Eurooppa-neuvosto, 15.12.2016

Eurooppa-neuvosto
 • Eurooppa-neuvosto
 • 15.12.2016
 • Bryssel
 • Puheenjohtaja: Donald Tusk
 • Valokuvahakemisto 

Tietoja lehdistölle

Tärkeimmät tulokset

Joulukuun Eurooppa-neuvosto keskusteli päivänpolttavimmista aiheista, kuten muuttoliikkeestä, turvallisuudesta, taloudesta ja nuorisosta sekä ulkosuhteista.

Muuttoliike

Keskisen Välimeren reitti

EU-johtajat keskustelivat edistymisestä viiden afrikkalaisen lähtö- tai kauttakulkumaan kanssa tehtyjen kumppanuussopimusten täytäntöönpanossa.

Johtajat totesivat, että Etiopian, Malin, Nigerin, Nigerian ja Senegalin kanssa tehdyistä sopimuksista saatujen "kokemusten pohjalta voidaan harkita uusia sopimuksia tai muita yhteistyömuotoja".

Sopimukset ovat osa EU:n kattavaa lähestymistapaa laittoman muuttoliikkeen vähentämiseksi keskisen Välimeren reitin varrella. Tätä varten EU auttaa Afrikan maita torjumaan muuttoliikkeen perimmäisiä syitä. Se tekee niiden kanssa myös tiivistä yhteistyötä palautusten tehostamiseksi.

Itäisen Välimeren reitti

Johtajat toistivat sitoutumisensa EU:n ja Turkin julkilausuman täysimääräiseen täytäntöönpanoon. He kannattivat myös Kreikan ja komission laatimaa täytäntöönpanosuunnitelmaa ja kehottivat EU-maita toteuttamaan sen nopeasti.

He palauttavat mieleen itäisen Välimeren muuttoreittiä koskevan kantansa, josta he olivat sopineet lokakuun kokouksessa. Reitin valvonnan ylläpitämiseksi ja tehostamiseksi he olivat kehottaneet

 • nopeuttamaan palautuksia Kreikan saarilta Turkkiin
 • EU-maita auttamaan Kreikkaa, jos EU:n virastot katsovat sen tarpeelliseksi
 • jatkamaan työtä EU:n ja Turkin julkilausumaan sisältyvien sitoumusten, myös viisumipakon poistamisen, täyttämiseksi

Maaliskuussa 2016 hyväksytty EU:n ja Turkin julkilausuma auttoi jarruttamaan Turkista Eurooppaan suuntautuvaa laitonta muuttoliikettä ja hajottamaan salakuljettajien toimintamallia.

Johtajat toistivat myös lupauksensa jatkaa tukea Länsi-Balkanin reitin varrella oleville maille.

Rajavartiosto

Johtajat totesivat, että Libyan rannikkovartiostolle on annettava lisää tukea ihmisten salakuljettajien torjunnassa. Samanaikaisesti on tarjottava Libyaan juuttuneille muuttajille mahdollisuuksia avustettuun vapaaehtoiseen paluuseen. Nämä kaksi toimenpidettä yhdessä voivat auttaa estämään ihmishenkien menetykset merellä.

Johtajat korostivat myös, että eurooppalaisen raja- ja merivartioston ja Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston on saatava riittävät resurssit.

Syksyllä 2016 toimintansa aloittaneen rajavartioston tärkeimpänä tehtävänä on auttaa EU-maita valvomaan EU:n rajoja ja varmistaa muuttovirtojen tehokas hallinta. Rajavartioston muodostavat EU:n virasto ja rajaturvallisuudesta vastaavat kansalliset viranomaiset. Virastolla on myös 7. joulukuuta alkaen nopean toiminnan reservi. Reservi koostuu 1500 rajavartijasta, jotka EU:n jäsenmaat ja Schengenin säännöstöön osallistuvat maat ovat antaneet reservin käyttöön. Kriisitilanteissa se voidaan aktivoida viiden päivän kuluessa.

Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto on EU-virasto, joka auttaa jäsenmaita selviytymään turvapaikanhakijoiden tulvasta.

