Mikä on puhtaan ilman paketti?

Puhtaan ilman paketin keskeisenä tavoitteena on vähentää ilmansaasteita kaikkialla EU:ssa. Ehdotetussa strategiassa asetetaan tavoitteet ilman pilaantumisesta aiheutuvien terveys- ja ympäristöhaittojen vähentämiselle vuoteen 2030 mennessä, ja se sisältää säädösehdotuksia, joiden tarkoituksena on tiukempien normien asettaminen ilmansaastepäästöille.

Komissio julkaisi paketin 18. joulukuuta 2013, ja siihen sisältyy tiedonanto Puhdasta ilmaa Euroopalle" -ohjelmasta sekä kolme säädösehdotusta päästöistä ja ilmansaasteista. 

Puhtaan ilman paketti lukuina

Arvioiden mukaan puhtaan ilman pakettiin sisältyvillä toimenpiteillä voidaan vuoteen 2030 mennessä

  • välttää 58 000 ennenaikaista kuolemaa
  • suojella 123 000 km2 ekosysteemejä typpisaasteilta
  • suojella 56 000 km2 Natura 2000 -alueita
  • suojella 19 000 km2 metsäekosysteemejä happamoitumiselta

Mihin sitä tarvitaan?

Heikko ilmanlaatu vaikuttaa haitallisesti elämänlaatuun. Se aiheuttaa monia terveyshaittoja, kuten astmaa ja sydän- ja verisuonitauteja. Tämä puolestaan johtaa sairauspoissaoloihin ja lisää erityisesti lasten ja ikääntyneiden terveydenhuoltokuluja.

Heikkoon ilmanlaatuun liittyvät terveysongelmat ovat erityisen vakavia kaupunkialueilla, joilla ilmanlaatu on yleisesti heikompi. Heikko ilmanlaatu on myös merkittävin ennenaikaisten kuolemien aiheuttaja EU:ssa ja nykyään jopa suurempi riski kuin liikenneonnettomuudet. Ihmisten terveyteen kohdistuvien haittojen lisäksi huono ilmanlaatu vahingoittaa myös ekosysteemejä.

Puhtaan ilman paketin täytäntöönpano takaisi paremman ilmanlaadun kaikille EU:n kansalaisille ja vähentäisi valtioiden terveydenhuoltokuluja. Ehdotukset hyödyttäisivät myös teollisuutta, koska ilmansaasteiden vähentämistoimet edistävät innovointia ja parantavat EU:n kilpailukykyä vihreän teknologian alalla.

Tarkempia tietoja

Puhtaan ilman paketti muodostuu useista osista:

  • Puhdasta ilmaa Euroopalle -ohjelma – komission strategia, jossa hahmotellaan toimenpiteet nykyisten tavoitteiden saavuttamiseksi ja asetetaan uudet ilmanlaatua koskevat tavoitteet vuoteen 2030 saakka
  • tarkistettu kansallisia päästörajoja koskeva direktiivi, jossa kuudelle tärkeimmälle epäpuhtaudelle asetetaan tiukat päästörajat
  • ehdotus direktiiviksi keskisuurten polttolaitosten aiheuttamien ilmansaasteiden vähentämisestä
  • ehdotus valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevien muutettujen sääntöjen (Göteborgin pöytäkirjan) hyväksymiseksi EU:n tasolla

Päätöksenteko neuvostossa

Neuvosto tekee päätökset useimmiten tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä eli yhdessä Euroopan parlamentin kanssa. Tietyillä erityisaloilla neuvosto noudattaa hyväksyntä- tai kuulemismenettelyä, jolloin parlamentin rooli on rajallinen.

Käsittely neuvostossa

Komission tiedonanto puhtaan ilman ohjelmasta toimitettiin neuvostolle 20. joulukuuta 2013. Komissio myös esitteli ohjelman sekä siihen kuuluvat säädösehdotukset neuvostolle ympäristöneuvoston istunnossa 3. maaliskuuta 2014.

Kaksi puhtaan ilman paketin osaa – ehdotus kansallisten päästörajojen muuttamiseksi ja keskisuuria polttolaitoksia koskeva ehdotus – kuuluu tavallisen lainsäätämisjärjestyksen piiriin. Näin ollen neuvosto käsittelee ne yhdessä Euroopan parlamentin kanssa.

Neuvosto hyväksyi keskisuuria polttolaitoksia koskevan direktiivin joulukuussa 2015. Kansallisia päästörajoja koskevasta NEC-direktiivistä voitiin muodostaa yleisnäkemys, ja nyt odotetaan parlamentin päätöstä asiasta.

Göteborgin pöytäkirjaa koskeva ehdotus edellyttää neuvoston päätöstä. Sen vuoksi Euroopan parlamentin on annettava hyväksyntänsä, ennen kuin neuvosto voi hyväksyä säädösehdotuksen.