Aikajana – toimet muuttopaineisiin vastaamiseksi

Seuraavassa aikajanassa esitetään keskeiset vaiheet neuvoston ja Eurooppa-neuvoston työssä, jolla pyritään saamaan aikaan EU:n vastaus muuttopaineisiin.

Muuttovirrat hallinnassa

Videolla esitellään EU:n vuoden 2016 toimia, joiden tavoitteena oli saada muuttovirrat hallintaan.

2017

7. helmikuuta

Schengen-alue: Neuvosto suosittaa sisärajavalvonnan jatkamista

Neuvosto hyväksyi suosituksen poikkeuksellisissa olosuhteissa toteutettavan väliaikaisen sisärajavalvonnan jatkamiseksi. Suosituksen mukaan Itävallan, Saksan, Tanskan, Ruotsin ja Norjan olisi jatkettava oikeasuhteisia rajatarkastuksia tilapäisesti rajojensa tietyillä osilla enintään kolmen kuukauden ajan.

3. helmikuuta

EU-johtajat sopivat yhteistyön tehostamisesta Libyan kanssa muuttovirran pysäyttämiseksi

EU-johtajat hyväksyivät epävirallisessa huippukokouksessa Maltan julistuksen, jossa käsitellään toimenpiteitä muuttovirran pysäyttämiseksi keskisen Välimeren reitillä ja ihmissalakuljettajien liiketoimintamallin hajottamiseksi. 28 EU-maan johtajat sopivat erityisesti yhteistyön lisäämisestä Libyan kanssa, sillä 90% muuttajista lähti vuonna 2016 matkaan Libyasta.

2016

7. joulukuuta

Sopimus järjestelmällisistä tarkastuksista ulkorajoilla

Pysyvien edustajien komitea (Coreper) hyväksyi Euroopan parlamentin kanssa sovitun kompromissitekstin Schengenin rajasäännöstön muuttamisesta niin, että vahvistetaan asiaankuuluvista tietokannoista tehtäviä tarkastuksia ulkorajoilla.

7. joulukuuta

Eurooppalainen raja- ja merivartiosto käynnistää nopean toiminnan reservin

Nopean toiminnan reservi koostuu 1500 rajavartijasta, jotka EU:n jäsenmaat ja Schengenin säännöstöön osallistuvat maat ovat antaneet reservin käyttöön. Kriisitilanteissa reservi asetetaan Frontexin välittömään käyttöön viiden työpäivän kuluessa.

11. marraskuuta

Sisärajavalvontaa jatketaan

Neuvosto hyväksyi suosituksen, jonka perusteella poikkeuksellisissa olosuhteissa toteutettavaa väliaikaista sisärajavalvontaa voidaan jatkaa. Suosituksen mukaan Itävallan, Saksan, Tanskan, Ruotsin ja Norjan olisi jatkettava oikeasuhteisia rajatarkastuksia tilapäisesti rajojensa tietyillä osilla enintään kolmen kuukauden ajan.

13. lokakuuta

Oikeus- ja sisäasioiden neuvosto

Ministerit keskustelivat jo hyväksyttyjen muuttoliiketoimien toteuttamisessa ilmenneistä puutteista. He sitoutuivat erityisesti lisäämään jäsenmaiden virastoihin (erityisesti EASOon) lähettämiä asiantuntijoita.

Neuvosto käsitteli myös Euroopan yhteisen turvapaikkajärjestelmän uudistusta, jossa ministerit kannattivat puheenjohtajavaltion ehdottamaa kolmitahoista lähestymistapaa.

6. lokakuuta

Euroopan raja- ja merivartiosto aloittaa toimintansa

Euroopan raja- ja merivartiosto aloitti toimintansa virallisesti 6. lokakuuta 2016. Toiminta käynnistyi Kapitan Andreevo -rajatarkastusasemalla Bulgarian Turkin-vastaisella rajalla.

"Olemme luomassa uutta todellisuutta ulkorajoillemme. Tämä on konkreettinen tulos Bratislavan etenemissuunnitelmassa sovitusta yhteisestä sitoumuksesta ja käytännön osoitus jäsenmaiden yhtenäisyydestä," totesi Slovakian pääministeri ja neuvoston tämänhetkinen puheenjohtaja Robert Fico. "Se auttaa meitä palauttamaan Schengenin," hän lisäsi.

Euroopan raja- ja merivartiosto valvoo tarkasti EU:n ulkorajoja ja työskentelee yhdessä jäsenmaiden kanssa voidakseen nopeasti tunnistaa mahdolliset EU:n ulkorajoihin kohdistuvat turvallisuusuhkat ja reagoida niihin.

14. syyskuuta

Lopullinen hyväksyntä Euroopan raja- ja merivartiostolle

Neuvosto antoi lopullisen hyväksyntänsä Euroopan raja- ja merivartiostolle. Sen päätehtävä on tukea yhdennettyä rajaturvallisuutta ulkorajoilla. Se varmistaa tulevaisuudessa muuttovirtojen tehokkaan hallinnan ja takaa korkean turvallisuustason EU:ssa.

