Siirry sisältöön
Tilaa sähköpostit

Tärkeimmät tulokset

Koulutus-, nuoriso-, kulttuuri- ja urheiluneuvoston pääkohdat, Bryssel 22.11.2016.
Koulutus-, nuoriso-, kulttuuri- ja urheiluneuvoston (nuoriso ja koulutus) pääkohdat, Bryssel 21.11.2016.

21. marraskuuta 2016

Nuoriso

Neuvosto hyväksyi päätelmät nuorisotyön uusien toimintatapojen edistämisestä. Nuorisotyö voi auttaa nuoria kehittämään kykyjä, taitoja ja myönteistä asennoitumista.

Päätelmissä korostetaan nuorisotyön merkitystä, sillä sen avulla pystytään tavoittamaan taustaltaan erilaiset nuoret ja myös syrjäytyneet ja muita heikommassa asemassa olevat nuoret virallisten rakenteiden ulkopuolella. Lisäksi niissä kehotetaan käyttämään innovatiivisia välineitä nuorisotyön käytännöissä, koulutuksessa, urheilussa ja kulttuurissa, sosiaalipalveluissa sekä tieto- ja viestintätekniikassa.

Ministerit keskustelivat myös siitä, miten saada nuoret kiinnostumaan uudelleen Euroopan yhdentymishankkeesta. Tämä oli jatkoa syyskuussa Bratislavassa pidetylle epäviralliselle huippukokoukselle.

"Nuoret ovat tärkeitä toimijoita tämän päivän yhteiskunnassa. Meidän on autettava heitä säilyttämään avoin mieli, pysymään globaalisti perillä asioista ja toimimaan vapaaehtoisesti Euroopan puolesta. Vastineeksi heille olisi tarjottava lupaavia tulevaisuudennäkymiä. Osana vallitsevan järjestelmän vastaista trendiä nuoret ovat kuitenkin yhä useammin vieraantuneita, eivätkä he tunne Euroopan unionia omaksi projektikseen. Olemme tänään laatineet keskeisiä viestejä vietäväksi Euroopan johtajille. Tämä on jatkoa syyskuussa Bratislavassa pidetylle huippukokoukselle, ja tavoitteenamme on palauttaa nuorten luottamus."

Peter Plavčan, Slovakian opetus-, tiede-, tutkimus- ja urheiluministeri

Koulutus

Neuvosto hyväksyi päätöslauselman uudesta osaamisohjelmasta. Siinä esitetään tärkeimmät näkökohdat, jotka ohjaavat neuvoston työtä tällä alalla, ja vastataan komission tiedonantoon osaamisen strategisesta merkityksestä työpaikkojen, kasvun ja kilpailukyvyn säilyttämisessä.

Se kattaa seuraavat alat: taitojen kehittäminen, tutkintojen vastavuoroinen tunnustaminen, sekä ammatillisen että korkeakoulutuksen tukeminen ja tavat hyödyntää digitaalisen talouden koko potentiaalia. Tavoitteena on edistää "elinikäisiä investointeja ihmisiin".

Neuvosto pääsi lisäksi poliittiseen yhteisymmärrykseen suosituksesta, joka koskee uusia mahdollisuuksia aikuisille. Tämä liittyy komission ehdotukseen taitotakuusta. Suosituksen tarkoituksena on tarjota matalan osaamistason aikuisille mahdollisuuksia hankkia uusia taitoja, tietoja ja osaamista, jotka ovat tärkeitä työmarkkinoilla ja aktiivisen yhteiskuntaan osallistumisen kannalta.

Neuvosto antoi päätelmät väkivaltaisiin ääriliikkeisiin johtavan radikalisoitumisen torjunnasta. Aihe on ajankohtainen nyt, kun Pariisin terrori-iskuista on kulunut vuosi.

Päätelmissä painotetaan, että nykyisiltä väkivaltaisten ääriliikkeiden ideologioilta on vietävä pohja ja luotava niiden vastapainoksi houkuttelevia väkivallattomia vaihtoehtoja, tuettava vanhempia, sisaruksia, nuorisotyöntekijöitä ja muita henkilöitä, jotka ovat yhteydessä nuoriin, jotka ovat alttiina väkivaltaiselle radikalisoitumiselle.

Niissä painotetaan myös sitä, että on tehtävä yhteistyötä palveluntarjoajien kanssa ja että ne on otettava mukaan internetissä esiintyvän laittoman vihapuheen torjuntaan, sananvapautta täysin kunnioittaen, kun otetaan huomioon sosiaalisen median rooli ensisijaisena välineenä mahdollisten radikaalien tavoittamiseksi ja houkuttelemiseksi tekemään väkivaltaisia iskuja.

