Siirry sisältöön
Tilaa sähköpostit

Lissabonin sopimuksen mukaan Euroopan unionin on luotava vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue, jolla kunnioitetaan kaikilta osin perusoikeuksia. Tämän saavuttamiseksi siinä annetaan Eurooppa-neuvostolle tehtäväksi määritellä lainsäädännön ja operatiivisen toiminnan eteenpäin viennin strategiset suuntaviivat tuolla alueella. Suuntaviivoissa käsitellään esimerkiksi rajavalvonta-, muuttoliike- ja turvapaikkapolitiikkaa sekä poliisi- ja oikeudellista yhteistyötä.

Eurooppa-neuvosto määritteli kesäkuussa 2014 tulevien vuosien strategiset suuntaviivat vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueella. Suuntaviivat noudattavat niin ikään kesäkuussa hyväksytyn EU:n strategisen ohjelman prioriteetteja. Suuntaviivat perustuvat oikeus- ja sisäasioiden alan monivuotisen Tukholman ohjelman (2010–2014) saavutuksiin.

Näiden suuntaviivojen toteuttamisesta tehdään väliarviointi vuonna 2017.

Tarkempia tietoja

Lissabonin sopimuksen hyväksymisen jälkeen EU keskittyi kehittämään vahvaa oikeudellista kehystä sisä- ja oikeusasioiden alalle. Kesäkuussa 2014 hyväksyttiin strategiset suuntaviivat, ja nyt pääpaino on olemassa olevien oikeudellisten välineiden ja toimenpiteiden täytäntöönpanossa ja vakiinnuttamisessa. Niinpä strategisissa suuntaviivoissa korostetaan, että on

 • toteutettava sovitut toimenpiteet johdonmukaisesti ja tehokkaasti
 • tehostettava yhteistyötä
 • vahvistettava EU:n virastojen roolia
 • hyödynnettävä uusien teknologioiden tarjoamia mahdollisuuksia

Eurooppa-neuvosto totesi myös, että EU:n sisä- ja ulkopolitiikka on kytkettävä paremmin toisiinsa. Maailmanlaajuisia kysymyksiä, kuten turvapaikka- ja muuttoliikeasioita, terrorismin torjuntaa ja henkilötietojen suojaa, on käsiteltävä sekä EU:ssa että suhteissa kolmansiin maihin.

Näiden yleisten näkökohtien lisäksi strategisissa suuntaviivoissa esitetään oikeus- ja sisä-asioiden eri alojen tärkeimmät prioriteetit.

1. Perusoikeuksien suojelu ja edistäminen

Infografiikka – Tietosuoja-asetus

Tietosuoja-asetuksessa vahvistetaan yksilön oikeudet ja tietojen käsittelijän ja tietojenkäsittelystä vastaavan velvollisuudet Katso koko infografiikka

EU:n on varmistettava perusoikeuksien suojelu ja edistäminen sekä EU:ssa että sen ulkopuolella. Tietosuoja on erityisen tärkeä perusoikeus. Strategisissa suuntaviivoissa asetetaan yhdeksi tämän alan tavoitteeksi hyväksyä yleinen tietosuojakehys. Tämä uusi kehys tuli voimaan toukokuussa 2016.

2. Muuttoliike, turvapaikka ja rajat

Päätavoitteina tällä alalla ovat

 • optimoida laillisen muuttoliikkeen hyödyt EU:lle
 • tarjota suojelua sitä tarvitseville
 • torjua laitonta muuttoliikettä välttäen samalla muuttajien menehtyminen heidän pyrkiessään Eurooppaan

Tässä on otettava huomioon yhteisvastuun ja oikeudenmukaisen vastuunjaon periaatteet.

Laillinen muuttoliike

Voidakseen vastata ikääntyvän väestön asettamaan haasteeseen Euroopan on pystyttävä edelleen houkuttelemaan lahjakkuuksia ja maksimoitava laillisen muuttoliikkeen tarjoamat mahdollisuudet. Strategisissa suuntaviivoissa kehotettiin vuoropuheluun yritysten ja työmarkkinaosapuolten kanssa, johdonmukaisten ja tehokkaiden sääntöjen hyväksymiseen sekä aktiiviseen kotouttamispolitiikkaan jäsenvaltioissa.

Turvapaikka-asiat

EU:n sitoutuminen kansainväliseen suojeluun edellyttää vahvaa eurooppalaista turvapaikkapolitiikkaa. Strategisten suuntaviivojen yhtenä päätavoitteena on saattaa Euroopan yhteinen turvapaikkajärjestelmä osaksi kansallista lainsäädäntöä ja panna se täytäntöön. Näin turvapaikanhakijoille tarjotaan lopulta samat menettelylliset takeet ja samanlainen suojelu kaikissa EU-maissa.

