Terrorismiin syyllistyvät vierastaistelijat ja viimeaikaiset terrori-iskut Euroopassa

Aikajana: terrorismiin syyllistyvät vierastaistelijat ja viimeaikaiset terrori-iskut Euroopassa

22.6.2017

EU-johtajat vahvistavat sitoumuksensa yhteistyöhön EU:ssa

9.6.2017

Neuvosto päivittää suuntaviivoja radikalisoitumisen ja terrorismiin värväyksen torjumiseksi

27.3.2017

Neuvoston päätelmät matkustusasiakirjapetoksia koskevasta komission toimintasuunnitelmasta

7.3.2017

Neuvosto hyväksyy direktiivin terrorismin torjunnasta

7.3.2017

Neuvosto hyväksyy asetuksen ulkorajavalvonnan vahvistamisesta

Radikalisoituneet eurooppalaiset, joista monet lähtevät myös ulkomaille taistelemaan, muodostavat uhkan, joka ei varmaankaan hellitä lähivuosina. Tulokselliset vastatoimet edellyttävät kokonaisvaltaista otetta ja pitkäjänteistä toimintaa.

Vastuu terrorismin torjunnasta kuuluu ensisijaisesti jäsenmaille. EU kuitenkin voi ja sen pitääkin tukea toimia, joilla varaudutaan tähän rajatylittävään uhkaan.

Neuvoston rooli

Radikalisoituminen ja terrorismiin syyllistyvät vierastaistelijat ovat olleet vuoden 2013 alusta säännöllisesti EU:n neuvoston ja Eurooppa-neuvoston asialistalla. Ne ovat kehittäneet kokonaisvaltaisen mallin, johon kuuluu sekä sisäisiä että ulkoisia toimintalinjoja.

Pariisissa tammikuussa 2015 tehtyjen terrori-iskujen jälkeen EU päätti tehostaa toimintaansa ja nopeuttaa yhteisesti sovittujen toimenpiteiden täytäntöönpanoa. EU-johtajat keskustelivat 12. helmikuuta jatkotoimista ja sopivat julkilausumasta, jolla ohjataan EU:n ja jäsenmaiden työskentelyä tulevina kuukausina. Julkilausumassa kehotettiin toteuttamaan erityistoimia etenkin kolmella alalla:

  • huolehditaan kansalaisten turvallisuudesta
  • ehkäistään radikalisoitumista ja vaalitaan arvoja
  • tehdään yhteistyötä kansainvälisten kumppanien kanssa

EU-johtajien julkilausuma perustui sisä-, oikeus-, talous- ja ulkoministereiden edeltävien kuukausien aikana tekemään työhön.

Joulukuussa 2015 EU:n valtion- ja hallitusten päämiehet totesivat, että julkilausuman toimien toteuttaminen on edelleen prioriteetti.

EU:n turvallisuuden parantamisen tärkeät virstanpylväät

Aseiden parempi valvonta

Neuvosto hyväksyi 25. huhtikuuta 2017 direktiivin aseiden hankinnan ja hallussapidon valvonnasta. Direktiivillä pyritään parantamaan nykyistä lainsäädäntöä viimeisimpien Euroopassa tehtyjen terrori-iskujen seurauksena.

Direktiivi sisältää toimia, joilla parannetaan ampuma-aseiden jäljitettävyyttä ja estetään niiden uudelleenaktivointi ja muuntaminen. Vaarallisimpien ampuma-aseiden hankintaan ja hallussapitoon tullaan myös soveltamaan tiukempia sääntöjä.

Infografiikka – Eurooppa turvallisemmaksi: tietojenvaihto

Eurooppa turvallisemmaksi: tietojenvaihto

Terrorismirikosten kriminalisointi

Neuvosto hyväksyi 7. maaliskuuta 2017 direktiivin terrorismin torjunnasta. Uusilla säännöillä vahvistetaan EU-lainsäädäntöä terrori-iskujen estämiseksi ja puututaan vierastaistelijailmiöön. Direktiivissä kriminalisoidaan muun muassa terrorismiin liittyvän koulutuksen vastaanottaminen sekä matkustaminen terrorismitarkoituksessa ja tällaisen matkan järjestäminen tai helpottaminen.

