neuvoston pääsihteeristö onnistui vähentämään energiankulutustaan 15% ja paperin käyttöä henkilöä kohden 61%, mikä teki siitä edelläkävijän Euroopan unionin neuvoston hyväksymien ympäristöpolitiikkojen soveltamisessa.

2017, 58 sivua, Painotuotteet

Euroopan unioni – Faktatietoja

Faktatietoja (päivitetty versio)

Paljonko Italiassa on asukkaita? Mikä on Liettuan poliittinen järjestelmä? Ja mikä on Kyproksen pääkaupunki?
Vastaukset näihin ja moniin muihin kysymyksiin löytyvät päivitetystä julkaisusta "Euroopan unioni – Faktatietoja".
Kirjanen on kätevä ja pienikokoinen, ja siinä esitetään perustietoja Euroopan unionista, sen toimielimistä, jäsenmaista ja ehdokasmaista. Se sisältää tietoja maiden virallisista kielistä ja valtionhallinnon verkkosivuista sekä muuta hyödyllistä tietoa.
Julkaisu on saatavilla 24 EU-kielellä.

2017, 88 sivua, Painotuotteet

Harjoittelu EU:n neuvoston pääsihteeristössä

Traineeships in the Council of the European Union

Oletko kiinnostunut harjoittelusta neuvoston pääsihteeristössä? Tähän esitteeseen on koottu tietoa harjoittelusta, valintamenettelystä ja harjoittelujaksojen pituudesta sekä yhteystiedot lisäkysymyksiä varten.

2017, 2 sivua, Esite

Brysselin EU-korttelin kartta

Brysselin EU-korttelin kartta

Tämä käytännöllinen taskukartta auttaa suunnistamaan Brysselin EU-korttelissa. Siihen on merkitty EU:n toimielimet, kuten neuvosto, komissio ja EU-parlamentti sekä jäsenmaiden pysyvät EU-edustustot. Kartta on saatavilla englanniksi ja ranskaksi.

2017, 2 sivua, Esite

EU:n poliittisen kriisitoiminnan integroidut järjestelyt (IPCR) lyhyesti

EU:n poliittisen kriisitoiminnan integroidut järjestelyt (IPCR)

Poliittisen kriisitoiminnan integroidut järjestelyt (IPCR) tarjoavat neuvoston puheenjohtajavaltiolle joustavan kriisimekanismin luonnonkatastrofien tai ihmisen toiminnasta johtuvien katastrofien ja terrorismin yhteydessä. Esitteessä kuvataan IPCR-välineitä, jotka parantavat EU:n kykyä jakaa tietoa, tehdä yhteisiä päätöksiä ja koordinoida toimia korkeimmalla poliittisella tasolla. Välineitä ovat mm. verkkoportaali, ympäri vuorokauden toimivat yhteyspisteet ja raportointi.

2016, 6 sivua, Esite

EU:n vuosikertomus ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2015

EU:n vuosikertomus ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2015

Kertomus kattaa EU:n vuonna 2015 toteuttamat toimet ja politiikat, joilla se pyrkii edistämään perusoikeuksien ja -vapauksien yleismaailmallista kunnioittamista. Siinä kerrotaan EU:n politiikasta ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevissa eri asioissa vuonna 2015. Näitä ovat esimerkiksi unionin lähestymistapa konflikteihin ja kriiseihin ja sen kauppa- ja kehitysyhteistyö, mutta myös tapa, jolla EU käsittelee ihmisoikeuksiin ja demokratiaan liittyviä haasteita, kuten syrjinnän torjumista, kuolemanrangaistusta, kidutusta ja muuta huonoa kohtelua sekä demokratian ja vapaiden vaalien edistämistä, uskonnon- ja vakaumuksenvapautta ja tukea ihmisoikeuksien puolustajille.
Vuosikertomuksen aiempiin laitoksiin sisältynyt maakohtainen osio on edelleen saatavilla neuvoston julkisessa asiakirjarekisterissä.
Kertomus on saatavilla englanniksi, ranskaksi ja espanjaksi.

2016, 64 sivua, Painotuotteet

Euratomin perustamissopimus – konsolidoitu toisinto

Euratomin perustamissopimus – konsolidoitu toisinto

Julkaisu sisältää Euroopan atomienergiayhteisön (Euratom) perustamissopimuksen konsolidoidun ja ajantasaistetun version liitteineen ja pöytäkirjoineen. Se sisältää 1. joulukuuta 2009 voimaan tulleella Lissabonin sopimuksella tehdyt muutokset.

