Euroopan unionin tulevaisuutta koskeva poliittinen pohdinta

Eurooppa-neuvosto

EU:n valtion- tai hallitusten päämiehet tapasivat Roomassa, Italiassa, 25. maaliskuuta 2017 Rooman sopimusten 60-vuotisjuhlassa. Tämä oli tilaisuus pohtia Euroopan unionin tilaa ja tarkastella yhdentymisprosessin tulevaisuutta.

Juhlallisuuksien päätteeksi hyväksytyssä Rooman julistuksessa johtajat esittelivät yhteisen vision tuleviksi vuosiksi. He lupasivat tehdä työtä seuraavan hyväksi:

 • turvallinen ja suojattu Eurooppa, jossa kaikki kansalaiset voivat liikkua vapaasti ja joka huolehtii ulkorajojensa turvallisuudesta ja harjoittaa tehokasta muuttoliikepolitiikkaa
 • vauras ja kestävä Eurooppa, joka edistää jatkuvaa ja kestävää kasvua ja jolla on vahvat sisämarkkinat
 • sosiaalinen Eurooppa, joka torjuu työttömyyttä, syrjintää, sosiaalista syrjäytymistä ja köyhyyttä
 • vahvempi Eurooppa globaalistuneessa toimintaympäristössä: unioni, joka kehittää olemassa olevia yhteistyösiteitä ja luo uusia kumppanuuksia ja joka on sitoutunut vahvistamaan yhteistä turvallisuuttaan ja puolustustaan

Rooman julistus päätti poliittisen pohdinnan, joka käynnistettiin Bratislavassa 16. syyskuuta 2016 Ison-Britannian kesäkuun 2016 kansanäänestyksen jälkeen.

2017

25. maaliskuuta

Rooman sopimusten 60-vuotisjuhla

EU:n valtion- tai hallitusten päämiehet tapasivat Roomassa, Italiassa, 25. maaliskuuta 2017 Rooman sopimusten 60-vuotisjuhlassa. Tämä oli tilaisuus pohtia Euroopan unionin tilaa ja tarkastella yhdentymisprosessin tulevaisuutta.

Juhlallisuuksien päätteeksi EU-johtajat hyväksyivät ja allekirjoittivat Rooman julistuksen, jossa vahvistettiin yhteinen visio tuleviksi vuosiksi. "Olemme yhdistyneet parempaa tulevaisuutta varten. Eurooppa on yhteinen tulevaisuutemme", he totesivat julistuksessa.

EU-johtajat julistivat, että tietoisina EU:n kansalaisten huolenaiheista he sitoutuvat Rooman agendaan, ja lupautuivat tekemään työtä, jotta saavutetaan

 • turvallinen ja suojattu Eurooppa
 • vauras ja kestävä Eurooppa
 • sosiaalinen Eurooppa
 • vahvempi Eurooppa globaalistuneessa toimintaympäristössä

10. maaliskuuta

Valtion- tai hallitusten päämiesten epävirallinen kokous

Perjantaina 10. maaliskuuta 27 johtajaa kokoontui epävirallisesti valmistelemaan Rooman sopimusten 60-vuotisjuhlaa ja keskustelemaan Rooman julistuksen pääkohdista.

Keskustelussa käsiteltiin EU:n tulevaisuutta sekä ajatusta monen nopeuden Euroopasta.

"Jotkut odottavat järjestelmämuutoksia, jotka höllentäisivät EU:n sisäisiä siteitä ja vahvistaisivat valtioiden merkitystä suhteessa yhteisöön. Toiset taas haluavat uudenlaista ja syvempää integraatiota", totesi puheenjohtaja Tusk keskustelujen yhteenvetona.

Kun otetaan huomioon 27 maan yhteisön intressit tulevissa brexit-neuvotteluissa sekä EU:n pitkän aikavälin strategiset intressit, Tusk korosti kehottavansa kaikkia pyrkimään poliittisen yhtenäisyyden säilymiseen 27 maan keskuudessa.