Eurooppa-neuvosto kehotti myös vahvistamaan Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston (EASO) roolia. Virasto vastaa yhteistyön tehostamisesta ja jäsenvaltioiden tukemisesta turvapaikka-asioissa.

Laiton muuttoliike

Tässä dokumenttifilmissä tarkastellaan, miten muuttoliikekriisi kehittyi vuonna 2015 ja miten EU pyrki löytämään siihen kattavan vastauksen. Dokumentti kattaa 9 kriisikuukautta vuonna 2015 EU:n neuvoston ja Euroopan komission keskeisten todistajien kertomana.
© European Union

Strategisissa suuntaviivoissa kehotetaan puuttumaan laittoman muuttoliikkeen perimmäisiin syihin ja huolehtimaan muuttovirtojen hallinnasta. Lähtö- ja kauttakulkumaiden kanssa tehtävä yhteistyö on keskeistä kummastakin näkökulmasta. Yhteistyö muuttoliikekysymyksissä määritellään maahanmuuttoa ja liikkuvuutta koskevassa kokonaisvaltaisessa lähestymistavassa, jonka puitteissa EU käy vuoropuhelua ja tekee yhteistyötä EU:n ulkopuolisten lähtö-, kauttakulku- ja kohdemaiden kanssa.

Eurooppa-neuvosto määritteli seuraavat päätavoitteet laittoman muuttoliikkeen alalla:

 • vahvistetaan ja laajennetaan alueellisia suojeluohjelmia
 • puututaan nykyistä määrätietoisemmin ihmisten salakuljetukseen ja ihmiskauppaan
 • määritellään tehokas yhteinen palauttamispolitiikka

Raja- ja viisumiasiat

Tarkastusten puuttuminen sisärajoilta ja EU:hun saapuvien matkustajien lisääntyvä määrä edellyttävät tehokasta ja nykyaikaista valvontaa EU:n yhteisillä ulkorajoilla. Eurooppa-neuvosto kehotti

 • nykyaikaistamaan rajavalvontaa kustannustehokkaalla tavalla
 • tehostamaan Frontexin ja uuden Euroopan rajavalvontajärjestelmän (Eurosur) antamaa apua
 • tutkimaan mahdollisuutta perustaa Euroopan rajavartiointijärjestelmä
 • nykyaikaistamaan yhteistä viisumipolitiikkaa

3. Turvallisuus: rikollisuuden ja terrorismin torjunta

Terrorismin sekä vakavan ja järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseksi strategisissa suuntaviivoissa kehotetaan

 • ottamaan käyttöön kaikki oikeudellisen ja poliisiyhteistyön välineet
 • tehostamaan Europolin ja Eurojustin roolia

Tämän tueksi olisi

 • tarkistettava sisäisen turvallisuuden strategia
 • kehitettävä kokonaisvaltainen toimintatapa kyberturvallisuuden ja kyberrikollisuuden alalla
 • ehkäistävä radikalisoitumista ja ääriliikkeitä ja puututtava vierastaistelijoiden ongelmaan

4. Oikeudellinen yhteistyö

Eurooppa-neuvosto painotti, että tarvitaan todellista Euroopan oikeusaluetta, jolla kunnioitetaan jäsenvaltioiden erilaisia oikeusjärjestelmiä ja parannetaan niiden keskinäistä luottamusta toistensa oikeusjärjestelmiin. Toiminnan pääaloihin kuuluu seuraavaa:

 • parannetaan EU:n lainsäädännön johdonmukaisuutta ja selkeyttä
 • yksinkertaistetaan oikeussuojan saatavuutta
 • vahvistetaan syytettyjen oikeuksia ja parannetaan uhrien suojelua
 • parannetaan päätösten ja tuomioiden vastavuoroista tunnustamista
 • edistetään neuvotteluja Euroopan syyttäjänvirastosta
 • helpotetaan valtioiden rajat ylittävää toimintaa, operatiivista yhteistyötä ja koulutusta

5. Vapaa liikkuvuus

Eurooppa-neuvosto toisti, että on suojeltava EU:n kansalaisten oikeutta liikkua vapaasti sekä oleskella ja työskennellä muiden jäsenvaltioiden alueella puuttuen samalla mahdollisiin väärinkäytöksiin ja vilppiin.