30. elokuuta

EU NAVFOR MED Sophia -operaatio: lupa aloittaa ylimääräiset tukitehtävät

Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitea antoi EU NAVFOR MED Sophia -operaatiolle luvan aloittaa kaksi ylimääräistä tukitehtävää:

 • Libyan rannikkovartioston ja laivaston kouluttaminen
 • osallistuminen YK:n asevientikiellon täytäntöönpanoon aavalla merellä Libyan rannikon edustalla

18. heinäkuuta

EUCAP Sahel Niger -operaation toimeksiantoa jatkettiin ja muutettiin

Neuvosto jatkoi EUCAP Sahel Niger -operaation toimeksiantoa 15. heinäkuuta 2018 saakka. Lisäksi operaation toimeksiantoa mukautettiin Nigerin viranomaisten auttamiseksi kehittämään toimintatapoja, tekniikoita ja menettelyjä laittoman muuttoliikkeen hallinnan parantamiseksi.

13. heinäkuuta

Euroopan komission ehdotukset – Euroopan yhteinen turvapaikkajärjestelmä

Euroopan komissio esitteli uusia ehdotuksia Euroopan yhteisen turvapaikkajärjestelmän uudistamiseksi sekä ehdotuksen EU:n yhteisestä uudelleensijoittamiskehyksestä.

28. kesäkuuta

Eurooppa-neuvosto

EU-johtajat käsittelivät keskisen Välimeren reittiä. He korostivat, että yksittäisten lähtö- ja kauttakulkumaiden kanssa tarvitaan kumppanuuskehystä yhteistyölle, jossa pyritään

 • laittomien muuttajien nopeaan ja tulokselliseen palauttamiseen
 • soveltamaan tarvittavaa vipuvaikutusta käyttämällä kaikkia asiaankuuluvia EU:n politiikkoja
 • hyödyntämään myös jäsenmaiden toimivaltaan kuuluvia osa-alueita ja pyrkimään synergiaan jäsenmaiden kanssa suhteissa tiettyihin maihin

22. kesäkuuta

Euroopan raja- ja rannikkovartiosto: neuvosto vahvistaa yhteisymmärryksen

Pysyvien edustajien komitea (Coreper) vahvisti Euroopan raja- ja rannikkovartiostoa koskevan asetusehdotuksen kompromissitekstin, josta sovittiin Euroopan parlamentin kanssa. Euroopan raja- ja rannikkovartiosto koostuu EU:n virastosta (nykyinen Frontex-virasto, jonka tehtäviä laajennetaan) ja rajaturvallisuudesta vastaavista Schengen-maiden kansallisista viranomaisista.

20. kesäkuuta

EUNAVFOR MED Sophia -operaatiota jatketaan

Neuvosto jatkoi EU NAVFOR MED Sophia -operaation toimeksiantoa vuodella, 27. heinäkuuta 2017 saakka. Se myös laajensi operaation toimeksiantoa lisäämällä siihen kaksi tukitehtävää:

 • Libyan rannikkovartioston ja laivaston kouluttaminen
 • osallistuminen YK:n asevientikiellon täytäntöönpanoon aavalla merellä Libyan rannikon edustalla

10. kesäkuuta

Oikeus- ja sisäasioiden neuvosto

Neuvosto keskusteli tämänhetkisestä tilanteesta kiinnittäen erityistä huomiota 18. maaliskuuta annetun EU:n ja Turkin julkilausuman täytäntöönpanoon ja keskisen Välimeren muuttovirtoihin. Ministerit totesivat, että palautuksia Kreikasta Turkkiin olisi nopeutettava. Osallistuvia valtioita kehotettiin myös nopeuttamaan Turkista saapuneiden syyrialaispakolaisten uudelleensijoittamista sekä turvapaikanhakijoiden sisäisiä siirtoja Kreikasta ja Italiasta.

Neuvosto hyväksyi päätöksen, jolla Ruotsi vapautetaan vuodeksi velvoitteista ottaa vastaan Italiasta ja Kreikasta siirrettäviä, kansainvälisen suojelun tarpeessa olevia henkilöitä. Lisäksi neuvosto antoi päätelmät palauttamisesta ja takaisinotosta.

7. kesäkuuta

Euroopan komission tiedonanto – kumppanuuskehys kolmansien maiden kanssa

Euroopan komissio esitteli tiedonannon kumppanuuskehyksestä kolmansien maiden kanssa.

Lisäksi komissio esitteli ehdotuksen direktiiviksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä korkeaa osaamistasoa vaativaa työtä varten.

26.–27. toukokuuta

G7-huippukokous

G7-huippukokous kehotti globaaliin toimintaan muuttoliike- ja pakolaiskriisissä. Johtajat sitoutuivat lisäämään maailmanlaajuista apua pakolaisten ja vastaanottajayhteisöjen tarpeisiin vastaamiseksi. He kehottivat rahoituslaitoksia ja kahdenvälisiä lainanantajia vahvistamaan tukeaan. Lisäksi he päättivät edistää laillisia maahanmuuttoväyliä ja kehottivat ottamaan käyttöön uudelleensijoitusjärjestelmiä.

23. toukokuuta

Ulkoasiainneuvosto

Ministerit keskustelivat muuttoliikkeen ulkoisista näkökohdista. He tarkastelivat Vallettan toimintasuunnitelman ja EU:n ja Turkin julkilausuman täytäntöönpanoa.

Neuvosto hyväksyi päätelmät EUNAVFOR MED SOPHIA -operaatiosta. Sen toimeksiantoa jatkettiin vuodella ja sille annettiin kaksi tukitehtävää lisää.

