Mikä on neljäs rautatiepaketti?

Neljännen rautatiepaketin tavoitteena on raivata viimeiset esteet yhtenäisen eurooppalaisen rautatiealueen luomisen tieltä. Lainsäädäntöehdotuksilla uudistettaisiin EU:n rautatiealaa edistämällä kilpailua ja innovointia kotimaan matkustajaliikennemarkkinoilla. Niillä toteutettaisiin myös rakenteellisia ja teknisiä uudistuksia. Lopputuloksena pitäisi olla Euroopan rautatieverkon turvallisuuden, yhteentoimivuuden ja luotettavuuden parantuminen.

Paketti sisältää 6 komission esittämää lainsäädäntöehdotusta. 

Mihin sitä tarvitaan? 

Euroopan laajuinen liikennepolitiikka

Neljäs rautatiepaketti tukee Euroopan laajuista liikenneverkkoa (TEN-T) koskevaa EU:n uutta toimintapolitiikkaa, joka otettiin käyttöön 1. tammikuuta 2014. Sen mukaan EU:hun perustetaan 9 ydinverkkokäytävää, joiden avulla pyritään

 • poistamaan pullonkauloja
 • luomaan puuttuvia rajat ylittäviä yhteyksiä
 • edistämään eri liikennemuotojen välistä yhdentymistä ja yhteentoimivuutta

Euroopan rautatieverkko on nykyisellään melko hajanainen. Eri jäsenvaltioissa käytetään erilaisia turvallisuusstandardeja ja teknisiä järjestelmiä. Esimerkiksi rajatylittävä raideliikenne edellyttää monen eri kansallisen viranomaisen myöntämää turvallisuuslupaa ja moniin erilaisiin merkinantojärjestelmiin mukautumista. Tämän vuoksi uusien rautatieliikenteen harjoittajien ja uusien teknisten laitteiden pääsy rautatiemarkkinoille on hankalaa ja kallista.

Ehdotettu neljäs rautatiepaketti, jolla poistetaan viimeiset esteet yhtenäisen eurooppalaisen rautatiealueen tieltä, tekee rautatiealasta kilpailukykyisemmän ja parantaa EU:n ja sen naapurimaiden välisiä rautatieyhteyksiä.

Nämä muutokset auttaisivat EU:ta myös saavuttamaan päästövähennystavoitteet ja kannustaisivat lisäämään rautatieliikenteen osuutta, kuten komission vuonna 2011 laatimassa liikenteen valkoisessa kirjassa todettiin. 

Tarkempia tietoja

Neljänteen rautatiepakettiin kuuluvilla ehdotuksilla on seuraavat 4 päätavoitetta:

 1. Toimivat standardit ja hyväksynnät
  Muutosten tavoitteena on vähentää rautatieyritysten hallinnollisia kustannuksia ja helpottaa uusien liikenteenharjoittajien pääsyä markkinoille. Euroopan rautatievirastosta (ERA) tulisi ainoa kalustoyksikköjen markkinoillesaattamislupien ja turvallisuustodistusten antaja.
 2. Toimiva rakenne
  Ehdotetuilla muutoksilla vahvistettaisiin rataverkon haltijoiden eli raiteiden hoidosta vastaavien toimijoiden roolia varmistamalla, että ne ovat toiminnallisesti ja taloudellisesti täysin riippumattomia rautatieliikenteen harjoittajista. Rataverkon haltijat valvoisivat myös kaikkia rautatieverkon ydinaloja, kuten infrastruktuurisuunnittelua, aikataulutusta sekä päivittäistä toimintaa ja kunnossapitoa.
 3. Kotimaan henkilöliikennemarkkinoiden avautuminen
  Neljäs rautatiepaketti sisältää ehdotuksen kotimaan henkilöliikennemarkkinoiden avaamisesta uusille tulokkaille ja palveluille joulukuusta 2019 alkaen. Yritykset voisivat joko tarjota kilpailevia palveluja, kuten uutta raideliikennepalvelua tietyllä reitillä, tai tehdä tarjouskilpailussa tarjouksen julkisia raideliikenteen palveluja koskevista sopimuksista. Ehdotettujen muutosten myötä julkisia raideliikenteen palveluja koskevien sopimusten kilpailuttaminen muuttuisi pakolliseksi.
 4. Ammattitaitoisen työvoiman säilyttäminen rautateillä
  Ehdotuksissa todetaan, että on tärkeää houkutella rautatiealalle ammattitaitoista ja motivoitunutta henkilökuntaa. Muutosten ansiosta jäsenvaltiot voisivat suojella työntekijöitä paremmin, kun julkisia palveluhankintoja koskevia sopimuksia siirretään uusille toimeksisaajille.

Näitä seikkoja käsittelevä lainsäädäntö sisältää teknisiä ehdotuksia sekä hallintoa ja markkinoiden avaamista koskevia ehdotuksia.

Tekninen osio sisältää kolmen säädöksen päivityksen:

 • ehdotus rautatievirastoasetuksen tarkistamisesta – 2013/0014(COD)
 • ehdotus EU:n rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta annetun direktiivin tarkistamisesta – 2013/0015(COD)
 • ehdotus rautateiden turvallisuudesta annetun direktiivin muuttamisesta – 2013/0016(COD)

Hallinto-osiolla ja markkinoiden avaamista koskevalla osiolla on tarkoitus muuttaa kahta säädöstä ja kumota yksi:

 • ehdotus rautateiden kotimaan henkilöliikenteen markkinoiden avaamista koskevan asetuksen muuttamisesta – 2013/0028(COD)
 • ehdotus yhtenäisestä eurooppalaisesta rautatiealueesta annetun direktiivin muuttamisesta – 2013/0029(COD)
 • ehdotus yhteisistä säännöistä rautatieyritysten kirjanpidon säännönmukaistamiseksi annetun asetuksen kumoamisesta – 2013/0013(COD)

Neuvoston rooli

Neljänteen rautatiepakettiin kuuluvista 6 ehdotuksesta neuvotellaan ja ne hyväksytään noudattaen tavallista lainsäätämisjärjestystä. Neuvosto ja Euroopan parlamentti hyväksyvät siis säädökset yhdessä.

Neuvosto on jo 10. joulukuuta 2015 vahvistanut ensimmäisen käsittelyn kantansa kolmesta ehdotuksesta, jotka kuuluvat tekniseen osioon. Euroopan parlamentin on nyt hyväksyttävä ne virallisesti toisessa käsittelyssä.

Liikenneneuvostossa 8. lokakuuta 2015 vahvistettiin yleisnäkemys hallinnointia ja markkinoiden avaamista koskevista ehdotuksista. Seuraava vaihe on kolmikantaneuvottelujen aloittaminen Euroopan parlamentin kanssa.