Eurooppa-neuvosto, 22.–23.6.2017

Eurooppa-neuvosto
 • Eurooppa-neuvosto
 • 22.–23.6.2017
 • Bryssel
 • Puheenjohtaja: Donald Tusk
 • Osallistujaluettelo 

Tietoja lehdistölle

Seuraa #EUCO

Kesäkuun Eurooppa-neuvosto keskittyi turvallisuuteen ja puolustukseen, ulkoasioihin, ilmastonmuutokseen, talouteen, kauppaan ja muuttoliikkeeseen.

Tärkeimmät tulokset

Turvallisuus ja puolustus

EU-johtajat tuomitsivat jyrkästi viimeaikaiset terrori-iskut. He vahvistivat sitoutuvansa tekemään yhteistyötä EU:n tasolla tavoitteenaan

 • torjua verkossa leviävää radikalisoitumista
 • ehkäistä ja torjua väkivaltaisia ääriliikkeitä
 • estää terrorismin rahoitus
 • tehostaa tietojenvaihtoa ja parantaa tietokantojen yhteentoimivuutta

Eurooppa-neuvosto oli yhtä mieltä myös siitä, että Euroopan turvallisuuden ja puolustuksen vahvistamiseksi on tarpeen aloittaa osallistava ja kunnianhimoinen pysyvä rakenteellinen yhteistyö. Tämän yhteistyön aloittamiseksi jäsenmaat laativat kolmen kuukauden kuluessa yhteisen luettelon vaatimuksista ja velvoittavista sitoumuksista sekä konkreettisista voimavarahankkeista.

"Tämä on historiallinen askel, sillä tällaisen yhteistyön ansiosta EU voi siirtyä kohti syvempää yhdentymistä puolustuksen alalla. Pyrimme kunnianhimoiseen ja osallistavaan yhteistyöhön, joten kaikki EU-maat ovat tervetulleita mukaan."

Donald Tusk Eurooppa-neuvoston lehdistötilaisuudessa

Eurooppa-neuvosto oli tyytyväinen Euroopan komission tiedonantoon EU:n puolustusrahastosta ja odottaa, että rahasto saatetaan nopeasti toimintavalmiuteen. EU-johtajat kehottivat sopimaan pikaisesti Euroopan puolustusalan teollisen kehittämisen ohjelmaa koskevasta ehdotuksesta.

Pariisin ilmastosopimus

"Ilmastosopimus toimii kulmakivenä maailmanlaajuisille ponnistuksille, joilla ilmastonmuutosta pyritään torjumaan tehokkaasti, eikä sitä voida neuvotella uudelleen", EU-johtajat totesivat.

Valtion- tai hallitusten päämiehet vahvistivat EU:n sitoumuksen panna Pariisin ilmastosopimus täytäntöön nopeasti ja täysimääräisesti, ilmastorahoitusta koskevat tavoitteet mukaan luettuina, ja johtaa maailmanlaajuista siirtymistä puhtaaseen energiaan.

He korostivat, että EU tehostaa yhteistyötä kansainvälisten kumppanien kanssa osoittaen solidaarisuutta tuleville sukupolville ja kantaen vastuuta koko planeetasta.

Brexit

Työillallisen jälkeen EU:n 27 jäsenmaan johtajat tarkastelivat Ison-Britannian SEU-sopimuksen artiklan 50 mukaisen ilmoituksen jälkeen käytävien neuvottelujen tilannetta.

He hyväksyivät kokouksen yhteydessä menettelyn Isossa-Britanniassa sijaitsevien EU-virastojen siirtämiseksi muihin jäsenmaihin.

Työllisyys, kasvu ja kilpailukyky

Talouden kääntyminen jälleen kasvuun kaikissa 28 jäsenvaltiossa on myönteistä kehitystä, joka on vakiinnutettava.

"Usko Euroopan yhdentymishankkeeseen on jälleen virinnyt, mikä edistää EU:n talouskehitystä. Tämän luottamuksen myötä talouskasvu vahvistuu, kulutus ja investoinnit lisääntyvät ja ennen kaikkea työllisyys paranee."

Donald Tusk Eurooppa-neuvoston lehdistötilaisuudessa 23. kesäkuuta 2017

Kauppa

Johtajat vahvistivat sitoumuksensa vapaakauppaan ja investointeihin, kunhan varmistetaan, että ne ovat myös oikeudenmukaisia ja kaikkia osapuolia hyödyttäviä. Eurooppa-neuvosto kehotti lainsäätäjiä sopimaan pikaisesti WTO-sääntöjen mukaisista kaupan suojakeinoista epäterveiden kaupan käytäntöjen torjumiseksi.

"EU:n on suojauduttava paremmin epäterveiltä kauppatavoilta esimerkiksi lisäämällä vastavuoroisuutta. Sovimme, että komissio analysoi kolmansista maista tulevia investointeja strategisiin aloihin."

Donald Tusk Eurooppa-neuvoston lehdistötilaisuudessa 23. kesäkuuta 2017

Johtajat kannustivat edistämään päättäväisesti kaikkia käynnissä olevia neuvotteluja kunnianhimoisten ja tasapainoisten vapaakauppasopimusten tekemiseksi, myös Mercosurin ja Meksikon kanssa. He panivat tyytyväisinä merkille viimeaikaisen edistymisen Japanin kanssa käytävissä neuvotteluissa ja katsoivat sen voivan tasoittaa tietä kohti poliittista yhteisymmärrystä.

Sisämarkkinat

Eurooppa-neuvosto korosti lisätoimien tarvetta, jotta päästäisiin sen kesäkuun 2016 päätelmissä esitettyihin tavoitteisiin. Se pyysi neuvostoa raportoimaan edistymisestä kesäkuussa 2018.

Toukokuussa 2017 annettujen neuvoston päätelmien mukaisesti johtajat peräsivät konkreettisia toimia, jotta voidaan varmistaa sisämarkkinoiden vahva ja kilpailukykyinen teollinen perusta.

Lisäksi Eurooppa-neuvosto kehotti neuvostoa ja Euroopan parlamenttia sopimaan nopeasti Euroopan strategisten investointien rahaston voimassaoloajan pidentämisestä ja sen vahvistamisesta.

Eurooppalainen ohjausjakso

Eurooppa-neuvosto hyväksyi maakohtaiset suositukset ja saattoi näin päätökseen vuoden 2017 eurooppalaisen ohjausjakson eli EU:n talouspolitiikan koordinointimenettelyn.

Muuttoliike

EU-johtajat vaativat lisätoimia Libyasta Italiaan suuntautuvan muuttovirran pysäyttämiseksi keskisen Välimeren reitillä. Etusijalle asetettiin

 • lisäkoulutuksen ja laitteiston tarjoaminen Libyan rannikkovartiostolle
 • tiiviimpi yhteistyö lähtö- ja kauttakulkumaiden kanssa
 • lisätoimet palautusten lisäämiseksi

He sanoivat, että olisi kiireellisesti otettava käyttöön takaisinottosopimukset kolmansien maiden kanssa.

EU-johtajat myös toistivat, että yhteistä turvapaikkajärjestelmää on syytä uudistaa. "Maltan puheenjohtajakaudella saavutetun edistymisen ansiosta vallitsee yhteisymmärrys siitä, että uudistetussa Euroopan yhteisessä turvapaikkajärjestelmässä on löydettävä oikea tasapaino vastuullisuuden ja solidaarisuuden välillä", he totesivat.

Päivitetty viimeksi 4.9.2017