20. toukokuuta

Oikeus- ja sisäasioiden neuvosto

Sisäministerit keskustelivat nykytilanteesta. He keskittyivät erityisesti 18. maaliskuuta annetun EU:n ja Turkin julkilausuman täytäntöönpanoon ja keskisen Välimeren muuttovirtoihin.

Osallistuvia valtioita kehotettiin nopeuttamaan Turkista tulevien syyrialaispakolaisten uudelleensijoittamista ja Kreikasta ja Italiasta tulevien turvapaikanhakijoiden siirtoja voimassa olevien päätösten mukaisesti.

12. toukokuuta

Ulkoasianneuvosto, kehitys

Ministerit keskittyivät Vallettan toimintasuunnitelman täytäntöönpanoon ja Afrikka-hätärahastoon. He tarkastelivat myös kumppanimaiden kanssa käytyjen korkean tason vuoropuhelujen tilannetta.

Neuvosto keskusteli siitä, miten kotiseudultaan siirtymään joutuneita henkilöitä ja pakolaisia voitaisiin parhaiten tukea pitkään jatkuvissa kriiseissä.

12. toukokuuta

Schengenin sisärajavalvonta: neuvosto hyväksyi suosituksen

Neuvosto hyväksyi täytäntöönpanopäätöksen suosituksesta, jonka nojalla voidaan jatkaa väliaikaista sisärajavalvontaa poikkeuksellisissa olosuhteissa. Itävallan, Saksan, Tanskan, Ruotsin ja Norjan olisi jatkettava oikeasuhteisten rajatarkastusten tekemistä tilapäisesti rajojensa tietyillä osilla enintään kuuden kuukauden ajan.

4. toukokuuta

Euroopan komission ehdotukset – Euroopan yhteinen turvapaikkajärjestelmä

Euroopan komissio esitteli useita ehdotuksia Euroopan yhteisen turvapaikka järjestelmän uudistamiseksi.

Lisäksi komissio esitteli ehdotuksen neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi suosituksesta jatkaa väliaikaista sisärajavalvontaa poikkeuksellisissa olosuhteissa.

21. huhtikuuta

Oikeus- ja sisäasioiden neuvosto

Sisäasiainministerit tarkastelivat nykyisten toimenpiteiden täytäntöönpanon edistymistä. He korostivat myös, että 18. maaliskuuta 2016 annetun EU:n ja Turkin julkilausuman täytäntöönpanoa on nopeutettava.

Ministereille tiedotettiin Euroopan rajavartiostoa koskevan asetusehdotuksen etenemisestä.

18. huhtikuuta

Ulkoasiainneuvosto

Ministerit keskustelivat muuttoliikkeen ulkoisista näkökohdista. He arvioivat EU:n ja Turkin julkilausuman täytäntöönpanossa saavutettua edistystä ja tarkastelivat keskisen Välimeren reitin osalta tehtyjä aloitteita. Lisäksi he korostivat toimia ihmiskaupan ja salakuljetuksen torjumiseksi sekä EU:n tukea Afrikalle.

6. huhtikuuta

Euroopan rajavartiosto – neuvosto vahvisti neuvottelukantansa

Pysyvien edustajien komitea vahvisti neuvoston neuvottelukannan Euroopan rajavartiostoa koskevaan asetusehdotukseen. Heti kun Euroopan parlamentti on vahvistanut kantansa, puheenjohtajavaltio aloittaa neuvottelut, joiden tavoitteena on päästä poliittiseen yhteisymmärrykseen kesäkuun 2016 loppuun mennessä.

Euroopan rajavartioston pääasiallisena tavoitteena olisi varmistaa ja panna täytäntöön jaetun vastuun avulla EU:n ulkorajojen yhdennetty valvonta. Euroopan rajavartiosto koostuisi Euroopan rajavartiovirastosta ja rajaturvallisuudesta vastaavista kansallisista viranomaisista.

17.-18. maaliskuuta

Eurooppa-neuvosto

Eurooppa-neuvosto jatkoi keskustelua kattavasta strategiastaan muuttoliikekriisin ratkaisemiseksi.

EU:n ja Turkin johtajat pääsivät kokouksessaan 18. maaliskuuta sopimukseen, jonka tavoitteena on pysäyttää laiton muuttoliike Turkin kautta Eurooppaan, hajottaa salakuljettajien liiketoimintamalli ja tarjota muuttajille vaihtoehto oman henkensä vaarantamiselle.

16. maaliskuuta

Neuvosto hyväksyi EU:n sisäisen hätäavun rahoittamisen

Neuvosto hyväksyi komission ehdottaman lisätalousarvioesityksen 9. maaliskuuta 2016. Se päätti asettaa käyttöön 100 milj. € maksusitoumusmäärärahoina ja 80,2 milj. € maksumäärärahoina EU:n vuoden 2016 talousarviosta Kreikan ja muiden pakolaiskriisin koettelemien jäsenmaiden tukemiseksi.

Lisätalousarvioesitykselle on nyt saatava Euroopan parlamentin hyväksyntä.

15. maaliskuuta

Neuvosto hyväksyi EU:n sisäisen hätäapuvälineen

Neuvosto hyväksyi 15. maaliskuuta asetuksen, jonka avulla EU voi auttaa Kreikkaa ja muita asiaankuuluvia jäsenvaltioita selviämään muuttoliikekriisin aiheuttamasta vaikeasta humanitaarisesta tilanteesta. EU:n humanitaarisen avun tavoitteena on toimittaa pakolaisille elintarvikkeita, suojaa, vettä, lääkkeitä ja muita välttämättömiä tarvikkeita.