"Erilaisista Eurooppa-skenaarioista keskusteltaessa olisi tärkeintä pyrkiä vahvistamaan 27 maan keskinäistä luottamusta ja yhtenäisyyttä. Tämänpäiväisen keskustelun jälkeen voin avoimesti todeta, että kaikki 27 johtajaa yhtyvät tähän tavoitteeseen", Tusk totesi.

1. maaliskuuta

Valkoinen kirja Euroopan tulevaisuudesta

Euroopan komissio julkaisi Rooman sopimusten 60-vuotispäivän edellä valkoisen kirjan. Siinä esitetään viisi skenaariota, joissa pohditaan, millaiseksi EU voisi kehittyä vuoteen 2025 mennessä nyt tehtävien valintojen johdosta.

Skenaarioissa tarkastellaan sitä, miten Eurooppaa muuttavat ensi vuosikymmenellä muun muassa uuden teknologian vaikutus yhteiskuntaan ja työhön, epävarmuus globalisaatiosta, turvallisuuskysymykset ja populismin nousu.

3. helmikuuta

EU:n valtion- tai hallitusten päämiesten epävirallinen huippukokous Maltalla

Maltan pääministerin isännöimän epävirallisen huippukokouksen puheenjohtajana toimi Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk. Kokouksessa 27 jäsenmaan johtajilla oli tilaisuus valmistella 25. maaliskuuta 2017 pidettävää Rooman sopimusten 60-vuotisjuhlaa.

Keskustelujen runkona oli poliittinen pohdinta 27 jäsenmaan EU:n tulevaisuudesta. Pohdinta käynnistettiin välittömästi sen jälkeen, kun Iso-Britannia äänesti Euroopan unionista eroamisen puolesta 23. kesäkuuta 2016, ja sitä jatkettiin 16. syyskuuta 2016 Bratislavassa.

31. tammikuuta

Kirje Euroopan tulevaisuudesta

"Yhdessä olemme vahvempia", totesi Donald Tusk Maltan huippukokouksen edellä.

Kirjeessään 27:lle valtion- tai hallituksen päämiehelle Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja määritteli kolme suurinta uhkaa, jotka vaarantavat vakauden Euroopassa. Nämä ovat

 • uusi geopoliittinen tilanne: Kiinan entistä päättäväisempi toiminta, Venäjän aggressiivinen politiikka Ukrainaa ja naapureitaan kohtaan, sodat, terrori ja anarkia Lähi-idässä ja Afrikassa (ja radikaalin islamin suuri rooli näissä) ja Yhdysvaltojen uuden hallinnon "huolestuttavat lausunnot" tekevät kaikki tulevaisuudesta erittäin vaikeasti ennakoitavan
 • sisäinen tilanne: nationalististen ja yhä muukalaisvastaisempien tuntemusten nousu EU:n sisällä
 • Eurooppa-myönteisen eliitin mielentila: usko poliittiseen yhdentymiseen on rapistunut, populistisia argumentteja myötäillään ja liberaalin demokratian perusarvoja kyseenalaistetaan

Kirjeessään puheenjohtaja Donald Tusk kehotti johtajia säilyttämään yhtenäisyytensä.

"On tehtävä täysin selväksi, että Euroopan unionin hajoaminen ei johda sen jäsenvaltioiden myyttisen, täyden suvereniteetin palautumiseen, vaan niiden todelliseen ja käsin kosketeltavaan riippuvaisuuteen mahtavista suurvalloista: Yhdysvalloista, Venäjästä ja Kiinasta. Vain yhdessä voimme olla todella itsenäisiä", sanoi Tusk.

2016

13. joulukuuta

Neuvosto hyväksyy neuvottelukantansa kaupan suojatoimiin

Pysyvien edustajien komitea (Coreper) hyväksyi neuvoston neuvottelukannan ehdotukseen, joka koskee EU:n kaupan suojatoimien uudenaikaistamista.

Asetuksella muutettaisiin nykyisiä polkumyynnin ja tukien vastaisia asetuksia, jotta voidaan paremmin reagoida epäterveisiin kauppatapoihin. Tarkoituksena on suojella EU:n tuottajia epäreilun kilpailun aiheuttamilta vahingoilta ja varmistaa vapaa ja oikeudenmukainen kauppa.