2016, 112 sivua, Painotuotteet

Konsolidoidut sopimukset ja perusoikeuskirja 2016

Konsolidoidut sopimukset ja perusoikeuskirja 2016
Julkaisu sisältää Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen konsolidoidut versiot, sellaisina kuin ne ovat Lissabonin sopimuksella tehtyjen muutosten jälkeen. Se käsittää myös muutokset, jotka on tehty perussopimuksiin niiden voimaantulon jälkeen, esimerkiksi määräykset Euroopan vakausmekanismista ja tuomioistuimesta sekä Kroatian liittymisen vuoksi tehdyt muutokset. Julkaisu sisältää myös Euroopan unionin perusoikeuskirjan.
2016, 412 sivua, Painotuotteet

Neuvoston työjärjestys ja kommentit neuvoston työjärjestykseen

Kommentit neuvoston työjärjestykseen

Miten neuvoston työtä valmistellaan? Mitä äänestysjärjestelyjä sovelletaan? Mitkä säännöt koskevat julkisia keskusteluja? Tässä käytännön oppaassa vastataan näihin ja moniin muihin kysymyksiin, jotka koskevat neuvoston rakennetta, menettelyjä ja päätöksentekoa. Se on suunnattu erityisesti valtuuskuntien jäsenille ja kulloinkin vuorossa olevan neuvoston puheenjohtajavaltion edustajille, ja sen tavoitteena on antaa tietoa oikeudellisesta ympäristöstä ja auttaa valmistelemaan puheenjohtajakautta.
Opas sisältää kommenttien lisäksi myös Eurooppa-neuvoston ja neuvoston työjärjestykset. Opas on julkaistu 23 EU-kielellä.

2016, 119 sivua, Painotuotteet

Euroopan liput – värityskirja

Väritä Eurooppa

Miten selität Euroopan pienille lapsille? Tämä opettava värityskirja voi auttaa siinä alkuun. Väritä EU-maiden liput (mallien avulla), kirjoita maiden nimet ja sijoita ne Euroopan kartalle. Sekä kotiin että kouluun.

2016, 40 sivua, Painotuotteet

Opas tavalliseen lainsäätämisjärjestykseen

Opas tavalliseen lainsäätämisjärjestykseen

Tässä oppaassa annetaan kaikki tarvittavat tiedot tarkistetusta tavallisesta lainsäätämisjärjestyksestä ja selitetään siihen liittyvät puheenjohtajavaltion ja neuvoston pääsihteeristön tehtävät. Siinä kuvataan menettelyn eri vaiheet: kolme eri käsittelyä, sovittelumenettely ja kolmikantakokoukset. Siinä on myös luettelo asiaankuuluvista oikeusperustoista, graafiset taulukot eri vaiheista sekä määräajat.

2016, 48 sivua, Painotuotteet

Yksityisoikeus – Euroopan oikeudellinen yhteistyö

Yksityisoikeus – sähköinen kirja
Tämä päivitetty sähköinen kirja sisältää sekä oikeudellisia välineitä että EU:n eri jäsenmaita edustavien ansioituneiden tutkijoiden, tuomareiden ja virkamiesten kommentteja. Eräiden perussäädösten, kuten Bryssel I -asetuksen ja Luganon yleissopimuksen ohella siinä käsitellään kauppaoikeutta, sopimusoikeutta, perheoikeutta ja todisteiden vastaanottamista. Tämä päivitetty laitos sisältää lisäksi uuden luvun tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä. Samoin maksukyvyttömyysmenettelyä koskeva luku on tarkistettu kokonaan.
Tämä kätevässä sähköisessä muodossa julkaistu kirja on hyödyllinen väline oikeusalan ammattilaisille, kansallisille viranomaisille, oikeustieteen opiskelijoille sekä kaikille Euroopan yksityisoikeudesta kiinnostuneille.
2016, e-kirjat

Eurooppa-neuvosto: joulukuu 2014 – huhtikuu 2016

Eurooppa-neuvosto joulukuu 2014 – huhtikuu 2016

Eurooppa-neuvosto kohtasi merkittäviä poliittisia haasteita 1. joulukuuta 2014 - 30. huhtikuuta 2016. EU:hun saapui ennennäkemättömän suuri määrä turvapaikanhakijoita ja laittomia muuttajia. Oli löydettävä uudet järjestelyt Kreikalle, jotta se voisi pysyä euroalueen jäsenenä, ja Britannialle sen EU-jäsenyyttä koskevan kansanäänestyksen edellä. Lisäksi EU-päämiesten oli reagoitava vakaviin sisäisiin ja ulkoisiin turvallisuusuhkiin. Puheenjohtaja Donald Tusk esittää yleiskatsauksen Eurooppa-neuvoston työskentelystä kyseisenä ajanjaksona. Raportissa myös luetellaan tärkeimmät poliittiset päätökset ja julkilausumat.

2016, 82 sivua, Painotuotteet

Ympäristöselonteko 2015

Ympäristöselonteko 2015

Selonteossa käsitellään neuvoston pääsihteeristössä käytössä olevaa ympäristöasioiden hallintajärjestelmää. Siinä myös selvitetään sen tehokkuutta ympäristöasioissa vuosina 2010–2014.