10. maaliskuuta

Oikeus- ja sisäasioiden neuvosto

Ministerit keskustelivat nykytilanteesta ja EU-johtajien 7. maaliskuuta hyväksymän julkilausuman täytäntöönpanosta. Puheenjohtajavaltio tiedotti ministereille myös Euroopan raja- ja rannikkovartioston perustamista koskevan asetusehdotuksen käsittelyn tilanteesta.

Neuvosto hyväksyi päätelmät muuttajien salakuljetuksesta. Se hyväksyi myös täytäntöönpanopäätöksen, joka koskee päätöksen 2015/1601 mukaisten sisäisten siirtojen väliaikaista keskeyttämistä 30 prosentin osalta Itävallalle osoitetusta hakijoiden määrästä.

9. maaliskuuta

Neuvosto hyväksyy EU:n sisäisen hätäapuvälineen

Neuvosto hyväksyi EU:n sisäisten kriisien hätäapujärjestelyn. Järjestely antaa EU:lle edellytykset auttaa Kreikkaa ja muita jäsenvaltioita pakolaiskriisin aiheuttaman vaikean humanitaarisen tilanteen hoitamisessa. EU:n humanitaarisen avun tavoitteena on toimittaa pakolaisille elintarvikkeita, suojaa, vettä, lääkkeitä ja muita välttämättömiä tarvikkeita.

Ehdotus toimitettiin yleisten asioiden neuvoston hyväksyttäväksi 15. maaliskuuta.

7. maaliskuuta

EU:n valtion- tai hallitusten päämiesten kokous Turkin kanssa

EU-johtajat kokoontuivat Turkin kanssa vahvistaakseen yhteistyötään muuttoliikekriisissä. He vaativat EU:n ja Turkin toimintasuunnitelman täysimääräistä ja ripeää täytäntöönpanoa sekä Turkista Kreikkaan tulevien laittomien muuttajien määrän vähentämistä.

Samalla keskusteltiin muutamista uusista ehdotuksista kriisin hallitsemiseksi. Puheenjohtaja Tuskin tehtäväksi annettiin viimeistellä niiden yksityiskohdat ennen seuraavaa Eurooppa-neuvostoa.

2. maaliskuuta

Euroopan komission ehdotus – väline EU:n sisäistä hätäapua varten

Komissio esitteli ehdotuksen neuvoston asetukseksi hätäapuvälineen luomisesta EU:n sisäisiä kriisejä varten. Sen avulla voitaisiin antaa humanitaarista apua jäsenvaltioihin vaikuttavissa merkittävissä kriiseissä, kuten tämänhetkisessä muuttoliikekriisissä. 

25. helmikuuta

Oikeus- ja sisäasioiden neuvosto

Ministerit keskustelivat tämänhetkisestä muuttoliiketilanteesta ja totesivat jälleen, että siihen on löydettävä EU:n yhteinen ratkaisu. He tarkastelivat edistymistä nykyisten toimenpiteiden toteuttamisessa ja Turkin kanssa tehtävässä yhteistyössä sekä Länsi-Balkanin reitin ongelman käsittelyssä. 

Neuvosto tarkasteli myös Euroopan raja- ja rannikkovartiostoa koskevan ehdotuksen käsittelyn etenemistä. 

18.–19. helmikuuta

Eurooppa-neuvosto

EU-johtajat antoivat päätelmät muuttoliikekriisistä. Päätelmissä mainittiin erityisesti tarve rakentaa eurooppalaista konsensusta muuttoliikeasiasta ja tähän mennessä tehtyjen päätösten täytäntöönpanosta. Niissä mainittiin seuraavat toimenpiteet, joissa on edistyttävä:

 • EU:n ja Turkin toimintasuunnitelman täytäntöönpano
 • humanitaarisen avun toimittaminen pakolaisille, myös Länsi-Balkanilla
 • järjestelykeskusten täyden toiminnan varmistaminen
 • sisäisiä siirtoja, palauttamista ja takaisinottoa koskevien päätösten täytäntöönpano
 • ulkorajojen valvonnan parantaminen
 • Schengen-alueen normaalin toiminnan palauttaminen

12. helmikuuta

Kreikan Schengen-arviointi: neuvosto hyväksyy suosituksen

Neuvosto hyväksyi suosituksen Schengenin säännöstön täytäntöönpanossa ulkorajavalvonnan alalla Kreikassa tehdyssä arvioinnissa havaittujen vakavien puutteiden korjaamiseksi. Suosituksessa ehdotetaan, että Kreikka toteuttaa toimia näiden puutteiden korjaamiseksi. 

4. helmikuuta

Supporting Syria and the Region -konferenssi – EU antaa yli 3 mrd. € apua

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk osallistui muiden maailman johtajien kanssa Lontoossa pidettyyn konferenssiin, jossa hän ilmoitti EU:n avustavan syyrialaisia 3 miljardilla €:lla vuonna 2016. Apua annetaan Syyrian kansalle, syyrialaispakolaisille ja heitä vastaanottaneille yhteisöille naapurimaissa.  

3. helmikuuta

Turkille annettava pakolaisapu: rahoitussopimus

Jäsenmaat sopivat siitä, miten Turkille annettava 3 miljardin €:n pakolaisapu rahoitetaan. Näin EU voi antaa lisää humanitaarista apua pakolaisille Turkissa ja heitä vastaanottaville yhteisöille.  

