Neuvoston pääsihteeristö avustaa kahta EU:n toimielintä:

 • Eurooppa-neuvostoa
 • EU:n neuvostoa, mukaan lukien sen puheenjohtajavaltiot, pysyvien edustajien komitea (Coreper) sekä muut neuvoston komiteat ja työryhmät

Pääsihteeristö auttaa organisoimaan ja ohjaamaan neuvoston työtä ja sen 18 kuukauden ohjelman täytäntöönpanoa. Se avustaa Eurooppa-neuvostoa ja sen puheenjohtajaa ja tukee myös neuvoston puheenjohtajavaltiota neuvotteluissa, joita käydään neuvostossa ja muiden EU:n toimielinten kanssa.

Tärkeimmät tehtävät

Pääsihteeristön tärkeimpinä tehtävinä on

 • avustaa ja neuvoa neuvostoa ja Eurooppa-neuvostoa ja auttaa koordinoimaan niiden työtä ja toteuttamaan neuvoston 18 kuukauden ohjelmaa
 • tukea neuvoston puheenjohtajavaltiota neuvotteluissa, joita käydään neuvostossa ja muiden EU:n toimielinten kanssa
 • antaa logistista tukea ja huolehtia kokousten käytännön järjestelyistä (muun muassa kokoustiloista sekä asiakirjojen tuottamisesta ja kääntämisestä)
 • laatia kaikilla tasoilla pidettävien kokousten esityslistat, selvitykset, muistiot ja pöytäkirjat

Pääsihteeristö huolehtii tarvittaessa myös EU:n ulkopuolisten maiden valtion- ja hallitusten päämiesten tai suurlähettiläiden kanssa pidettävien korkean tason kokousten käytännön järjestelyistä.

Lisäksi pääsihteeristön oikeudellinen yksikkö antaa neuvostolle ja sen komiteoille lausuntoja sen varmistamiseksi, että neuvoston säädökset ovat lainmukaisia ja hyvin laadittuja. Se myös edustaa neuvostoa oikeudenkäynneissä unionin tuomioistuimessa, unionin yleisessä tuomioistuimessa ja virkamiestuomioistuimessa.

Lisäksi pääsihteeristöllä on joukko erityistehtäviä.

Tuki tietyille neuvoston komiteoille ja työryhmille 

Neuvoston valmisteluelimet

Neuvostoa avustaa yli 150 työryhmää ja komiteaa. Niitä kutsutaan valmisteluelimiksi.

Sen lisäksi, että pääsihteeristö huolehtii kokousten käytännön järjestelyistä ja kokousasiakirjojen valmistelusta, se toimii myös seuraavien neuvoston komiteoiden ja työryhmien puheenjohtajana:

 • turvallisuuskomitea ja sen eri kokoonpanot (tietojen turvaaminen, GNSS-asiantuntijat, turvallisuusjärjestelyjen hyväksymislautakunta)
 • tiedotustyöryhmä
 • sähköisen lainsäädännön työryhmä
 • viestintä- ja tietojärjestelmien koordinointikomitea
 • lainsäädännön kodifiointityöryhmä
 • lingvistijuristityöryhmä

Neuvosto hoitaa myös eurooppalaisen tutkimusalueen ja innovoinnin komitean (ERAC), sen kahden työryhmän ja sen johtokunnan sihteeristötehtäviä.

ERAC on yksi neuvoston valmisteluelimistä. Se tukee EU:n"innovaatiounioni"-aloitteen täytäntöönpanoa ja seurantaa ja eurooppalaisen tutkimusalueen kehittämistä.

Sitä avustaa kaksi työryhmää: yhteistä ohjelmasuunnittelua käsittelevä korkean tason työryhmä (GPC) ja kansainvälisen tiede- ja teknologiayhteistyön strategiafoorumi (SFIC).

Pääsihteeristö huolehtii ERACin kokousten logistisista ja hallinnollisista järjestelyistä ja laatii yhteenvedon kokousten päätelmistä.

Aitojen henkilö- ja matkustusasiakirjojen verkkohakemisto (PRADO)

Pääsihteeristö kehittää ja isännöi PRADOa. Se on monikielinen verkkosivusto, jolla on tiedot EU-maiden, Islannin, Norjan ja Sveitsin henkilö- ja matkustusasiakirjojen turvatekijöistä.

PRADOn tarkoituksena on antaa tarkkoja tietoja esimerkiksi seuraaville erityisaloille:

 • työnantajat
 • postipalvelujen tarjoajat
 • pankit ja luottolaitokset
 • turvapalvelu- ja vartiointiliikkeet
 • autovuokraamot

Arkistot

Pääsihteeristö hoitaa neuvoston arkistoja. Useimmat asiakirjat liittyvät neuvoston eri kokoonpanojen istuntoihin, Coreperin kokouksiin, muiden komiteoiden ja työryhmien kokouksiin tai EU-lainsäädännön valmisteluun

Neuvostolla on keskusarkisto, joka kokoaa, käsittelee ja antaa yleisön tutustuttavaksi asiakirjoja, joita neuvosto on tehtäviään hoitaessaan tuottanut tai vastaanottanut.