Käytämme evästeitä käyttökokemuksesi parantamiseen verkkosivuillamme. Lisätietoja how we use cookies and how you can change your settings.

Ulkopolitiikan olennainen väline

Rajoittavat toimenpiteet eli pakotteet ovat keskeinen väline EU:n pyrkiessä yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikkansa (YUTP) periaatteiden mukaisiin tavoitteisiin. 

Rajoittavia toimenpiteitä määrätään yleensä silloin, kun YUTP:n mukaisena tavoitteena on saada aikaan muutos kohdemaan tai sen osan, hallituksen, yhteisöjen tai henkilöiden politiikassa tai toiminnassa.

Pakotteiden keskeiset tavoitteet 

 • suojella EU:n arvoja, olennaisia intressejä ja turvallisuutta
 • säilyttää rauha
 • lujittaa ja tukea demokratiaa, oikeusvaltioperiaatetta, ihmisoikeuksia ja kansainvälisen oikeuden periaatteita
 • ehkäistä konflikteja ja vahvistaa kansainvälistä turvallisuutta 

EU käyttää pakotteita osana yhdennettyä ja kattavaa politiikkaa, johon kuuluvat poliittinen vuoropuhelu, täydentävät toimet ja muut käytettävissä olevat välineet.  

Viime vuosina EU on usein määrännyt

 • rajoittavia toimenpiteitä oma-aloitteisesti
 • pakotteita YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmien pohjalta  

Kansainvälisen oikeuden noudattaminen

Koska kansainvälisen oikeuden noudattaminen on yksi YUTP:ssa vahvistetuista periaatteista, kaikki EU:n hyväksymät rajoittavat toimenpiteet ovat täysin kansainvälisen oikeuden sekä ihmisoikeuksia ja perusvapauksia koskevien velvoitteiden mukaisia.

Rajoittavia toimenpiteitä on monenlaisia

EU:n rajoittavat toimenpiteet ovat kohdennettuja ja eriytettyjä.

Tarkoituksena on minimoida pakotteiden haitalliset vaikutukset niihin, jotka eivät ole vastuussa pakotteisiin johtaneista politiikoista tai toimista. Erityisen tärkeää on minimoida vaikutukset siviiliväestöön sekä maassa tai sen kanssa tapahtuvaan lailliseen toimintaan. 

Sen vuoksi neuvosto voi määrätä erilaisia rajoittavia toimenpiteitä.

Yleisluonteiset pakotteet

Joissakin tapauksissa määrätään "diplomaattisia pakotteita". Tällöin voidaan esimerkiksi katkaista diplomaattisuhteet pakotteiden kohteena olevaan maahan tai EU ja sen jäsenvaltiot voivat koordinoidusti kutsua diplomaattiedustajansa kotiin. 

Yksittäiset pakotetoimet 

 • aseidenvientikiellot
 • yksittäisten henkilöiden maahantulon rajoittaminen
 • yksittäisten tai yhteisöjen omaisuuden jäädyttäminen
 • erilaiset talouspakotteet (talouden eri aloihin kohdistettavat rajoitukset, kuten tiettyjen tavaroiden tuonti- tai vientikiellot, investointikiellot, tiettyjen palvelujen toimittamista koskevat kiellot jne.) 

Tällaisilla yksittäisillä pakotetoimilla on oltava erityinen oikeusperusta EU:n perussopimuksissa. 

Kaikki EU:n voimassa olevat rajoittavat toimenpiteet 

Rajoittavien toimenpiteiden periaatteet

Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitea hyväksyi vuonna 2004 tietyt perusperiaatteet, jotka koskevat

 • pakotteiden käyttöä
 • niiden täytäntöönpanoa
 • niiden vaikutusten arviointia ja seurantaa 

Perusperiaatteet esitellään asiakirjassa "Suuntaviivat rajoittavien toimenpiteiden täytäntöönpanoa ja arviointia varten", jonka neuvosto hyväksyi vuonna 2003 ja jota on tarkistettu ja päivitetty vuosina 2005, 2009 ja 2012. 

Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka (YUTP) 

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) mukaisesti yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka (YUTP) käsittää kaikki ulkopolitiikan osa-alueet ja kaikki Euroopan unionin turvallisuuteen liittyvät kysymykset. 

YUTP:n säännöt ja menettelyt 

Eurooppa-neuvosto:

 • määrittelee EU:n strategiset intressit
 • määrittelee YUTP:n tavoitteet ja yleiset suuntaviivat 

YUTP:n yleisestä määrittelystä ja täytäntöönpanosta vastaa EU:n neuvosto

YUTP:n toteuttamisesta vastaavat unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja sekä jäsenvaltiot.

Neuvosto ja korkea edustaja vastaavat Euroopan unionin toimien yhtenäisyydestä, johdonmukaisuudesta ja tehokkuudesta.