Keskeiset tavoitteet

  • lähentymisen ja vakauden varmistaminen EU:ssa 
  • terveen julkisen talouden varmistaminen
  • talouskasvun edistäminen 
  • makrotalouden liiallisen epätasapainon ehkäiseminen EU:ssa
  • Eurooppa 2020 -strategian toimeenpano

Eurooppalainen ohjausjakso on EU:ssa toteutettava talous- ja finanssipolitiikan koordinointisykli. Se on osa EU:n talouden ohjausjärjestelmää.

Se painottuu kunkin vuoden 6 ensimmäiselle kuukaudelle.

Eurooppalaisen ohjausjakson aikana jäsenmaat mukauttavat budjetti- ja talouspolitiikkansa EU:n tasolla sovittuihin tavoitteisiin ja sääntöihin. 

Mitä politiikkoja eurooppalaisen ohjausjakson aikana koordinoidaan?

Eurooppalainen ohjausjakso käsittää talouspolitiikan koordinoinnin 3 osiota:

  • rakenneuudistukset, joissa keskitytään kasvun ja työllisyyden edistämiseen Eurooppa 2020 -strategian mukaisesti
  • finanssipolitiikat, joilla varmistetaan julkisen talouden kestävyys vakaus- ja kasvusopimuksen mukaisesti
  • makrotalouden liiallisen epätasapainon ehkäiseminen

Miksi eurooppalainen ohjausjakso luotiin?

Viimeaikainen talouskriisi on osoittanut, että EU:n jäsenvaltioiden välillä tarvitaan vahvempaa talouden ohjausta ja parempaa politiikan koordinointia.

Unionissa, jossa on pitkälle yhdentyneitä talouksia, voidaan tehostetulla politiikan koordinoinnilla vähentää maiden välisiä eroja ja edistää lähentymistä ja vakautta sekä EU:ssa yleisesti että sen jäsenmaissa.

Talouspolitiikan koordinointimenettelyt, joita sovellettiin vuoteen 2010 saakka, toteutettiin toisistaan riippumatta.

Jäsenvaltiot totesivat, että näiden menettelyjen aikataulut on sovitettava yhteen, jotta prosessia voitaisiin tehostaa ja jäsenvaltioiden budjetti-, kasvu- ja työllisyyspoliittisia päämääriä yhdenmukaistaa paremmin, ja samalla on otettava huomioon EU:n tasolla asetetut tavoitteet.

Lisäksi oli tarvetta ulottaa valvonta ja koordinointi laajempiin makrotalouspolitiikkoihin.

Näistä syistä ja osana laajempaa EU:n talouden ohjauksen ja hallinnan uudistusta Eurooppa-neuvosto päätti perustaa eurooppalaisen ohjausjakson vuonna 2010. Prosessin oikeusperusta on talouspolitiikan ohjauspaketti ("six-pack") eli 6 säädöstä, joilla uudistettiin vakaus- ja kasvusopimus. Ensimmäinen eurooppalainen ohjausjakso toteutettiin 2011.