Turvallisuus

Eurooppa-neuvosto vahvisti sitoumuksensa Euroopan unionin sisäisen turvallisuuden strategiaan 2015–2020. Se käsitteli myös EU:n yhteistyön vahvistamista ulkoisen turvallisuuden ja puolustuksen alalla. Erityisesti valtion- tai hallitusten päämiehet keskittyivät kolmeen prioriteettiin:

 • EU:n globaalistrategia turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alalla
 • Euroopan puolustusalan toimintasuunnitelma
 • Varsovassa heinäkuussa 2016 allekirjoitetun EU:n ja Naton yhteisen julistuksen jatkotoimina annettujen yhteisten ehdotusten täytäntöönpano

Puheenjohtajat Donald Tusk ja Jean-Claude Juncker sekä Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg korostivat Eurooppa-neuvoston edellä julkaistussa yhteisessä artikkelissaan EU:n ja Naton yhteistyön merkitystä.

"Muuttuvassa maailmassa pehmeä voima ei enää yksin riitä. Turvallisuus alkaa kotoa, ja juuri siksi EU on sitoutunut tekemään enemmän suojellakseen ja puolustaakseen kansalaisiaan ja auttaakseen Natoon kuuluvia jäsenvaltioita toimimaan järjestössä täysipainoisesti", he kirjoittivat.

Talous, sosiaalinen kehitys ja nuoriso

ESIR (Euroopan strategisten investointien rahasto)

Johtajat panivat myönteisenä merkille neuvoston kannan Euroopan strategisen investointien rahaston (ESIR) jatkamiseen. ESIR on Euroopan investointiohjelmaan kuuluva EU:n lippulaivahanke. Rahaston voimassaolon jatkamisen ja rahoitusvalmiuksien lisäämisen odotetaan tuottavan noin 500 miljardin euron investoinnit vuoteen 2020 mennessä. Toimintaa on myös määrä tehostaa ensimmäisenä täytäntöönpanovuonna saatujen kokemusten perusteella.

Sisämarkkinastrategiat ja energiaunioni

Eurooppa-neuvosto toisti pitävänsä tärkeinä eri sisämarkkinastrategioita ja energiaunionia, jotka olisi saatava valmiiksi ja pantava täytäntöön vuoteen 2018 mennessä. Siihen mennessä on ratkaistava tietyt keskeiset kysymykset.

Johtajat panivat merkille tähänastisen edistymisen ja kehottivat kaikkia toimielimiä jatkamaan toimia yhtä painokkaasti ja lisäämään entisestään tavoitetasoa. Samalla olisi poistettava sisämarkkinoiden jäljellä olevat esteet, jotka haittaavat muun muassa vapaita datavirtoja.

Kaupan suojatoimet

Eurooppa-neuvosto pani merkille, että neuvosto on nyt valmis aloittamaan neuvottelut Euroopan parlamentin kanssa kaupan suojatoimien nykyaikaistamisesta.

Nuorisotyöttömyys

Johtajat panivat merkille edistymisen nuorisotakuun ja nuorisotyöllisyysaloitteen täytäntöönpanossa ottaen huomioon komission kertomuksen tähän mennessä saavutetusta edistyksestä. Kertomus osoittaa, että nuorten työmarkkinoilla menestyminen EU:ssa on yleisesti ylittänyt odotukset, koska EU:ssa on 1,4 miljoonaa työtöntä nuorta vähemmän kuin vuonna 2013.

Eurooppa-neuvosto oli tyytyväinen lisätukeen nuorisotyöllisyysaloitteelle. Eurooppa-neuvosto kehotti jatkamaan nuorisotakuuta ja edistämään nuorisolle tarkoitettuja komission viimeaikaisia aloitteita, joiden aiheina ovat muun muassa liikkuvuus ja osaamisen kehittäminen.

Kypros

Kyproksen tasavallan presidentin esitettyä katsauksen Kyproksen kysymyksen ratkaisemista koskeviin neuvotteluihin Eurooppa-neuvosto vahvisti tukevansa käynnissä olevaa Kyproksen yhdistymisprosessia. Johtajat korostivat, että EU on valmis osallistumaan Kyprosta käsittelevään Geneven konferenssiin 12. tammikuuta 2017.

