EU:n kauppasääntely

Infografiikka – EU:n kaupan suojatoimet

EU työstää kaupan suojatoimiensa ensimmäistä perusteellista tarkistusta sitten vuoden 1995

Euroopan unioni haluaa varmistaa, että kaikki tuontituotteet myydään EU:ssa oikeudenmukaiseen kohtuuhintaan. Tästä syystä EU on tarkistamassa kaupan suojatoimiaan perusteellisesti ensimmäistä kertaa yli 20 vuoteen.

Kaupan sääntely kaupan suojatoimien avulla on keino suojella EU:n tuottajia vahingolta ja puuttua ulkomaisten yritysten epäreiluun kilpailuun, kuten polkumyyntiin ja valtiontukiin.

Jäsenmaat pyrkivät varmistamaan, että EU:n kaupan suojatoimilla voidaan vastata uusiin haasteisiin muuttuvassa taloustilanteessa. Tavoitteita on viime kädessä 3:

  • eurooppalaisten työpaikkojen turvaaminen
  • terveen kilpailun varmistaminen avoimilla markkinoilla
  • vapaan kaupan säilyttäminen

Viimeisin käänne asiaa koskevassa lainsäädännössä on, että lokakuussa 2017 neuvosto ja Euroopan parlamentti pääsivät yhteisymmärrykseen uudesta polkumyynnin vastaisesta menetelmästä.

EU:n kaupan suojatoimien uudistus

Polkumyynnin torjunta

Neuvosto ja parlamentti pääsivät 3. lokakuuta 2017 poliittiseen yhteisymmärrykseen uusista säännöistä, joilla aiotaan vahvistaa EU:n kykyä suojella tuottajiaan epäterveiltä kauppatavoilta.

Uudella polkumyynnin vastaisella menetelmällä havaitaan tapaukset, joissa valtion toimenpiteet laskevat keinotekoisesti tuontituotteiden hintoja. Tämä noudattaa Euroopan komission marraskuussa 2016 esittämää ehdotusta, joka on rinnakkainen EU:n kaupan suojatoimien laajemman tarkistuksen kanssa.

Muun muassa seuraavat seikat muuttuvat:

  • polkumyynnin laskennassa ei enää tehdä eroa markkinatalousmaiden ja muiden kuin markkinatalousmaiden välillä
  • ''merkittävät markkinoiden vääristymät" tuotteen myyntihinnan ja tuotantokustannusten välillä todistetaan
  • polkumyyntitilanteiden määrittämisessä otetaan huomioon sosiaaliset ja ympäristönormit

Markkinoiden vääristymät määritetään sellaisten kriteerien perusteella kuin valtion politiikat ja niiden vaikutus, valtionyhtiöiden yleisyys, kotimaisia yrityksiä suosiva syrjintä ja rahoitusalan puutteellinen riippumattomuus.

Uudet säännöt muotoillaan maaneutraalisti sekä noudattaen EU:n velvoitteita suhteessa Maailman kauppajärjestöön (WTO). Sääntöjä sovelletaan ainoastaan tapauksiin, jotka käynnistetään lainsäädännön tultua voimaan.

Suorien ulkomaisten sijoitusten seuranta

Euroopan komissio ehdotti 13. syyskuuta kehystä suorien ulkomaisten sijoitusten seuraamiselle. Siihen liittyvä asetus varmistaisi avoimuuden ja uskottavuuden hallituksia ja sijoittajia kohtaan.

Komission ehdotuksen mukaan uusi oikeudellinen kehys suojaisi EU:n keskeiset edut. Siihen sisältyisi

  • suorien ulkomaisten sijoitusten seuraaminen jäsenmaissa – tähän liittyy avoimuutta ja yhdenvertaista kohtelua koskevia velvoitteita
  • jäsenmaiden ja komission yhteistyömekanismi – se voitaisiin ottaa käyttöön, kun suora ulkomainen sijoitus yhdessä tai useammassa jäsenmaassa saattaisi haitata toisen maan turvallisuutta tai yleistä järjestystä
  • suorien ulkomaisten sijoitusten seuraaminen komissiossa – tämä koskee tapauksia, joissa suora julkinen sijoitus jäsenmaissa voi haitata laajempia EU:n hankkeita sellaisilla aloilla kuin tutkimus, liikenne ja energia

Asetusehdotuksesta sovitaan neuvoston ja Euroopan parlamentin kesken tavallista lainsäätämisjärjestystä käyttäen.

Eurooppa-neuvosto peräänkuulutti "päättäväistä" toimintaa

EU-johtajat muistuttivat lokakuussa 2016 pidetyssä Eurooppa-neuvoston kokouksessa, että epäterveisiin kauppatapoihin on puututtava tehokkaasti ja päättäväisesti.

Kaupan suojatoimien laaja tarkistaminen

Euroopan komissio esitti huhtikuussa 2013 laajaa tarkistusta EU:n kaupan suojatoimiin.

Ehdotetuilla muutoksilla pyritään parantamaan EU:n kaupan suojatoimien toimivuutta kaikkien osapuolten, myös EU:n tuottajien ja tuojien kannalta.

Polkumyynnin ja tukien vastaisista välineistä tulee tehokkaampia, ja niillä voidaan suojella paremmin EU:n tuottajia ulkomaisten yritysten epäterveiltä kauppatavoilta ja vastatoimien riskiltä. Samalla tuojat pystyvät paremmin ennakoimaan tullien muutoksia, mikä helpottaa liiketoiminnan suunnittelua. Koko järjestelmästä tulee avoimempi ja käyttäjäystävällisempi.