18. tammikuuta

Ulkoasiainneuvosto

Neuvosto pääsi yhteisymmärrykseen siitä, että kaikki edellytykset ovat täyttyneet sitä varten, että EUNAVFOR MED SOPHIA -operaatio voidaan toteuttaa aavalla merellä YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2240 panemiseksi täytäntöön. Päätöslauselmassa vahvistetaan Sophia-operaation valtuudet toteuttaa toimenpiteitä Libyan alueelta peräisin olevan ja sen rannikon edustalla tapahtuvan ihmisten salakuljetuksen ja ihmiskaupan torjumiseksi osana operaation vaihetta 2 (aava meri). Vaihe 2 käynnistettiin 7. lokakuuta 2015. 

Ministerit käsittelivät myös EU:n kantaa Lontoossa 4. helmikuuta 2016 pidettävää Syyrian avunantajamaiden konferenssia varten. Konferenssin tavoitteena on vastata alueella olevien pakolaisten pitkän aikavälin taloudellisiin tarpeisiin ja antaa lisää rahoitusta pahiten kärsineiden maiden saataville.

2015

17.–18. joulukuuta

Eurooppa-neuvosto

Eurooppa-neuvosto arvioi aiemmissa kokouksissa tehtyjen päätösten täytäntöönpanoa ja sopi seuraavien toimien vauhdittamisesta:

 • järjestelykeskusten (hotspots) toiminta
 • sisäisiä siirtoja ja palauttamisia koskevien päätösten täytäntöönpano 
 • EU:n ulkorajojen valvonta
 • yhteistyö lähtö- ja kauttakulkumaiden kanssa

Lisäksi EU-johtajat pyysivät neuvostoa pikaisesti tarkastelemaan 15. joulukuuta julkistettua Euroopan komission ehdotusta EU:n ulkorajojen vahvistamisesta.

15. joulukuuta

Euroopan komission ehdotuspaketti

Euroopan muuttoliikeagendan toteuttamiseksi Euroopan komissio antoi joukon ehdotuksia, joilla pyritään EU:n ulkorajojen turvaamiseen ja muuttoliikkeen tehokkaampaan hallintaan.

3.–4. joulukuuta

Oikeus- ja sisäasioiden neuvosto

Oikeusministerit panivat merkille tilannekatsauksen oikeudelliseen yhteistyöhön ja muukalaisvihan torjumiseen liittyvistä toimista.

Sisäministerit keskustelivat aiemmin hyväksyttyjen toimenpiteiden täytäntöönpanosta ja Schengen-alueen vahvistamiseksi tarvittavista toimista. 

29. marraskuuta

EU:n valtion- tai hallitusten päämiesten kokous Turkin kanssa

EU ja Turkki hyväksyivät yhteisen toimintasuunnitelman Syyrian tilanteen aiheuttaman pakolaiskriisin ratkaisemiseksi.

EU ja sen jäsenvaltiot tehostavat poliittista ja taloudellista osallistumistaan hillitäkseen EU:hun Turkin kautta saapuvia muuttovirtoja. EU on sitoutunut myöntämään Turkille alustavasti 3 mrd. € lisää varoja, jotta se voisi parantaa maahan saapuneiden syyrialaisten pakolaisten tilannetta.

Toimintasuunnitelmaan kuuluu myös lisää yhteistyötä sellaisten muuttajien tapauksessa, jotka eivät ole kansainvälisen suojelun tarpeessa.

Lisäksi EU:n ja Turkin takaisinottosopimusta aletaan soveltaa täysimääräisesti kesäkuussa 2016. EU ja Turkki pyrkivät myös saamaan päätökseen Turkin kansalaisten viisumivapausprosessin Schengen-alueella lokakuuhun 2016 mennessä.

23.–24. marraskuuta

Koulutus-, nuoriso-, kulttuuri- ja urheiluneuvosto

Muuttajien kotouttaminen oli yhteinen teema kaikissa keskusteluissa, joita käytiin näissä neuvoston istunnon neljässä osassa. Ministerit keskittyivät erityisesti seuraaviin:

 • nuorisopolitiikan ja nuorisotyön merkitys muuttoliikkeen yhteydessä
 • koulutusstrategiat hiljattain maahan tulleiden ja maahanmuuttajataustaisten henkilöiden kotouttamiseksi
 • kulttuurienvälinen vuoropuhelu keskinäisen ymmärtämyksen parantamiseksi muuttajien ja vastaanottavan maan välillä
 • urheilun kasvatuksellinen potentiaali vähäosaisten nuorten, myös maahanmuuttajien, auttamisessa

16. marraskuuta

Ulkoasiainneuvosto

Ministerit käsittelivät erityisesti Länsi-Balkanin reittiä käsitelleen korkean tason konferenssin (8. lokakuuta) jatkotoimia ja Vallettan muuttoliikehuippukokousta (11.–12. marraskuuta). He olivat tyytyväisiä Afrikan kumppaneiden kanssa Vallettassa käytyihin keskusteluihin. Länsi-Balkanin ja itäisen reitin osalta ministerit käsittelivät yhteistyötä Turkin, Libanonin ja Jordanian kanssa. 

