EU:n eteläisen naapurialueen kasvava epävakaus on lisännyt EU:hun pyrkivien ihmisten määrää. EU ja sen jäsenmaat tehostavat toimia luodakseen toimivan, humanitaarisen ja turvallisen eurooppalaisen muuttoliikepolitiikan.

Aikajana

7.2.2017

Schengen-alue: Neuvosto suosittaa sisärajavalvonnan jatkamista

3.2.2017

EU-johtajat sopivat yhteistyön tehostamisesta Libyan kanssa muuttovirran pysäyttämiseksi

7.12.2016

Sopimus järjestelmällisistä tarkastuksista ulkorajoilla

Pysyvien edustajien komitea hyväksyi 7. joulukuuta parlamentin kanssa sovitun kompromissitekstin Schengenin rajasäännöstön muuttamisesta niin, että vahvistetaan tarkastuksia ulkorajoilla.

 

7.12.2016

Eurooppalainen raja- ja merivartiosto käynnistää nopean toiminnan reservin

Nopean toiminnan reservi koostuu 1500 rajavartijasta, jotka EU:n jäsenmaat ja Schengenin säännöstöön osallistuvat maat ovat antaneet reservin käyttöön.

13.10.2016

Oikeus- ja sisäasioiden neuvosto

Eurooppa-neuvostolla on tärkeä rooli tässä asiassa, sillä se määrittää strategiset prioriteetit. Näiden prioriteettien pohjalta EU:n neuvosto vahvistaa tiettyjä toimintalinjoja ja antaa valtuudet kolmansien maiden kanssa käytäviin neuvotteluihin. Se myös hyväksyy lainsäädäntöä ja valvoo yksittäisten ohjelmien määrittelyä ja toteuttamista.

Viime kuukausien aikana neuvosto ja Eurooppa-neuvosto ovat tehneet taustatyötä voidakseen toimia tehokkaasti monilla alueilla. Neuvoston puheenjohtajavaltio on käynnistänyt EU:n poliittisen kriisitoiminnan integroidut järjestelyt (IPCR). Ne tarjoavat kriisitilanteessa välineet lisätä tukea poliittisille ja käytännön toimille, joita neuvosto toteuttaa komission, EUH:n ja alan virastojen kanssa.

Estetään laittomat muuttovirrat

Muuttovirtojen perussyihin puuttuminen vaatii laaja-alaista lähestymistapaa ja tehokasta yhteistyötä lähtö- ja kauttakulkumaiden kanssa. Neuvosto pyrkii tämän alan toimillaan puuttumaan syihin, joiden vuoksi ihmiset joutuvat pakenemaan ja joita ovat muun muassa konfliktit, poliittinen ja taloudellinen epävakaus, ihmisoikeusloukkaukset ja köyhyys.

Vastataan kiireellisiin humanitaarisiin tarpeisiin

EU tukee Syyrian pakolaisten kiireellisiin tarpeisiin vastaamista avustamalla YK:n järjestöjä sekä Libanonia, Jordaniaa ja Turkkia. Lisäksi se antaa humanitaarista apua muuttajille Länsi-Balkanin reitillä.

Vallettan muuttoliikehuippukokouksen interaktiivinen kartta
Klikkaa kuvaa avataksesi interaktiivisen kartan (vain englanniksi ja ranskaksi)

Pelastetaan ihmishenkiä merellä ja puututaan rikollisverkostojen toimintaan

Lokakuussa 2014 neuvosto pani tyytyväisenä merkille EU-rahoitteisen Triton-operaation käynnistämisen. Sen avulla tuetaan etsintä- ja pelastusoperaatioita keskisellä Välimerellä. Itäisellä Välimerellä on partioitu Poseidon-operaation puitteissa vuodesta 2006 lähtien.

