Miten eurooppalainen ohjausjakso toimii?

Eurooppalaisella ohjausjaksolla on selkeä aikataulu, jonka mukaan jäsenmaat saavat EU:n tasolla ohjeita ja esittävät sitten politiikkaa koskevat suunnitelmansa ("kansalliset uudistusohjelmat" ja "vakaus- tai lähentymisohjelmat") arvioitavaksi EU:n tasolla.

Suunnitelmien arvioinnin jälkeen yksittäisille jäsenmaille annetaan suosituksia ("maakohtaisia suosituksia") niiden kansallista budjetti- ja uudistuspolitiikkaa varten. Jäsenmaiden odotetaan ottavan suositukset huomioon laatiessaan seuraavan vuoden budjettiaan ja tehdessään päätöksiä talous-, työllisyys-, koulutus- ja muista politiikoistaan.

Tarvittaessa ne saavat suosituksia myös makrotalouden epätasapainon korjaamiseksi.

Valmisteluvaihe: tilanneanalyysi ja edellistä vuotta koskevat jatkotoimet

Marras–joulukuu

Komissio julkaisee vuotuisen kasvuselvityksen ja varoitusmekanismia koskevan kertomuksen tulevalle vuodelle. Se antaa myös ehdotuksen neuvoston suositukseksi euroalueen talouspolitiikasta.

Vuotuisessa kasvuselvityksessä esitetään komission näkemys EU:n politiikan prioriteeteista seuraavaksi vuodeksi. Jäsenmaita kehotetaan ottamaan nämä prioriteetit huomioon, kun ne suunnittelevat talouspolitiikkaansa tulevalle vuodelle.

Varoitusmekanismia koskevassa kertomuksessa tarkastellaan makrotalouden kehitystä yksittäisissä jäsenmaissa.

Varoitusmekanismia koskevan kertomuksen perusteella komissio voi päättää suorittaa perusteellisen tarkastelun niiden maiden tilanteesta, joissa mahdollisen makrotaloudellisen epätasapainon riski arvioidaan korkeaksi.

Tällaiset tutkimukset auttavat tunnistamaan mahdollisen makrotalouden epätasapainon olemassaolon ja sen tarkan luonteen ja laajuuden. Lisäksi komissio voi niiden pohjalta antaa jäsenmaille politiikkaa koskevia suosituksia.

Ehdotuksessa neuvoston suositukseksi euroalueen talouspolitiikasta jäsenmaita kehotetaan toteuttamaan politiikkoja, jotka ovat niille ominaisia euroalueen jäseninä. Tavoitteena on syventää euroalueen integraatiota ja lähentää EU:n talouden hallinnan ja ohjauksen kansallisia näkökohtia.

1. vaihe: EU:n tason ohjaus

Tammi–helmikuu

EU:n neuvosto keskustelee vuotuisesta kasvuselvityksestä, laatii politiikalle yleiset suuntaviivat ja antaa päätelmät.

Se myös keskustelee ehdotuksesta neuvoston suositukseksi euroalueen talouspolitiikasta, tekee siihen tarvittaessa muutoksia ja hyväksyy sen.

Eurooppalainen ohjausjakso vaikuttaa useisiin politiikan aloihin. EU:n neuvosto keskustelee siitä eri kokoonpanoissa.

Myös Euroopan parlamentti keskustelee vuotuisesta kasvuselvityksestä ja voi julkaista valiokunta-aloitteisen mietinnön. Se antaa lausunnon työllisyyden suuntaviivoista.

Parlamentti osallistuu ohjausjaksoon myös taloudellisen vuoropuhelun kautta. Euroopan parlamentti voi kutsua neuvoston, komission ja tarvittaessa Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan tai euroryhmän puheenjohtajan keskustelemaan eurooppalaiseen ohjausjaksoon liittyvistä kysymyksistä. Myös yksittäisille jäsenmaille voidaan antaa mahdollisuus osallistua keskusteluun.

Maaliskuu

Komissio julkaisee maakohtaiset raportit kaikista eurooppalaiseen ohjausjaksoon osallistuvista jäsenmaista. Maakohtaisiin raportteihin sisältyy makrotalouden epätasapainoa koskevat perusteelliset tarkastelut jäsenmaista, joissa tällaisen epätasapainon riski on arvioitu suureksi.

Näiden tarkastelujen perusteella komissio voi laatia jäsenmaille suosituksia havaitun makrotalouden epätasapainon korjaamiseksi. Suositukset voidaan antaa perusteellisen tarkastelun julkaisuhetkellä tai myöhemmin yhdessä muiden maakohtaisten suositusten kanssa.

Eurooppa-neuvosto määrittelee politiikan suuntaviivat vuotuisen kasvuselvityksen ja EU:n neuvoston analyysin ja päätelmien perusteella.

Jäsenmaita kehotetaan ottamaan nämä suuntaviivat ja maakohtaisten raporttien havainnot huomioon laatiessaan kansallisia vakaus- ja lähentymisohjelmiaan ja kansallisia uudistusohjelmiaan. Ohjelmissa esitetään jäsenmaiden finanssipolitiikka sekä kasvua ja kilpailukykyä edistävät politiikat.

2. vaihe: Maakohtaiset tavoitteet, politiikat ja suunnitelmat

Huhtikuu

Jäsenmaat esittävät politiikkaa koskevat suunnitelmansa:

  • vakaus- ja lähentymisohjelmat, joissa hahmotellaan jäsenmaiden julkisen talouden keskipitkän aikavälin strategiat
  • kansalliset uudistusohjelmat, joissa hahmotellaan jäsenmaiden kasvuun ja työllisyyteen keskittyvät rakenneuudistussuunnitelmat

Jäsenmaiden odotetaan toimittavan nämä ohjelmat 15. huhtikuuta mennessä ja viimeistään huhtikuun loppuun mennessä.

Toukokuu

Euroopan komissio arvioi kansalliset politiikkasuunnitelmat ja esittää ehdotukset maakohtaisiksi suosituksiksi.

Kesäkuu

EU:n neuvosto keskustelee ehdotetuista maakohtaisista suosituksista ja sopii niiden lopullisista versioista.

Eurooppa-neuvosto hyväksyy lopulliset suositukset.

Heinäkuu

EU:n neuvosto hyväksyy maakohtaiset suositukset, ja jäsenmaita kehotetaan panemaan ne täytäntöön.

3. vaihe: Täytäntöönpano

Heinäkuusta vuoden loppuun

Vuoden jälkimmäistä 6 kuukauden kautta kutsutaan toisinaan "kansalliseksi ohjausjaksoksi", ja sen aikana jäsenmaat ottavat suositukset huomioon laatiessaan seuraavan vuoden budjettiaan.

Euroalueen jäsenmaiden on toimitettava alustavat talousarviosuunnitelmansa komissiolle ja euroryhmälle viimeistään lokakuun puolivälissä.

Jäsenmaat hyväksyvät talousarvionsa vuoden lopussa.

Seuraavan ohjausjakson alku

Jakso alkaa uudelleen vuoden loppupuolella, jolloin komissio esittää yleiskatsauksen taloudelliseen tilanteeseen tulevaa vuotta koskevassa vuotuisessa kasvuselvityksessä.

Komissio alkaa jo tarkastella yksittäisten maiden edistymistä suositusten täytäntöönpanossa.