12. marraskuuta

Valtion- tai hallitusten päämiesten epävirallinen kokous

EU-johtajat keskustelivat muuttoliikekriisin viimeisimmästä kehityksestä ja siitä, miten syys- ja lokakuussa sovittujen toimenpiteiden täytäntöönpanoa voitaisiin nopeuttaa. He keskittyivät keskusteluissaan erityisesti yhteistyöhön Turkin kanssa.

Puheenjohtaja Tusk totesi jälleen, että EU:n on saatava ulkorajojensa valvonta takaisin hallintaan ja tehostettava muuttajien rekisteröintiä.

12. marraskuuta

Vallettan huippukokous muuttoliikkeestä

EU:n valtion- tai hallitusten päämiehet tapasivat Afrikan maiden johtajia keskustellakseen muuttoliikekysymyksistä. He sopivat toimintasuunnitelmasta, jonka viisi painopistealaa ovat:

 • laittoman muuttoliikkeen ja väestön pakkosiirtojen perimmäisiin syihin puuttuminen
 • laillisten maahanmuuttokanavien edistämistä ja organisoimista koskevan työn parantaminen
 • muuttajien ja turvapaikanhakijoiden tehokkaampi suojelu
 • muuttajien hyväksikäyttöön ja ihmissalakuljetukseen puuttuminen
 • palauttamista, takaisinottoa ja uudelleenkotouttamista koskevan yhteistyön parantaminen

9. marraskuuta

Oikeus- ja sisäasioiden neuvosto

Ministerit antoivat päätelmät, joissa määritetään lisätoimenpiteitä pakolais- ja muuttoliikekriisin käsittelemiseksi. Niitä ovat

 • sisäisten siirtojen prosessin nopeuttaminen
 • EU:n ulkorajojen vahvistaminen
 • ihmiskaupan ja ihmisten salakuljetuksen torjuminen
 • palauttamisen ja takaisinoton parantaminen

Neuvosto kannatti puheenjohtajavaltion päätöstä siirtyä poliittisen kriisitoiminnan integroiduissa järjestelyissä täysimittaiseen toimintaan.

30. lokakuuta

EU:n neuvoston puheenjohtaja aktivoi IPCR:n tehostaakseen tietojenvaihtoa

Puheenjohtajavaltio Luxemburg päätti käynnistää poliittisen kriisitoiminnan integroidut järjestelyt (IPCR)tietojenvaihtoa varten. EU:n jäsenmaita ja toimielimiä pyydetään jatkuvasti jakamaan päivitettyjä tilannetietoja yhteisellä verkkofoorumilla. Komissio ja EUH analysoivat säännöllisesti näitä tietoja.

Tarkoituksena on seurata muuttovirtojen kehitystä, tukea päätöksentekoa ja parantaa sovittujen toimenpiteiden täytäntöönpanoa.

26. lokakuuta

Ulkoasiainneuvosto, kehitys 

EU:n ministerit kävivät muuttoliikkeestä perusteellisen keskustelun keskittyen kehitysyhteistyöhön. He päättivät tehostaa yhteistyötä kolmansien maiden kanssa Euroopan ja sen kumppanimaiden yhteisten haasteiden käsittelemiseksi.

25. lokakuuta

Kokous Länsi-Balkanin muuttoreitistä

Albanian, Bulgarian, entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian, Itävallan, Kreikan, Kroatian, Romanian, Saksan, Serbian, Slovenian ja Unkarin johtajat hyväksyivät 17-kohtaisen toimintasuunnitelman, jolla tehostetaan Länsi-Balkanin reitin varrella sijaitsevien maiden yhteistyötä alueen pakolaiskriisin hoitamisessa.

15. lokakuuta

Eurooppa-neuvosto

Kokouksessa sovittiin seuraavista prioriteeteista:

 • yhteistyö lähtö- ja kauttakulkumaiden kanssa: EU-johtajat olivat tyytyväisiä EU:n ja Turkin yhteisen toimintasuunnitelman hyväksymiseen ja päättivät pyrkiä sopimaan konkreettisista operatiivisista toimenpiteistä tulevassa Vallettan huippukokouksessa
 • EU:n ulkorajojen vahvistaminen: esimerkiksi yhdennetyllä rajavalvontajärjestelmällä, joka menee Frontexin nykyistä toimeksiantoa pidemmälle, sekä satojen rajavartijoiden lisääminen turvaamaan Kreikan ja Italian järjestelyalueita
 • palauttaminen ja takaisinotto: tehostetaan voimassa olevan lainsäädännön ja sopimusten mukaista täytäntöönpanoa ja vahvistetaan Frontexin roolia

12. lokakuuta

Ulkoasiainneuvosto

EU:n ulkoasiainministerit keskustelivat muuttoliikkeen ulkoisista näkökohdista. Neuvosto hyväksyi päätelmät pohjaksi Eurooppa-neuvostossa 15. lokakuuta käytäville keskusteluille.

8.–9. lokakuuta

Oikeus- ja sisäasioiden neuvosto

Neuvosto keskusteli EU:n ulkorajavalvonnan tulevaisuudesta ja hyväksyi päätelmät palauttamispolitiikan tulevaisuudesta.

8. lokakuuta

Konferenssi itäisen Välimeren ja Länsi-Balkanin reitistä

EU:n sisä- ja ulkoministerit tapasivat kollegansa Turkista, Libanonista, Jordaniasta ja Länsi-Balkanilta. Assosioituneet maat Sveitsi, Norja, Liechtenstein ja Islanti osallistuivat myös konferenssiin.