7. joulukuuta

Sopimus järjestelmällisistä tarkastuksista ulkorajoilla

Pysyvien edustajien komitea (Coreper) hyväksyi Euroopan parlamentin kanssa sovitun kompromissitekstin Schengenin rajasäännöstön muuttamisesta niin, että vahvistetaan asiaankuuluvista tietokannoista tehtäviä tarkastuksia ulkorajoilla.

7. joulukuuta

Eurooppalainen raja- ja merivartiosto käynnistää nopean toiminnan reservin

Nopean toiminnan reservi koostuu 1500 rajavartijasta, jotka EU:n jäsenmaat ja Schengenin säännöstöön osallistuvat maat ovat antaneet reservin käyttöön. Kriisitilanteissa reservi asetetaan Frontexin välittömään käyttöön viiden työpäivän kuluessa.

6. joulukuuta

Neuvosto jatkaa Euroopan strategisten investointien rahastoa

Neuvosto sopi kannastaan Euroopan strategisen investointien rahaston (ESIR) voimassaolon jatkamista koskevaan ehdotukseen. ESIR on Euroopan investointiohjelmaan kuuluva EU:n lippulaivahanke.

Nyt hyväksytyllä kompromissilla jatketaan ESIR-rahaston voimassaoloaikaa ja lisätään sen rahoituskapasiteettia. Tarkoitus on mobilisoida investointeja vähintään 500 mrd. €:n arvosta vuoteen 2020 mennessä. Sillä tehdään myös useita operatiivisia parannuksia, jotka perustuvat ensimmäisen täytäntöönpanovuoden kokemuksiin.

6. joulukuuta

Yhteiset ehdotukset EU:n ja Naton yhteisen julistuksen panemiseksi täytäntöön

Neuvosto antoi päätelmät EU:n ja Naton yhteisen julistuksen täytäntöönpanosta ja hyväksyi samalla 40 ehdotusta sen 7 alalla. Pohjois-Atlantin neuvosto hyväksyi kyseiset ehdotukset samana päivänä.

14. marraskuuta

Turvallisuus- ja puolustusalan täytäntöönpanosuunnitelma

EU:n ulko- ja puolustusministerit keskustelivat EU:n globaalistrategiaan kuuluvasta turvallisuutta ja puolustusta koskevasta täytäntöönpanosuunnitelmasta. He määrittelivät EU:n turvallisuus- ja puolustuspolitiikan kehittämisen tavoitetason ja tulevat toimet.

30. lokakuuta

CETA-sopimuksen allekirjoittaminen

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk, Euroopan komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker ja Kanadan pääministeri Justin Trudeau tapasivat Brysselissä EU:n ja Kanadan 16. huippukokouksessa. He allekirjoittivat EU:n ja Kanadan laaja-alaisen talous- ja kauppasopimuksen (CETA) ja strategisen kumppanuussopimuksen (SPA) sekä antoivat yhteisen julkilausuman EU:n ja Kanadan kumppanuudesta.

20.–21. lokakuuta

Eurooppa-neuvosto 20.–21. lokakuuta 2016

Johtajat arvioivat Bratislavan etenemissuunnitelman toteutuksen tilannetta. Pääministeri Robert Fico tiedotti heille tähänastisista tuloksista, joihin kuuluvat Pariisin sopimuksen ratifiointi ja eurooppalaisen raja- ja merivartioston toiminnan käynnistäminen.

6. lokakuuta

Euroopan raja- ja merivartiosto aloittaa toimintansa

Euroopan raja- ja merivartiosto aloitti toimintansa virallisesti 6. lokakuuta 2016. Toiminta käynnistyi Kapitan Andreevo -rajatarkastusasemalla Bulgarian Turkin-vastaisella rajalla.

"Olemme luomassa uutta todellisuutta ulkorajoillemme. Tämä on konkreettinen tulos Bratislavan etenemissuunnitelmassa sovitusta yhteisestä sitoumuksesta ja käytännön osoitus jäsenmaiden yhtenäisyydestä," totesi Slovakian pääministeri ja neuvoston tämänhetkinen puheenjohtaja Robert Fico. "Se auttaa meitä palauttamaan Schengenin," hän lisäsi.