2016, 56 sivua, Painotuotteet

Eurooppa-neuvosto ja EU:n neuvosto kautta aikojen

Eurooppa-neuvosto ja EU:n neuvosto kautta aikojen

Eurooppa-neuvosto ja EU:n neuvosto ovat kaksi keskeistä toimijaa EU:n päätöksentekoprosessissa. Kummallakin on oma erillinen roolinsa EU:n toimielinrakenteessa, vaikka ne nivoutuvat tiivisti toisiinsa niin poliittisesti kuin hallinnollisestikin. Kummassakin kokoontuvat jäsenvaltioiden edustajat. Tässä esitteessä kerrotaan Eurooppa-neuvoston ja EU:n neuvoston synnystä ja vaiheista EU:n perussopimusten kautta. Esitteestä selviää, miten niillä on ollut ratkaiseva merkitys Euroopan yhdentymisessä ja miten niiden historia kuvastaa koko Euroopan unionin kehitystä – sen politiikkoja ja tavoitteita, kriisejä ja edistysaskeleita.

2016, 66 sivua, Painotuotteet

Euroopan unioni – oikeuden unioni (juliste)

Euroopan unioni – oikeuden unioni (juliste)

Euroopan unioni on kulkenut pitkän tien Pariisista Lissaboniin: kuusi perustajajäsentä loivat Pariisin sopimuksella pohjan nykyiselle unionille eli taloudelliselle ja poliittiselle yhteisölle, johon kuuluu lähes 509 miljoonaa asukasta 28 jäsenvaltiossa. Julisteessa esitetään Euroopan yhdentymisen keskeiset vaiheet eli perussopimukset ja liittymissopimukset aikajärjestyksessä. Perussopimukset muodostavat Euroopan unionin perustan ja osoittavat, miten jäsenvaltiot ovat reagoineet uusiin sisäisiin ja ulkoisiin haasteisiin. Ne seuraavat kansojen ja valtioiden muodostaman unionin kehitystä oikeusvaltion periaatteen ohjaamana.

2016, 1 sivua, Julisteet

Eurooppa ja sinä – EU:n pääkaupunkien värityskirja

Eurooppa ja sinä – EU:n pääkaupunkien värityskirja
Tämän värityskirjan avulla lapset oppivat EU-maiden pääkaupunkien nimet, lippujen värit ja mielenkiintoisia asioita eri jäsenmaista. Kiehtovaa oppimateriaalia, jota voidaan käyttää niin kotona kuin koulussa.
2016, 36 sivua, Painotuotteet

Ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskeva EU:n toimintasuunnitelma

Ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskeva EU:n toimintasuunnitelma

Toinen ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskeva EU:n toimintasuunnitelma kattaa vuodet 2015–2019. Sen tarkoituksena on tehostaa EU:n ihmisoikeuspolitiikan täytäntöönpanoa kaikissa toimissa. Siinä keskitytään erityisesti paikallisten instituutioiden ja kansalaisjärjestöjen vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseen.  Toimintaa ohjaavat ongelmien varhainen havaitseminen, ennalta ehkäisy ja konfliktien sovittelu. Esite sisältää myös EU:n ulkopolitiikan korkean edustajan Federica Mogherinin alkusanat, toimintasuunnitelmaa koskevat neuvoston päätelmät ja ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevan EU:n strategiakehyksen tekstin. Toimintasuunnitelma on julkaistu englanniksi ja ranskaksi.

2015, 52 sivua, Painotuotteet

Aitojen henkilö- ja matkustusasiakirjojen online-hakemisto (PRADO)

Prado 2015

Kuuluuko työhösi henkilöasiakirjojen tarkastaminen? Tässä esitteessä on tietoa PRADO-verkkohakemistosta, joka sisältää yleisimpien matkustus- ja henkilöasiakirjojen kuvia ja teknisiä kuvauksia. Hakemistoa päivitetään säännöllisesti. Tiedot ovat saatavilla EU:n kaikilla virallisilla kielillä.

2015, 5 sivua, Esite

Yhteinen tulevaisuutemme – EU:n ja CELACin strateginen kumppanuus

Yhteinen tulevaisuutemme: Latinalaisen Amerikan ja Karibian sekä Euroopan unionin strateginen kumppanuus

Kesäkuussa 2015 pidettyyn EU–CELAC-huippukokoukseen osallistui 61 EU:n sekä Latinalaisen Amerikan ja Karibian johtajaa, joiden joukossa valtion- tai hallitusten päämiehiä oli yli 40. Tässä julkaisussa annetaan keskeistä tietoa tapahtumasta ja esitellään tärkeimmät huippukokouksessa hyväksytyt asiakirjat. Se sisältää myös Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan Donald Tuskin, Euroopan komission puheenjohtajan Jean-Claude Junckerin ja CELACin väliaikaisen puheenjohtajan Rafael Correa Delgadon alkusanat.

2015, 87 sivua, Painotuotteet