Pääomamarkkinaunioni on EU:n aloite, jonka tavoitteena on syventää ja yhtenäistää 28 EU-maan pääomamarkkinoita.

Pääomamarkkinaunionin tavoitteena on

  • tarjota uusia rahoituslähteitä yritystoiminnalle, erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille
  • vähentää pääoman hankkimiskustannuksia
  • lisätä säästäjien vaihtoehtoja kautta EU:n
  • helpottaa rajatylittäviä investointeja ja houkutella uusia ulkomaisia investointeja EU:hun
  • tukea pitkän aikavälin hankkeita
  • tehdä EU:n rahoitusjärjestelmästä vakaampi, mukautuvampi ja kilpailukykyisempi

Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi Euroopan komissio on esittänyt toimintasuunnitelman, johon sisältyy vaiheittain perustettava pääomamarkkinaunioni, jonka on määrä olla valmis vuoteen 2019 mennessä.

Useimpien toimien tavoitteena on vähitellen muuttaa rahoituksen välitys pääomamarkkinoiksi ja purkaa rajatylittävien investointien esteet.

Toimintasuunnitelmaan sisältyy joukko työkaluja EU:n säädöksistä toimialajohtoisten aloitteiden tukemiseen.

Hanke tukee ja täydentää Euroopan investointiohjelma-aloitetta, jonka on määrä edistää investointeja EU:ssa.

Käsittely neuvostossa

11. heinäkuuta 2017: Neuvosto hyväksyi päätelmät komission tiedonannosta pääomamarkkinaunionia koskevan toimintasuunnitelman väliarvioinnista.

30. toukokuuta 2017: Neuvosto ja Euroopan parlamentti pääsivät sopuun EU:n arvopaperistamismarkkinoista, joiden tavoitteena on parantaa EU:n talouden rahoitusta. Uudet säännöt tulevat voimaan, kun neuvosto ja Euroopan parlamentti ovat hyväksyneet ne virallisesti.

30. toukokuuta 2017: Neuvosto ja Euroopan parlamentti pääsivät sopuun muutetuista EU:n säännöistä (asetukset 345/2013 ja 346/2013), jotka koskevat sijoituksia riskipääomarahastoihin ja yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneisiin rahastoihin. Neuvosto ja Euroopan parlamentti hyväksyvät virallisesti sovitut säännöt, joita aletaan soveltaa kolme kuukautta niiden voimaantulon jälkeen.

16. toukokuuta 2017: Neuvosto hyväksyi esiteasetuksen, josta Euroopan parlamentti oli äänestänyt 5. huhtikuuta 2017. Asetus tulee voimaan 20 päivää sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Säännöt ovat velvoittavia, ja niitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa EU-maissa.

16. marraskuuta 2016: Neuvosto sopi neuvottelukannastaan sijoituksia riskipääomarahastoihin ja yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneisiin rahastoihin koskevien sääntöjen muutoksiin. EU:n asetuksiin 345/2013 ja 346/2016 tehdyt muutokset tuovat eurooppalaiset riskipääomarahastot (EuVECA) ja eurooppalaiset yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneet rahastot (EuSEF) sellaisten rahastonhoitajien saataville, jotka hoitavat yli 500 milj. €:n varoja. Lisäksi päivitetyt säännöt laajentavat niiden yritysten valikoimaa, joihin EuVECA- ja EuSEF-rahastot voivat sijoittaa. Mukana on myös pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Muutosten myötä tällaisten rahastojen markkinoimisesta rajojen yli tulee halvempaa ja helpompaa.

10. marraskuuta 2015: Talous- ja rahoitusasioiden neuvosto ilmaisi tyytyväisyytensä Euroopan komission ensimmäiseen säädösehdotus- ja -aloitepakettiin, joka julkaistiin 30. syyskuuta 2015, ja korosti, että pitkällä aikavälillä tarvitaan kunnianhimoista ohjelmaa.

16. kesäkuuta 2015: Neuvosto antoi päätelmät pääomamarkkinaunionista ja pyysi Euroopan komissiota ehdottamaan toimintasuunnitelmaa ja alustavaa etenemissuunnitelmaa.

Seuraavat vaiheet

Komissio raportoi säännöllisesti neuvostolle ja Euroopan parlamentille ehdotettujen toimenpiteiden täytäntöönpanon etenemisestä.

Euroopan komissio julkaisi 8. kesäkuuta 2017 pääomamarkkinaunionia koskevan toimintasuunnitelman väliarvioinnin, jossa tarkastellaan tähän mennessä tapahtunutta edistymistä ja esitellään joukko uusia aloitteita. Niitä ovat muun muassa toimenpiteet, jotka koskevat yleiseurooppalaisia yksilöllisiä eläkkeitä, katettuja joukkolainoja ja arvopapereita sekä yhdentyneiden pääomamarkkinoiden valvontakehystä. Näitä aloitteita koskevia ehdotuksia odotetaan vuoden 2017 toisella puoliskolla.

Neuvosto hyväksyi 11. heinäkuuta 2017 päätelmät komission pääomamarkkinaunionia koskevan toimintasuunnitelman arvioinnista. Neuvosto totesi olevansa edelleen sitoutunut toimintasuunnitelmaan ja kannatti eräitä komission esittämiä ensisijaisia aloitteita.

Päätelmissä korostetaan, että edistyminen on ollut hyvää tähän mennessä ja lähes kaksi kolmannesta toimista on jo toteutettu. Joitakin uusia haasteita on kuitenkin ilmaantunut sen jälkeen, kun ohjelma käynnistettiin syyskuussa 2015, ja niiden vuoksi toimintasuunnitelmaa on vahvistettava.