Euroopan raja- ja merivartiosto valvoo tarkasti EU:n ulkorajoja ja työskentelee yhdessä jäsenmaiden kanssa voidakseen nopeasti tunnistaa mahdolliset EU:n ulkorajoihin kohdistuvat turvallisuusuhkat ja reagoida niihin.

5. lokakuuta

EU ratifioi Pariisin sopimuksen

EU ratifioi virallisesti Pariisin sopimuksen, jolloin myös sopimuksen voimaantulon ehdot täyttyivät. Neuvoston puheenjohtajavaltion ja Euroopan komission edustajat tallettivat viralliset ratifiointiasiakirjat YK:n pääsihteerin huostaan.

Sopimus tulee voimaan 30 päivän kuluttua siitä, kun sen on ratifioinut vähintään 55 maata, joiden päästöt ovat yhteensä vähintään 55% koko maailman kasvihuonekaasupäästöistä. Määrä saavutettiin sen jälkeen, kun EU ja 7 sen jäsenmaata olivat ratifioineet sopimuksen.

Sopimus tulee voimaan ennen 7.–18. marraskuuta 2016 pidettävän Marrakeshin ilmastokokouksen alkua.

16. syyskuuta

Bratislavan huippukokous, 16. syyskuuta 2016

27 valtion- tai hallituksen päämiestä kokoontui Bratislavaan käynnistämään poliittisen pohdinnan 27 jäsenvaltion EU:n kehittämisestä.

Johtajat sopivat Bratislavan julkilausumasta ja etenemissuunnitelmasta, joissa vahvistetaan tulevien kuukausien tavoitteet:

 • palautetaan ulkorajojen valvonta kaikilta osin
 • varmistetaan sisäinen turvallisuus ja terrorismin torjunta
 • vahvistetaan EU:n yhteistyötä ulkoisen turvallisuuden ja puolustuksen alalla
 • edistetään sisämarkkinoita ja tarjotaan nuorille eurooppalaisille parempia mahdollisuuksia

18. elokuuta – 15. syyskuuta

Bratislavan huippukokousta edeltäneet kuulemiset

Puheenjohtaja Tusk kuuli elo- ja syyskuussa 2016 kaikkia EU-johtajia ennen Bratislavan huippukokousta.

"On selvää, että kolme tärkeintä haastetta ovat hallitsematon laiton maahanmuutto, terrorismi ja globalisaatioon liittyvät pelot", puheenjohtaja Tusk sanoi ennen tapaamistaan Ruotsin pääministerin Stefan Löfvenin kanssa Tukholmassa. "Pyrin siihen, että Bratislavassa pystymme sopimaan keskeisistä prioriteeteista ja siitä, mitä niiden suhteen on lähikuukausina tehtävä."

Puheenjohtaja Tusk matkusti 8. syyskuuta myös Lontooseen, jossa hän kävi keskustelun Ison-Britannian pääministerin Theresa Mayn kanssa.

29. kesäkuuta

27 jäsenmaan johtajat kokoontuivat epävirallisesti keskustelemaan Ison-Britannian 23. kesäkuuta 2016 järjestämän kansanäänestyksen jälkeisistä toimista.

”Vakaa aikomuksemme on pysyä yhtenäisinä ja työskennellä EU:n puitteissa 21. vuosisadan haasteiden käsittelemiseksi ja ratkaisujen löytämiseksi kansakuntiemme ja kansojemme edun mukaisesti”, he totesivat yhteisessä julkilausumassa.

Johtajat sopivat seuraavista periaatteista:

 • Ison-Britannian kanssa ei voida neuvotella ennen 50 artiklan mukaista ilmoitusta
 • tulevaisuudessa Ison-Britannian tulisi olla EU:n läheinen kumppani
 • sopimusten on perustuttava oikeuksien ja velvollisuuksien tasapainoon
 • sisämarkkinoille pääsy edellyttää kaikkien neljän vapauden hyväksymistä

27 jäsenmaan johtajat päättivät tavata seuraavan kerran syyskuussa 2016 jatkaakseen keskusteluja EU:n tulevaisuudesta.