Tavoitteena oli tehostaa kaikkien kumppaneiden sitoutumista, lisätä solidaarisuutta ja varmistaa pakolais- ja muuttajavirtojen asianmukainen hallinta. Konferenssi antoi julkilausuman.

28. syyskuuta

EUNAVFOR MED -operaatio: sopimus operaation aktiivisen vaiheen aloittamisesta 

Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitea päätti aloittaa ihmissalakuljettajien vastaisen operaation toisen vaiheen 7. lokakuuta 2015 alkaen. Aavalla merellä voidaan nyt nousta epäilyttäville aluksille, niitä voidaan tarkastaa, takavarikoida ja käännyttää kansainvälisen oikeuden puitteissa.

Komitea päätti myös antaa operaatiolle uuden nimen "Sofia" operaatioon osallistuvalla aluksella syntyneen vauvan mukaan.

23. syyskuuta

Valtion- tai hallitusten päämiesten epävirallinen kokous

EU-johtajat päättivät useista ensisijaisista toimista:

 • vastataan pakolaisten kiireellisiin tarpeisiin avustamalla YK:n pakolaisasiain päävaltuutettua, Maailman ruokaohjelmaa, Libanonia, Jordaniaa, Turkkia ja muita maita
 • autetaan Länsi-Balkanin maita pakolaisvirtojen käsittelyssä
 • puututaan laittoman muuttoliikkeen perimmäisiin syihin Afrikassa
 • puututaan tilanteeseen EU:n ulkorajoilla
 • tuetaan etulinjan jäsenvaltioita perustamalla järjestelykeskuksia ja huolehtimalla sisäisistä siirroista ja palauttamisesta

Kokouksessa keskusteltiin myös siitä, miten muuttoliikkeen pitkän aikavälin haasteisiin olisi vastattava, ja kehotettiin lisäämään diplomaattisia ponnistuksia Syyrian ja Libyan suhteen.

22. syyskuuta

Oikeus- ja sisäasioiden neuvosto muuttoliikkeestä

Neuvosto hyväksyi päätöksen tilapäisestä ja poikkeuksellisesta mekanismista henkilöiden siirtämiseksi Italiasta ja Kreikasta muihin jäsenmaihin. Mekanismia sovelletaan 120 000 henkilöön, jotka ovat selvästi kansainvälisen suojelun tarpeessa.

14. syyskuuta

EUNAVFOR Med: neuvosto hyväksyy myönteisen arvioinnin edellytyksistä siirtyä toiseen vaiheeseen (toimet avomerellä)

Neuvosto hyväksyi myönteisen arvioinnin todettuaan, että edellytykset siirtyä toiseen vaiheeseen ovat täyttyneet. Tämä arviointi kuului virallisiin edellytyksiin, jotta operaatio voi siirtyä toiseen vaiheeseen avomerellä.

14. syyskuuta

Oikeus- ja sisäasioiden neuvosto muuttoliikkeestä

Neuvosto hyväksyi lopullisen päätöksen tilapäisestä ja poikkeuksellisesta mekanismista henkilöiden siirtämiseksi Italiasta ja Kreikasta muihin jäsenmaihin. Mekanismia sovelletaan 40 000 henkilöön, jotka ovat selvästi kansainvälisen suojelun tarpeessa.

Puheenjohtajavaltio laati päätelmät, joissa linjataan toimia muuttoliikekriisin ratkaisemiseksi.

9. syyskuuta

Euroopan komission toinen ehdotuspaketti

Euroopan komissio esitti toukokuussa hyväksytyn Euroopan muuttoliikeagendan pohjalta toisen ehdotuspaketin pakolaiskriisin ratkaisemiseksi:

 • ehdotus selvästi kansainvälisen suojelun tarpeessa olevien 120 000 henkilön siirtämisestä hätätoimenpiteenä eturintamassa olevista jäsenmaista
 • kaikkia jäsenmaita koskeva pysyvä siirtomekanismi
 • yhteinen eurooppalainen luettelo turvallisista alkuperämaista
 • tehokkaampi palauttamispolitiikka
 • ohjeistus pakolaisten tukitoimenpiteisiin liittyviä julkisia hankintoja koskevista säännöistä
 • toimenpiteet pakolaiskriisin ulkoisen ulottuvuuden käsittelemiseksi
 • Afrikka-hätärahasto

20. heinäkuuta

Oikeus- ja sisäasioiden neuvosto

Sisäministerit sopivat kunkin jäsenmaan osuuksista selkeästi kansainvälisen suojelun tarpeessa olevien yhteensä 54 760 henkilön siirtämisessä ja uudelleensijoittamisessa.

He antoivat myös neuvoston päätelmät tiettyjen kolmansien maiden määrittämisestä turvallisiksi alkuperämaiksi.

25.–26. kesäkuuta

Eurooppa-neuvosto

EU-johtajat sopivat komission laatiman muuttoliikeagendan ja neuvostossa käytyjen keskustelujen pohjalta toimenpiteistä seuraavilla aloilla:

 • sisäiset siirrot ja uudelleensijoittaminen
 • palauttaminen ja takaisinotto
 • yhteistyö kolmansien maiden kanssa

22. kesäkuuta

EUNAVFOR MED: operaation käynnistäminen 

Neuvosto käynnisti EUNAVFOR MED -merioperaation torjumaan ihmisten salakuljettajien toimia ja ihmiskauppaa Välimerellä. Vaiheittain toteutettavan operaation ensimmäisessä vaiheessa valvotaan ja kartoitetaan ihmisten salakuljetusta ja ihmiskauppaa harjoittavia verkostoja.