"Vietimme juuri Pariisin iskujen surullista vuosipäivää. Noissa iskuissa menetettiin monta viatonta elämää ja särkyi monta perhettä. Radikalisoituminen ja väkivaltaisten ääriliikkeiden torjunta on edelleen asialistamme kärjessä. On selvää, että kaikki hallinnon tasot on otettava mukaan tähän toimintaan. Neuvosto päätti tänään keskittyä ennaltaehkäiseviin toimiin, kuten koulutukseen, vapaaehtois- ja kulttuurityöhön sekä nuorisotyöhön. Näitä voidaan pitää "pehmeinä" toimina, mutta jos niitä toteutetaan laajalti ja tarmokkaasti, ne voivat suojella vapaita yhteiskuntiamme."

Peter Plavčan, Slovakian opetus-, tiede-, tutkimus- ja urheiluministeri

22. marraskuuta 2016

Kulttuuri ja audiovisuaaliala

Neuvosto pani merkille audiovisuaalisia mediapalveluja koskevan direktiivin tarkistamisehdotuksen käsittelyn tilanteen. Ehdotuksen tarkoituksena on mukauttaa direktiiviä digitaaliaikaan ottaen huomioon tekniikan nopea kehitys sekä uudet liiketoiminta- ja kulutusmallit.

Tärkeimmät vielä neuvoston käsiteltävinä olevat kysymykset ovat direktiivin soveltamisalan laajentaminen videonjakoalustoihin ja niiden sääntelyn laajuus, televisiomainontaa koskevat määrälliset säännöt, tilattavien palvelujen tarjoajien velvoitteet edistää eurooppalaisia teoksia, lineaarisesti tai tilauksena toimitettavia palveluja koskevien sääntöjen yhdenmukaistaminen, alkuperämaaperiaate ja kansallisten sääntelyviranomaisten eurooppalaisen elimen rooli.

"Audiovisuaalisten mediapalvelujen ekosysteemin muutokset edellyttivät näitä palveluja koskevan direktiivin tarkistamista niin, että se soveltuisi uuteen digitaaliseen aikaan. Yksi sen tavoitteista on saada eurooppalainen media-ala menestymään vastaisuudessakin. Euroopalla on oltava kilpailukykyiset audiovisuaalisen sisällön sisämarkkinat, jotka edistävät tarjontaa, vastaavat yleisön kysyntään, missä tahansa se onkin, ja varmistavat tasapuoliset edellytykset kaikille tuottajille. Samaan aikaan meidän on säilytettävä julkisen politiikan tavoitteemme eli suojeltava alaikäisiä, edistettävä eurooppalaisia teoksia ja torjuttava vihapuhetta. Uuden ehdotuksen käsittely on edistynyt puheenjohtajakaudellamme merkittävästi. Voimme ylpeinä jättää sen tulevalle puheenjohtajalle Maltalle".

Marek Maďrič, Slovakian kulttuuriministeri ja neuvoston puheenjohtaja

Neuvosto muodosti yleisnäkemyksen päätöksestä, joka koskee kulttuuriperinnön eurooppalaista teemavuotta (2018). Tämän aloitteen yleisenä tavoitteena on lisätä tietämystä Euroopan kulttuuriperinnön rikkaudesta ja siihen liittyvistä mahdollisuuksista sekä jakaa sen edustamia arvoja ja ihanteita. Samalla siinä kiinnitetään huomio kulttuuriperintöön liittyviin haasteisiin.

"Euroopan kulttuuriperintö on kruununjalokivemme, joka ansaitsee olla esillä ja saada arvostusta kaikkialla Euroopassa. Olemme puheenjohtajakaudellamme pyrkineet valmistelemaan mahdollisimman nopeasti kulttuuriperinnön eurooppalaista teemavuotta 2018. Olen tyytyväinen siihen, että olemme tänään saaneet neuvostossa aikaan yleisnäkemyksen tästä tärkeästä päätöksestä, jolla kulttuuriperintö pääsee jälleen kerran valokeilaan. Jäsenvaltioiden yksimielinen tuki osoittaa selvästi, miten ajankohtainen tämä aloite on. Voimme nyt aloittaa neuvottelut Euroopan parlamentin kanssa."

Marek Maďrič, Slovakian kulttuuriministeri ja neuvoston puheenjohtaja

Kansainvälisiä kulttuurisuhteita koskevan strategisen lähestymistavan laatiminen on jo jonkin aikaa ollut neuvoston prioriteetti. Ministerit keskustelivat siitä, miten EU ja sen jäsenvaltiot voivat tehdä tehokkaasti yhteistyötä saadakseen tällä alalla aikaan nykyistä strategisemman globaalin lähestymistavan.

Urheilu

Neuvosto hyväksyi urheiludiplomatiaa koskevat päätelmät, joissa tarkastellaan urheilua keinona vaikuttaa diplomaattisiin, kulttuurienvälisiin, sosiaalisiin, taloudellisiin ja poliittisiin suhteisiin. Asiaa käsiteltiin myös urheilualan edustajien kanssa pidetyssä kokouksessa.

Päätelmissä jäsenvaltioita kehotetaan tutkimaan sitä, miten urheilun mahdollisuuksia voitaisiin hyödyntää paremmin kansallisesti etenkin koulutuksen avulla ja tunnettujen urheilijoiden toimiessa viestinviejinä urheilun ja eurooppalaisten arvojen edistämiseksi.