Politiikat

Alennetut alv-kannat sähköisille kirjoille, sanomalehdille ja aikakauslehdille

Tärkeimmät tapahtumat ja asiakirjat, jotka liittyvät sähköisten julkaisujen alv-kantojen alentamisehdotusta koskevaan neuvoston työhön.

Athene – turvallisuus- ja puolustusalan sotilasoperaatioiden rahoitus

Athene on EU:n järjestelmä, jolla rahoitetaan EU:n yhteiseen turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan kuuluvien EU:n sotilasoperaatioiden yhteisiä kustannuksia

Brexit

EU ja Iso-Britannia 23. kesäkuuta 2016 järjestetyn kansanäänestyksen jälkeen

Cotonoun sopimus

Cotonoun sopimus on EU:n suhteita Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maihin (AKT-maat) koskeva kokonaisvaltainen puitesopimus.

Eläin- ja kasvinterveyspaketti: turvallisempaa ruokaa fiksummilla säännöillä

Tietoa eläin- ja kasvinterveyspaketista ja sen käsittelystä neuvostossa: uudistetaan sääntöjä ja tehostetaan elintarvikkeiden turvallisuusvaatimuksia.

Energiaunioni: varmaa, kestävää, kilpailukykyistä ja kohtuuhintaista energiaa Euroopalle

Tietoa EU:n energiaunionipakettiin kuuluvista ehdotuksista ja asian käsittelystä neuvostossa ja Eurooppa-neuvostossa.

EU YK:n yleiskokouksessa

EU on pysyvä tarkkailija YK:n yleiskokouksessa. Tietoa EU:n osallistumisesta YK:n 71. yleiskokoukseen syyskuussa 2016 ja EU:n painopisteistä siinä.

EU:n budjetti

Vuosibudjetissa määrätään EU:n menot ja tulot yhdeksi vuodeksi ja varmistetaan EU:n ohjelmien ja toimien rahoitus.

 

EU:n ja Afrikan suhteet

Tietoa EU:n ja Afrikan suhteiden taloudellisista ja poliittisista puitteista sekä neuvoston roolista niissä.

EU:n kalakantojen hoito

EU hoitaa kalakantoja kalastuksenhoitojärjestelmän ja yhteisen kalastuspolitiikan avulla. Tietoa neuvoston roolista tällä alalla.

EU:n kauppapolitiikka

Tietoa EU:n kauppapolitiikasta

EU:n laajentuminen

Tietoa neuvoston prioriteeteista ja toimista EU:n laajentumisprosessissa ja ehdokasmaiden tämänhetkinen tilanne.

EU:n menot: monivuotinen rahoituskehys

Monivuotisessa rahoituskehyksessä (MRK) asetetaan Euroopan unionin vuotuisille talousarvioille rajat 5–7 vuodeksi.

EU:n pankkisektorin rakenneuudistus: luottolaitosten häiriönsietokyky paremmaksi

Pankkisektorin rakenneuudistuksella vähennetään riskejä, joita aiheutuu pankeista, jotka ovat liian suuria kaatumaan, ja liiasta riskiotosta kaupankäynnissä. 

EU:n tulot: omat varat

Omia varoja koskevissa EU-säännöissä määritellään EU:n tulojen tyypit, kuten sokerimaksut ja alv-perusteiset omat varat, ja niiden laskentamenetelmät.

EU:n turvallisuus- ja puolustusyhteistyö

Syyskuussa 2016 Bratislavan huippukokouksessa 27 EU-johtajaa päätti antaa uutta pontta Euroopan ulkoiselle turvallisuudelle ja puolustukselle: haastavassa geopoliittisessa toimintaympäristössä EU:n yhteistyötä ulkoisen turvallisuuden ja puolustuksen alalla oli määrä vahvistaa.

 

EU:n yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) yksinkertaistaminen

Maatalouspolitiikan yksinkertaistamisella pyritään parantamaan ja yksinkertaistamaan uusia YMP-lainsäädännön täytäntöönpanosääntöjä. Tietoa neuvoston roolista ja tilannekatsaus.

Euroopan digitaaliset sisämarkkinat

Ehdotettu strategia EU:n digitaalitalouden laajentamiseksi sekä strategian ja siihen liittyvien säädösehdotusten käsittely neuvostossa.

Euroopan investointiohjelma

Euroopan investointiohjelma on EU:n aloite, jolla pyritään lisäämään investointeja EU:ssa ja tukemaan pitkäkestoista talouskasvua

 

Euroopan unionin tulevaisuutta koskeva poliittinen pohdinta

27 valtion- tai hallituksen päämiestä kokoontui Bratislavaan käynnistämään poliittisen pohdinnan 27 jäsenmaan EU:n kehittämisestä.