16. kesäkuuta

Pierre Vimont henkilökohtaiseksi lähettilääksi Vallettan huippukokousta varten

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk nimitti suurlähettiläs Pierre Vimontin johtamaan Vallettassa järjestettävän EU:n ja Afrikan maiden huippukokouksen valmisteluja.

16. kesäkuuta

Oikeus- ja sisäasioiden neuvosto

EU:n sisäministerit keskustelivat kesäkuun istunnossaan Euroopan komission ehdottaman Euroopan muuttoliikeagendan eri näkökohdista ja sen täytäntöönpanopaketista.

Useimmat valtuuskunnat olivat tyytyväisiä agendan kattavuuteen ja monialaisuuteen sekä siihen, että se sisältää niin tämänhetkisiä kriisejä koskevia välittömiä toimia kuin ehdotuksia pitkän aikavälin toimenpiteiksi, joiden tulisi johtaa todelliseen eurooppalaiseen muuttoliikepolitiikkaan.

27. toukokuuta

Euroopan komission ensimmäinen ehdotuspaketti

Kaksi viikkoa Euroopan muuttoliikeagendan esittelyn jälkeen Euroopan komissio esitti muuttoliikekriisin ensimmäisen toimenpidepaketin:

 • ehdotus kansainvälisen suojelun tarpeessa olevien 40 000 henkilön siirtämisestä hätätoimenpiteenä Italiasta ja Kreikasta muihin jäsenmaihin
 • suositus jäsenmaille kansainvälisen suojelun tarpeessa olevien 20 000 henkilön uudelleensijoittamiseksi EU:n ulkopuolelta
 • muuttajien salakuljetuksen vastainen EU:n toimintasuunnitelma
 • ohjeet sormenjälkien ottamisesta
 • julkinen kuuleminen sinistä korttia koskevan direktiivin tulevaisuudesta

26. toukokuuta

Ulkoasiainneuvosto, kehitys

Huhtikuun 23. päivänä pidetyn Eurooppa-neuvoston ylimääräisen kokouksen jälkeen neuvosto toisti, että muuttoliikkeen ja kehityksen välisten yhteyksien tarkastelua on tehostettava. Se kehotti Euroopan komissiota ja EUH:ta suunnittelemaan konkreettisia toimenpiteitä. 

18. toukokuuta

EUNAVFOR MED: operaation perustaminen

Neuvosto sopi Eurooppa-neuvoston ohjeiden mukaisesti EU:n sotilasoperaation EUNAVFOR MEDin perustamisesta. Operaation tavoitteena on ihmisten salakuljettajien ja ihmiskauppiaiden liiketoimintamallin hajottaminen Välimerellä.

13. toukokuuta

Euroopan muuttoliikeagenda

Euroopan komissio hyväksyi 13. toukokuuta 2015 muuttoliikeagendan, jossa se korosti tarvetta parantaa muuttoliikkeen hallintaa ja painotti yhteistä vastuuta tässä asiassa. 

Agenda kattaa muuttoliikkeen hallinnan kaikki osat, ja siinä tarkastellaan yhdennetyllä tavalla muuttoliikkeen sisäisiä ja ulkoisia näkökohtia.

Siinä esitetään konkreettisia toimia seuraavilla neljällä alalla:

 • laittoman muuttoliikkeen houkuttelevuuden vähentäminen
 • ihmishenkien pelastaminen ja ulkorajojen turvaaminen
 • vahva turvapaikkapolitiikka
 • laillista muuttoliikettä koskeva uusi politiikka

13. toukokuuta

EUCAP Sahel Niger -siviilioperaation vahvistaminen

Neuvosto päätti vahvistaa Nigerissä toteutettavaa EU:n siviilioperaatiota, jolla tuetaan Nigerin viranomaisia laittoman muuttoliikkeen ehkäisemisessä ja siihen liittyvän rikollisuuden torjumisessa.

23. huhtikuuta

Eurooppa-neuvoston ylimääräinen kokous

Välimeren traagisten tapahtumien jälkeen huhtikuussa 2015 EU:n valtion- tai hallitusten päämiehet päättivät ottaa käyttöön kaikki keinot, jotta estettäisiin uudet hukkumiskuolemat ja käsiteltäisiin muuttoliikkeen perimmäisiä syitä. He asettivat toimille neljä keskeistä tavoitetta:

 • vahvistetaan läsnäoloa merellä
 • torjutaan ihmiskauppiaiden toimintaa
 • estetään laittomat muuttovirrat
 • vahvistetaan sisäistä solidaarisuutta ja vastuullisuutta

EU-päämiehet korostivat komissiolta odotetun, Euroopan muuttoliikeagendaa koskevan tiedonannon merkitystä ja ehdottivat, että Vallettassa järjestettäisiin huippukokous, jossa käsiteltäisiin muuttoliikettä Afrikan maiden ja muiden keskeisten maiden kanssa.

He katsoivat myös, että Triton- ja Poseidon-operaatioita on tehostettava nopeasti vähintään kolminkertaistamalla niihin osoitettava rahoitus vuosina 2015 ja 2016.