Siirry sisältöön
Tilaa sähköpostit

Harjoittelu

Yleistä

Pääsihteeristö tarjoaa harjoittelumahdollisuuksia opiskelijoille, korkeakoulututkinnon suorittaneille ja kansallisille virkamiehille

Miten harjoitteluun haetaan

Kullakin harjoitteluohjelmalla on oma hakumenettelynsä.

Hae nyt

Haku palkalliseen harjoitteluun vuonna 2018 on päättynyt. Seuraava hakuaika alkaa 15. tammikuuta 2018.

Usein esitettyjä kysymyksiä

Lue lisää harjoittelupaikan hakemisesta neuvostosta, valintamenettelystä ja harjoittelun yleisistä ehdoista.

Neuvoston asiantuntijat vastaavat Facebookissa useimmiten esitettyihin kysymyksiin

Harjoittelu

Voinko suorittaa harjoittelun kesällä?
Ei. Harjoittelumahdollisuuksia ei tarjota heinä- ja elokuussa.

Otetaanko avoimet hakemukset huomioon?
Ei. Kaikissa harjoitteluhakemuksissa on noudatettava verkkosivustolla esitettyä hakumenettelyä.

Kuka voi hakea

En ole vielä suorittanut alempaa korkeakoulututkintoa. Voinko hakea palkalliseen harjoitteluun?
Voit hakea, jos todistuksesi alemmasta korkeakoulututkinnosta on päivätty ennen kuin harjoittelusopimus allekirjoitetaan.

Voinko hakea sekä palkalliseen että pakolliseen harjoitteluun?
Kyllä. Voit hakea sekä palkalliseen että pakolliseen harjoitteluun, jos täytät molempien kelpoisuusehdot (esim. jos olet ylemmän korkea-asteen opiskelija ja olet jo suorittanut alemman korkeakoulututkinnon ja harjoittelu on osa ylemmän korkea-asteen opintojasi).

Voinko hakea samanaikaisesti harjoittelupaikkaa EU:n eri toimielimistä?
Voit hakea harjoittelupaikkaa samanaikaisesti EU:n eri toimielimistä, jos täytät kelpoisuusehdot.

Voivatko Ison-Britannian kansalaiset yhä hakea vuonna 2018 järjestettävään palkalliseen harjoitteluun Isossa-Britanniassa 23. kesäkuuta 2016 järjestetyn kansanäänestyksen tuloksesta huolimatta?
Ison-Britannian kansalaiset ovat yhä oikeutettuja harjoitteluun Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristössä ja voivat hakea harjoittelupaikkaa. Ison-Britannian ratifioimien sopimusten mukaan EU:n lainsäädäntöä sovelletaan täysimääräisesti Isoon-Britanniaan ja Isossa-Britanniassa.

Valintamenettely

Miten harjoittelijat valitaan?
Harjoittelijat valitaan ansioiden perusteella ottaen huomioon hakulomakkeessa annetut tiedot.

Ehdokkaita voidaan haastatella puhelimitse tai verkossa. Tällöin harjoittelutoimisto ottaa yhteyttä ehdokkaisiin etukäteen ajankohdasta sopimiseksi. Jos ehdokkaat ovat yhtä päteviä, harjoittelutoimisto pyrkii varmistamaan valittujen harjoittelijoiden tasapainoisen maantieteellisen (mahdollisimman monen maan kansalaisia) ja sukupuolijakauman (aliedustetun sukupuolen tavoiteosuus 40%). Hakemukset tutkitaan, ja niitä verrataan neuvoston pääsihteeristön eri yksiköiden toivomaan profiiliin.

Valinnan jälkeen

Pitääkö liiteasiakirjoista toimittaa käännökset?
Ei. Liiteasiakirjat hyväksytään kaikilla EU:n virallisilla kielillä. Englannin- tai ranskankielisen käännöksen toimittaminen tutkintotodistuksista on avuksi, jos sellainen on käytettävissä.

Onko liiteasiakirjojen jäljennökset todistettava oikeiksi?
Ei. Liiteasiakirjat on lähetettävä sähköpostitse. Jäljennöksiä ei tarvitse todistaa oikeiksi. Harjoittelijoita pyydetään saapuessaan esittämään liiteasiakirjojen alkuperäiskappaleet.

Harjoittelun aikana

Onko minulla oikeus saada vuosilomaa?
Harjoittelijoilla on oikeus saada 2 päivää lomaa kutakin työssäolokuukautta kohti yleisten vapaapäivien sekä neuvoston toimitilojen kiinniolopäivien lisäksi.

Sairausvakuutus on pakollinen. Riittääkö omasta maasta hankittu eurooppalainen sairaanhoitokortti?
Kyllä. Hyväksymme todisteena jäljennöksen eurooppalaisesta sairaanhoitokortista. Sinun vastuullasi on tarkistaa vakuutuksen kattavuus.

Jos harjoittelijoilla ei ole muuta vakuutusta (esim. eurooppalaista sairaanhoitokorttia), he voivat valita neuvoston sairausvakuutuksen. Tästä palkalliset harjoittelijat maksavat noin 13 €/kk, mikä vastaa kolmasosaa vakuutusmaksusta, ja neuvosto maksaa loput kaksi kolmasosaa. Pakollisessa harjoittelussa neuvosto maksaa koko vakuutusmaksun.

Vakuutetaanko harjoittelijat?
Kaikki harjoittelijat vakuutetaan tapaturmien varalta.

Korvaukset

Paljonko korvaus on?
Tällä hetkellä korvaus on 1159,44 €/kk netto.

Maksaako Euroopan unionin neuvosto matkakustannukset kotipaikastani Brysseliin?
Harjoittelijat saavat matka-avustuksen, joka kattaa osan heidän matkakuluistaan.

Harjoittelijoilla, jotka otetaan palvelukseen yli 50 km:n päästä Brysselistä, on oikeus saada tukea matkakuluihin harjoittelun alussa ja lopussa. Matka-avustus lasketaan menetelmällä, joka perustuu Brysselin ja hakulomakkeessa ilmoitetun osoitteen väliseen maantieteelliseen etäisyyteen (0–500 km: 0,30 €/km, 501–1500 km: 0,20 €/km, yli 1500 km: 0,10 €/km, jotka kerrotaan kahdella. Yläraja on 800 €. Matka-avustusta ei makseta, jos etäisyys on alle 50 km Brysselistä.) Harjoittelijan on suoritettava ainakin puolet harjoittelusta, jotta hän olisi oikeutettu matka-avustukseen. Osoitteenmuutosta koskevia pyyntöjä ei hyväksytä sen jälkeen, kun neuvosto on allekirjoittanut harjoittelusopimuksen.