EU:n politiikan ohjaus

Eurooppa-neuvosto

EU:n toimielimiä on 7, ja Eurooppa-neuvosto on yksi niistä. Se ei kuitenkaan kuulu EU:n lainsäädäntöelimiin, joten se ei neuvottele eikä hyväksy EU-lainsäädäntöä. Sen päätehtävänä on sen sijaan määrittää EU:n yleinen poliittinen suunta ja prioriteetit eli ohjata EU:n politiikkaa. 

Tämä tapahtuu perinteisesti hyväksymällä päätelmiä Eurooppa-neuvoston kokouksissa. Päätelmissä määritellään EU:n erityiset huolenaiheet ja hahmotellaan toteutettavia toimia tai saavutettavia päämääriä. Eurooppa-neuvoston päätelmissä voidaan myös asettaa tietyn kysymyksen ratkaisemiselle tai lainsäädäntöehdotuksen esittämiselle määräaika. Näin Eurooppa-neuvosto voi vaikuttaa EU:n poliittiseen asialistaan ja ohjata sitä.

Eurooppa-neuvosto hyväksyi hiljattain strategisen ohjelman, jossa määriteltiin EU:n toiminnan pidemmän aikavälin prioriteetit ja painopisteet.

EU:n strateginen ohjelma

Eurooppa-neuvosto sopi Brysselissä 27. kesäkuuta 2014 viidestä prioriteetista, jotka ohjaavat EU:n työtä seuraavien viiden vuoden ajan. Prioriteetit on esitelty asiakirjassa "Unionin strateginen ohjelma muutoksen aikoina". Tätä strategista ohjelmaa käytetään suunniteltaessa Eurooppa-neuvoston työskentelyä, ja se on perustana myös muiden EU:n toimielinten työohjelmille. 

1. Työpaikat, kasvu ja kilpailukyky

Eurooppa-neuvoston mukaan kasvua on tuettava, investointeja on lisättävä, on luotava lisää ja parempia työpaikkoja, ja kilpailukyvyn kasvattamiseksi on kannustettava uudistuksiin. Näihin liittyviä erityistoimia ovat

 • digitaalisten sisämarkkinoiden toteuttaminen vuoteen 2015 mennessä
 • pk-yritysten rahoituksen ja investointien saannin helpottaminen
 • infrastruktuuri-investointien parantaminen
 • transatlanttisesta kauppa- ja investointikumppanuussopimuksesta (TTIP) käytävien neuvottelujen saattaminen päätökseen vuoteen 2015 mennessä
 • euroalueen ohjauksen ja hallinnan vahvistaminen ja talouspolitiikkojen koordinoinnin lisääminen

2. Kansalaisten voimaannuttaminen ja suojelu

Eurooppa-neuvosto painottaa prioriteetteja, joilla voidaan avata mahdollisuuksia EU-kansalaisille ja käsitellä köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen kaltaisia kysymyksiä. Näihin liittyviä toimia ovat

 • nuorisotyöttömyyden torjunnan jatkaminen
 • veropetosten ja veronkierron torjunta

3. Energia- ja ilmastopolitiikka

Eurooppa-neuvosto painottaa, että riippuvuutta polttoaineiden ja kaasun tuonnista on vähennettävä. Energian on EU:ssa oltava kohtuuhintaista, turvallista ja kestävää. Tärkeimpiä prioriteetteja ovat

 • EU:n energiamarkkinoiden toteuttaminen
 • EU:n energiansaannin ja reittien monipuolistaminen ja energiainfrastruktuurin kehittäminen
 • kunnianhimoisten ilmastonmuutostavoitteiden asettaminen vuodeksi 2030 ja johtoaseman säilyttäminen ilmaston lämpenemisen torjuntatoimissa 

4. Vapaus, turvallisuus ja oikeus

Eurooppa-neuvosto painottaa toimivan EU-yhteistyön tärkeyttä, kun on kyse terrorismin tai muuttovirtojen käsittelyn kaltaisista turvallisuusasioista. Eurooppa-neuvoston asettamia erityisiä prioriteetteja ovat

 • kaikkien muuttoliikkeen osa-alueiden, myös laittoman muuttoliikkeen, turvapaikkakysymysten ja rajaturvallisuuden parempi hallinta
 • järjestäytyneen rikollisuuden, korruption ja terrorismin torjunta
 • EU-maiden välisen oikeudellisen yhteistyön kehittäminen

5. EU vahvana globaalina toimijana

Eurooppa-neuvosto kehottaa EU:ta varmistamaan vahvan panoksensa maailmanpolitiikkaan ja korostaa erityisesti seuraavia prioriteetteja:

 • jäsenvaltioiden ja EU:n ulkopoliittisten tavoitteiden johdonmukaisuus on varmistettava
 • vakautta, vaurautta ja demokratiaa on tarpeen edistää EU:ta lähinnä sijaitsevissa maissa
 • globaalit kumppanit on otettava mukaan käsittelemään monia eri kysymyksiä, kuten kauppaa, kyberturvallisuutta, ihmisoikeuksia sekä kriisinhallintaa
 • EU:n yhteistä turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa on lujitettava

Poliittiset suuntaviivat

Eurooppalainen ohjausjakso

Eurooppalainen ohjausjakso on EU:ssa toteutettava talous- ja finanssipolitiikan koordinointisykli

Sen lisäksi, että Eurooppa-neuvosto asettaa EU:n poliittiset prioriteetit strategisen ohjelman ja päätelmiensä kautta, sillä on virallinen rooli EU:n vuotuisessa eurooppalaista ohjausjaksoa koskevassa prosessissa. Tämä tarkoittaa EU:n vuotuista talous- ja finanssipolitiikan koordinointisykliä.

Eurooppa-neuvosto arvioi vuosittain maaliskuussa EU:n taloustilannetta ja edistymistä kohti Eurooppa 2020 -tavoitteiden saavuttamista. Sen jälkeen se antaa suuntaviivoja finanssi- ja talouspoliittisia sekä rakenteellisia uudistuksia varten. Kesäkuun kokouksessaan Eurooppa-neuvosto vahvistaa lopulliset maakohtaiset suositukset, joissa asetetaan kullekin EU-maalle prioriteetit seuraavien 12–18 kuukauden ajaksi.

Oikeus- ja sisäasioiden alan strategiset suuntaviivat

Eurooppa-neuvoston hyväksymissä suuntaviivoissa määritellään oikeus- ja sisäasioiden prioriteetit tuleviksi vuosiksi

EU:n toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 68 artiklan mukaisesti Eurooppa-neuvosto määrittelee vapauden, turvallisuuden ja oikeuden aluetta koskevat strategiset suuntaviivat.

Tämä toteutui ensimmäistä kertaa kesäkuussa 2014, kun hyväksyttiin uudet suuntaviivat. Ne laadittiin strategisen ohjelman prioriteettien mukaisesti, ja ne kattavat esimerkiksi rajavalvonnan, muuttoliike- ja turvapaikkapolitiikan sekä poliisi- ja oikeudellisen yhteistyön.