Tehokkaammat tarkastukset ulkorajoilla

Neuvosto hyväksyi 7. maaliskuuta 2017 myös asetuksen Schengenin rajasäännöstön muuttamisesta. Se vahvistaa asiaankuuluvien tietokantojen käyttöön perustuvia tarkastuksia ulkorajoilla. Muutoksella jäsenmaat velvoitetaan tarkastamaan kaikkien ulkorajan ylittävien henkilöiden tiedot asiaankuuluvista tietokannoista.

Turvallisuusunionista vastaava uusi komissaari

Neuvosto nimitti 19. syyskuuta 2016 yhteisymmärryksessä komission puheenjohtajan Jean-Claude Junckerin kanssa Julian Kingin turvallisuusunionista vastaavaksi uudeksi komission jäseneksi. Uuden komissaarin salkku tukee Euroopan turvallisuusagendan täytäntöönpanoa.

Infografiikka – Eurooppa turvallisemmaksi: tietokannat yhteentoimiviksi

Eurooppa turvallisemmaksi: tietokannat yhteentoimiviksi

Tietojenvaihdon parantaminen

Eurooppa-neuvosto kehotti 18. joulukuuta 2015 antamissaan päätelmissä parantamaan kiireesti tietojärjestelmien yhteentoimivuutta. Ministerit hyväksyivät 10. kesäkuuta 2016 etenemissuunnitelman, jolla tehostetaan tietojenvaihtoa ja tiedonhallintaa, myös yhteentoimivuusratkaisuja.

Neuvosto antoi 9. kesäkuuta 2017 päätelmät tietojenvaihdon parantamisesta ja EU:n tietojärjestelmien yhteentoimivuuden varmistamisesta. Päätelmät annettiin komission vuonna 2016 perustaman tietojärjestelmiä ja yhteentoimivuutta käsittelevän korkean tason asiantuntijaryhmän toimitettua loppuraporttinsa.

Euroopan terrorismintorjuntakeskus

Euroopan terrorismintorjuntakeskus perustettiin tammikuussa 2016 oikeus- ja sisäasioiden neuvoston 20. marraskuuta 2015 tekemän päätöksen mukaisesti. Jäsenmaat voivat tämän foorumin avulla lisätä tietojenvaihtoa ja operatiivista yhteistyötä terrorismiin syyllistyvien vierastaistelijoiden seurannan ja tutkinnan, laittomien ampuma-aseiden kaupan sekä terrorismin rahoituksen aloilla.

Verkossa leviävän radikalisoitumisen torjuminen

Neuvosto antoi maaliskuussa 2015 Europolille tehtäväksi perustaa erillinen yksikkö terroristien internetissä levittämän propagandan torjumiseksi. EU:n internetsisällöstä ilmoittamista käsittelevä yksikkö (EU IRU) perustettiin heinäkuussa 2015. Sen tehtävinä on muun muassa internetissä olevan terrorismiin ja väkivaltaisiin ääriliikkeisiin liittyvän sisällön tunnistaminen ja jäsenmaiden neuvominen tässä asiassa.

Eurooppa-neuvosto kehotti kesäkuussa 2017 pitämässään kokouksessa verkkotoimialaa auttamaan verkossa toimivan terrorismin ja rikollisuuden torjunnassa. EU-johtajat odottavat verkkotoimialan perustavan toimialafoorumin ja parantavan terrorismiin liittyvän sisällön automaattista tunnistamista ja poistamista. Lisäksi olisi tarvittaessa toteutettava asiaankuuluvia lainsäädäntötoimenpiteitä EU:n tasolla.

Tehostettu yhteistyö kolmansien maiden kanssa

Helmikuussa 2015 neuvosto päätti tehostaa ulkoista toimintaansa terrorismin torjumiseksi erityisesti Välimeren alueella, Lähi-idässä, Pohjois-Afrikassa sekä Persianlahden ja Sahelin alueilla:

  • vahvistetaan yhteistyötä tärkeimpien kumppaneiden kanssa
  • käynnistetään uusia hankkeita valmiuksien kehittämiseksi
  • tehostetaan radikalisoitumisen ja väkivaltaisten ääriliikkeiden vastaisia toimia

Neuvosto hyväksyi lokakuussa 2014 EU:n terrorisminvastaisen sekä vierastaistelijoita koskevan strategian, joka koskee erityisesti Syyriaa ja Irakia. Strategia sisältää useita prioriteettialoja, joista yksi on yhteistyön parantaminen kolmansien maiden kanssa rekrytointiverkostojen ja vierastaistelijoiden havaitsemiseksi.