EU pyrkii kohdistamaan toimintansa myös rikollisverkostoihin, jotka käyttävät hyväkseen haavoittuvassa asemassa olevia muuttajia. Tätä tarkoitusta varten neuvosto perusti toukokuussa 2015 EU:n sotilasoperaation EUNAVFOR Med -operaatio "Sophian". Neuvosto sopi toukokuussa 2015 myös EUCAP Sahel Niger -siviilioperaation vahvistamisesta, jotta voidaan tukea laittoman muuttoliikkeen estämistä ja torjua siihen liittyviä rikoksia.

Vahvistetaan EU:n ulkorajoja

EU:n ulkorajojen tehokas valvonta on keskeinen osa muuttovirtojen hallintaa EU:n sisällä. Tämän saavuttamiseksi neuvostossa keskustellaan parhaillaan EU:n ulkorajavalvonnan tulevaisuudesta ja muun muassa uusien teknologioiden käytöstä rajavalvonnassa.

Euroopan raja- ja merivartiovirasto aloitti toimintansa virallisesti 6. lokakuuta 2016. Se valvoo tarkasti EU:n ulkorajoja ja työskentelee yhdessä jäsenmaiden kanssa, jotta voidaan nopeasti tunnistaa mahdolliset EU:n ulkorajoihin kohdistuvat turvallisuusuhat ja reagoida niihin. Joulukuussa 2016 virasto perusti nopean toiminnan reservin. Siihen kuuluu 1500 rajavartijaa, joita voidaan kriisitilanteessa lähettää paikalle 5 työpäivän sisällä.

Sisäiset siirrot ja uudelleensijoittaminen

Sisäinen siirto: kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen jättäneen henkilön siirto jäsenmaasta, joka on vastuussa hakemusten käsittelystä, toiseen jäsenmaahan.

Uudelleensijoittaminen: EU:n ulkopuolella siirtymään joutuneita, selvästi kansainvälisen suojelun tarpeessa olevia henkilöitä siirretään EU:n ulkopuolisesta maasta johonkin EU:n jäsenmaahan.

Vahvistetaan sisäistä solidaarisuutta ja vastuullisuutta

Jatkuvasti lisääntyvät muuttovirrat koko Välimeren alueella korostavat tarvetta antaa tukea niille jäsenmaille, joihin kohdistuu kova muuttopaine. Neuvosto on viime kuukausien aikana sopinut kansainvälisen suojelun tarpeessa olevien 160 000 henkilön siirtämisestä Italiasta ja Kreikasta muihin jäsenmaihin.

Lisäksi EU on ryhtynyt toimiin auttaakseen jäsenmaita täyttämään muuttajien rekisteröintiä koskevat velvollisuutensa. Osana tätä toimintaa Eurooppa-neuvosto sopi kesäkuussa 2015 ensimmäisiin saapumisjäsenvaltioihin perustettavista tiloista (järjestelykeskukset), joilla varmistetaan muuttajien rekisteröinti.

Tarjotaan laillisia mahdollisuuksia

EU:n tavoitteena on myös parantaa laillisten muuttaja- ja turvapaikanhakijavirtojen hallintaa. Neuvoston toimia tällä alalla ovat

  • sopimus 20 000:n selvästi kansainvälisen suojelun tarpeessa olevan henkilön uudelleensijoittamisesta
  • vapaaehtoista humanitaarisen maahanpääsyn järjestelmää koskeva ehdotus

Laittomien muuttajien palauttaminen ja takaisinotto

Tehokkaaseen muuttoliikepolitiikkaan kuuluu myös sellaisten henkilöiden palauttaminen lähtömaihinsa, joilla ei ole oikeutta oleskella EU:ssa. Tätä varten EU

  • määrittää maat, joita voidaan pitää turvallisina
  • neuvottelee ja tekee takaisinottosopimuksia kolmansien maiden kanssa
  • laatii raportteja palauttamisesta ja takaisinotosta tiettyjen merkittävien kolmansien maiden osalta