Ulkosuhteet

Ukraina

Johtajat keskustelivat EU:n ja Ukrainan assosiaatiosopimuksen tilanteesta Alankomaissa. Eurooppa-neuvosto vahvisti jälleen sitoutumisensa kansainväliseen oikeuteen ja Ukrainan alueelliseen koskemattomuuteen sekä EU:n ja Ukrainan assosiaatiosopimuksen tekemiseen, mukaan lukien pitkälle menevän ja laaja-alaisen vapaakauppa-alueen perustaminen.

"Vastuu on nyt Alankomailla. Ratifiointi on tärkeää paitsi Ukrainalle myös Euroopan geopoliittiselle asemalle ja uskottavuudelle. Luotamme hollantilaisiin kollegoihimme," totesi puheenjohtaja Donald Tusk lehdistötilaisuudessa kokouksen jälkeen.

Syyria

Eurooppa-neuvosto tuomitsi voimakkaasti Syyrian hallinnon ja sen liittolaisten, erityisesti Venäjän ja Iranin jatkuvat hyökkäykset Aleppoon sekä hyökkäysten tahallisen kohdistamisen siviileihin ja sairaaloihin. Eurooppa-neuvosto vaati hallintoa ja Venäjää sekä kaikkia Syyrian konfliktin osapuolia toteuttamaan välittömästi seuraavat neljä kiireellistä toimenpidettä:

 • Aleppon itäosan asukkaiden evakuointi
 • avun ja suojelun järjestäminen välittömästi kaikille Aleppon itäosan asukkaille
 • lääkintähenkilöstön ja -tilojen suojelu kokonaisuudessaan kaikkialla maassa
 • kansainvälistä humanitaarista oikeutta on sovellettava

Johtajat tähdensivät, että kansainvälisen oikeuden rikkomiseen ja mahdollisiin sotarikoksiin syyllistyneet on saatettava vastuuseen teoistaan ja että EU harkitsee kaikkia käytettävissä olevia vaihtoehtoja.

Puheenjohtaja Donald Tusk tapasi huippukokouksen alla Itä-Aleppon pormestarin Brita Hagi Hasanin.

"Kukaan EU:ssa ei suhtaudu asiaan välinpitämättömästi. Tarkoitan ihmisiä, toimielimiä ja poliitikkoja. On olemassa tiettyjä yleisiä rajoituksia ja ongelmia, mutta tämä on se, mitä haluamme tehdä tehostaaksemme suojelua ja apua. Meidän tulisi ja me yritämme tehdä kaikkemme auttaaksemme teitä ja Aleppon siviilejä," puheenjohtaja Tusk totesi kokouksessa.

Hän pyysi myös Brita Hagi Hasania pitämään puheenvuoron Eurooppa-neuvostossa.

Bratislavan etenemissuunnitelma

Pääministeri Robert Fico tiedotti Eurooppa-neuvostolle syyskuussa ja lokakuussa 2016 sovittujen toimenpiteiden täytäntöönpanon etenemisestä. Kokouksen jälkeen puheenjohtaja Tusk kiitti pääministeri Ficoa ja hänen tiimiään näiden työstä Slovakian puheenjohtajakaudella.

"Sen lisäksi, että isännöitte historiallista EU27-huippukokousta Bratislavassa, olette myös ammattitaitonne ansiosta onnistuneet lunastamaan monia Bratislavan lupauksia", hän sanoi.

27 johtajan epävirallinen kokous

Joulukuun Eurooppa-neuvoston yhteydessä pidettiin 27 johtajan lyhyt epävirallinen kokous. Kokouksen jälkeen 27 johtajaa sekä Eurooppa-neuvoston ja komission puheenjohtajat antoivat julkilausuman, jossa he totesivat, että neuvottelut Ison-Britannian kanssa aloitetaan heti, kun maa on toimittanut 50 artiklan mukaisen ilmoituksensa.

"Panemme tyytyväisinä merkille Yhdistyneen kuningaskunnan aikomuksen toimittaa ilmoitus ennen maaliskuun 2017 loppua, jotta voimme ryhtyä ratkomaan Yhdistyneen kuningaskunnan tulevasta eroamisesta aiheutuvia epävarmuustekijöitä", totesivat he julkilausumassa.

Päivitetty viimeksi 27.1.2017