Valtion- tai hallitusten päämiesten epävirallinen kokous Bryssel, 12. helmikuuta 2015 - Eurooppa-neuvoston jäsenten julkilausuma

Eurooppa-neuvosto
 • 12.2.2015
 • 21:30
 • Lausunto ja kommentit
 • 56/15
 • Oikeus
 • Sisäasiat
12.2.2015

Eurooppalaiset ovat ilmaisseet syvää surua ja voimakasta yhtenäisyyttä Pariisin äskettäisten terrori-iskujen johdosta. Iskut kohdistuivat Euroopan unionin ytimessä oleviin perusarvoihin ja ihmisoikeuksiin, jotka ovat solidaarisuus, vapaus, mukaan lukien sananvapaus, sekä moniarvoisuus, demokratia, suvaitsevaisuus ja ihmisarvo. Kaikilla kansalaisilla on mielipiteistään ja vakaumuksistaan riippumatta oikeus elää ilman pelkoa. Me varjelemme yhteisiä arvojamme ja suojelemme kaikkia etnisiin tai uskonnollisiin syihin ja rasismiin perustuvalta väkivallalta.

Tämä tarkoittaa myös sitä, että arvojemme vihaajia vastaan on taisteltava. Tehostamme entisestään toimiamme terroriuhkien torjumiseksi noudattaen täysimääräisesti ihmisoikeuksia ja oikeusvaltioperiaatetta. Tulevien kuukausien työn pohjaksi sovimme tänään seuraavaa:

1. Huolehditaan kansalaisten turvallisuudesta

Kansalaisten turvallisuus on ehdottomasti varmistettava. Meidän on pantava käytössämme olevat välineet paremmin täytäntöön ja kehitettävä niitä, erityisesti jotta pystymme havaitsemaan ja pysäyttämään varsinkin terrorismiin syyllistyvien vierastaistelijoiden terrorismiin liittyvän matkustuksen. Pyydämme, että

 • EU:n lainsäätäjät hyväksyvät kiireellisesti eurooppalaista matkustajatietorekisteriä koskevan vahvan ja toimivan direktiivin, joka sisältää vankat tietosuojatakeet;
 • nykyistä Schengenin säännöstöä hyödynnetään täysimääräisesti ulkorajatarkastusten tehostamiseksi ja nykyaikaistamiseksi; päätämme viipymättä aloittaa vapaata liikkumisoikeutta käyttävien henkilöiden tietojen järjestelmällisen ja koordinoidun tarkastamisen terrorismintorjunnan kannalta olennaisista tietokannoista yhteisten riski-indikaattoreiden pohjalta; komission olisi annettava ripeästi tätä koskevat käytännön ohjeet; aiomme myös harkita komission ehdotukseen perustuvaa kohdennettua muutosta Schengenin rajasäännöstöön, jotta tarkastukset voidaan tarvittaessa ottaa pysyvästi käyttöön;
 • lainvalvonta- ja oikeusviranomaiset lisäävät tietojenvaihtoa ja operatiivista yhteistyötä muun muassa Europolin ja Eurojustin välityksellä;
 • kaikki toimivaltaiset viranomaiset lisäävät yhteistyötä laittoman ampuma-asekaupan torjumiseksi, muun muassa mukauttamalla nopeasti asiaa koskevaa lainsäädäntöä;
 • jäsenvaltioiden turvallisuuspalvelut syventävät yhteistyötään;
 • jäsenvaltiot panevat pikaisesti täytäntöön tiukennetut säännökset rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämiseksi ja kaikki toimivaltaiset viranomaiset tehostavat toimia rahavirtojen jäljittämiseksi ja terrorismin rahoitukseen käytettävien varojen jäädyttämiseksi tehokkaasti;
 • työtä verkko- ja tietoturvadirektiivin hyväksymiseksi viedään nopeasti eteenpäin, sillä kyberturvallisuudesta huolehtiminen on tärkeää.

2. Ehkäistään radikalisoitumista ja vaalitaan arvoja

Radikalisoitumisen ehkäiseminen on keskeinen osa terrorismin torjuntaa. Eri välineet tähän ilmiöön puuttumiseksi on koottava yhteen ja niitä on käytettävä kokonaisvaltaisesti. Kehotamme

 • toteuttamaan asianmukaisia, kansallisten perustuslakien mukaisia toimia terrorismia tai ääriliikkeitä edistävän internetsisällön havaitsemiseksi ja poistamiseksi, muun muassa lisäämällä viranomaisten ja yksityisen sektorin yhteistyötä EU:n tasolla ja myös työskentelemällä Europolin kanssa internetsisällön ilmoittamisvalmiuksien kehittämiseksi;
 • laatimaan viestintästrategioita, joilla edistetään suvaitsevuutta, syrjimättömyyttä, perusvapauksia ja solidaarisuutta kaikkialla EU:ssa lisäämällä muun muassa uskontojen välistä ja muuta yhteisöllistä vuoropuhelua sekä terroristien ideologioihin kohdistuvaa vastapropagandaa, jossa esimerkiksi annetaan uhrien kertoa tarinansa;
 • toteuttamaan opetukseen, ammatilliseen koulutukseen, työllistymismahdollisuuksiin, sosiaaliseen integraatioon ja oikeudellisessa kontekstissa tapahtuvaan kuntoutukseen liittyviä aloitteita, joilla pyritään puuttumaan, myös vankiloissa, radikalisoitumisen taustatekijöihin.

3. Tehdään yhteistyötä kansainvälisten kumppaniemme kanssa

Myös EU:n ulkosuhteissa on osaltaan torjuttava terroriuhkaa, joka on leviämässä joillakin EU:n naapurialueilla, erityisesti Syyriassa ja Libyassa. Meidän on

 • puututtava kriiseihin ja konflikteihin, erityisesti eteläisessä naapurustossamme, uudistamalla strategisesti lähestymistapaamme;
 • toimittava turvallisuusasioissa ja terrorismin torjunnassa entistä tiiviimmin kolmansien maiden kanssa, erityisesti Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa sekä Sahelissa, mutta myös Länsi-Balkanin alueella, muun muassa toteuttamalla kumppanien kanssa uusia valmiuksien kehittämishankkeita (esim. rajatarkastuksia) ja tarjoamalla paremmin kohdennettua EU:n tukea;
 • tehtävä pitkäjänteistä ja koordinoitua kansainvälistä yhteistyötä YK:ssa ja maailmanlaajuisella terrorisminvastaisella foorumilla sekä asiaankuuluvien alueellisten aloitteiden puitteissa;
 • käytävä kulttuurien ja sivilisaatioiden välistä vuoropuhelua edistääksemme perusvapauksia yhdessä.

Neuvosto on viime viikkoina tehostanut terrorismin vastaista työtään. Euroopan unioni vie tätä työtä viipymättä eteenpäin ottaen siihen täysipainoisesti mukaan myös korkean edustajan, EU:n terrorismintorjunnan koordinaattorin ja jäsenvaltiot. Komissio esittää huhtikuussa ehdotuksen kattavaksi Euroopan turvallisuusohjelmaksi. Neuvosto raportoi näiden suuntaviivojen yksityiskohtaisesta täytäntöönpanosta viimeistään kesäkuun Eurooppa-neuvostolle.