Neuvoston päätelmät Syyriasta

EU:n neuvosto
 • 12.10.2015
 • 13:30
 • Lehdistötiedote
 • 721/15
 • Turvallisuus ja puolustus
 • Ulkoasiat ja kansainväliset suhteet
12.10.2015
Lehdistöyhteydet

Virginie Battu
Lehdistöavustaja
+32 22815316
+32 470182405

 1. Syyriassa käynnissä olevalle konfliktille ja maan väestön kärsimyksille ei näy loppua. Lähihistoria ei tunne muita yhtä laajoja tragedioita kuin tämä tällä hetkellä maailman suurin humanitaarinen katastrofi, jossa on kuollut 250 000 miestä, naista ja lasta, 7,6 miljoonaa ihmistä on joutunut siirtymään maan sisällä ja yli 4 miljoonaa on paennut naapurimaihin ja muihin maihin. EU on suurimpana avunantajana osoittanut olevansa halukas ja sitoutunut tekemään voitavansa humanitaaristen seurausten lieventämiseksi. Kriisin kärjistyessä on entistä kiireellisempää löytää kestävä ratkaisu konfliktin lopettamiseksi. Ainoastaan syyrialaisten johdolla toteutettava poliittinen prosessi, joka johtaa rauhanomaiseen ja osallistavaan siirtymäkauteen 30. kesäkuuta 2012 annetussa Geneven tiedonannossa esitettyjen periaatteiden pohjalta, palauttaa vakauden Syyriaan, mahdollistaa rauhan ja sovinnon ja luo toimintaympäristön, jossa terrorismia voidaan torjua tehokkaasti ja säilyttää Syyrian valtion suvereniteetti, itsenäisyys, yhtenäisyys ja alueellinen koskemattomuus. Syyriaan ei saada pysyvää rauhaa maan nykyisen johdon hallitessa eikä ennen kuin kaikkien Syyrian yhteiskunnan osatekijöiden oikeutetut huolenaiheet ja toiveet on otettu huomioon.

 2. EU:n tavoitteena on, että konflikti päättyisi ja Syyrian kansa voisi elää rauhassa omassa maassaan. Kansainvälisen yhteisön on toimittava yksimielisesti kahdella toisiaan täydentävällä ja toisiinsa nivoutuvalla osa-alueella – politiikan alalla pyrkien lopettamaan sisällissota käsittelemällä konfliktin taustalla olevia syitä ja käynnistämällä osallistava poliittinen siirtymäprosessi, jonka avulla rauha palautetaan maahan, ja turvallisuuden alalla keskittyen Daeshin muodostaman alueellisen ja maailmanlaajuisen uhan torjumiseen.

 3. EU toistaa antavansa täyden tukensa YK-johtoisille toimille ja YK:n erityislähettilään Staffan de Misturan työlle näiden toimintapoliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi. EU korostaa, että koko kansainvälisen yhteisön työskentelyä poliittisten tavoitteiden parissa on joudutettava YK-johtoisen prosessin puitteissa. EU osallistuu jo aktiivisesti YK:n aloitteisiin ja aikoo lisätä diplomaattista toimintaansa YK-johtoisten toimien tukemiseksi, joihin kuuluu muun muassa YK:n erityislähettilään ehdotus Syyrian sisäisistä työryhmistä.

 4. Kehotamme kaikkia Syyrian osapuolia osoittamaan selvän ja konkreettisen sitoutumisensa YK-johtoiseen prosessiin sekä osallistumaan aktiivisesti työryhmiin. EU painottaa olevan kiireellistä, että maltillinen poliittinen oppositio ja siihen kytkeytyvät aseelliset ryhmät yhdistävät voimansa sopiakseen yhteisestä toimintatavasta vaihtoehtoisen ratkaisun esittämiseksi Syyrian kansalle. Näiden pyrkimysten on oltava osallistavia ja niihin on otettava mukaan naiset ja kansalaisyhteiskunta. EU tukee edelleen maltillista oppositiota ja Syyrian kansallista vallankumouksellisten ja oppositioryhmien liittoutumaa ja muistuttaa, että se on olennainen tekijä ääriliikkeiden vastaisessa taistelussa ja keskeisessä asemassa poliittisessa siirtymäprosessissa.

 5. EU käyttää jatkossakin koko poliittista painoarvoaan aktiivisella ja tehokkaalla tavalla kansainvälisten ponnistelujen tukemiseksi, jotta konfliktiin löydettäisiin poliittinen ratkaisu, ja kannustaa alueellisia ja kansainvälisiä kumppaneita tekemään samoin. Kehotamme kaikkia niitä, jotka voivat vaikuttaa osapuoliin, myös Syyrian hallintoon, käyttämään tätä vaikutusvaltaansa ja kannustamaan osapuolia toimimaan rakentavalla tavalla prosessissa, jonka on tarkoitus johtaa poliittiseen muutokseen ja katkaista väkivallan kierre. EU toimii aktiivisesti keskeisten alueellisten toimijoiden Saudi-Arabian, Turkin, Iranin ja Irakin ja kansainvälisten kumppaneiden kanssa YK:n puitteissa tavoitteena luoda edellytykset rauhanomaiselle ja osallistavalle siirtymälle. Tässä yhteydessä neuvosto palauttaa mieleen päätöksensä antaa korkean edustan tehtäväksi tarkastella keinoja, joilla EU voisi aktiivisesti edistää rakentavampaa alueellista yhteistyötä.

 6. Syyrian siviilien suojelun on oltava kansainvälisen yhteisön ensisijainen tavoite. EU tuomitsee liialliset, kohtuuttomat ja summittaiset hyökkäykset, joita Syyrian hallinto edelleen kohdistaa omaan väestöönsä. Assadin hallinnolla on suurin vastuu siitä, että konfliktissa on kuollut 250 000 ihmistä ja miljoonat ovat joutuneet lähtemään kotiseudultaan. EU palauttaa mieleen, että humanitaarista oikeutta sovelletaan kaikkiin osapuoliin ja että ihmisoikeuksia on kunnioitettava täysimääräisesti. Kehotamme kaikkia osapuolia lopettamaan kaikki siviilialueiden sekä sairaaloiden ja koulujen kaltaisten rakenteiden summittaiset tulitukset ja pommitukset ja erityisesti kehotamme Syyrian hallintoa lopettamaan kokonaan ilmapommitukset, myös tynnyripommien käytön YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2139 mukaisesti ja kemiallisten aseiden käytön YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2209 mukaisesti. Hallinnon järjestelmälliset siviilihenkilöihin kohdistuvat iskut ovat johtaneet laajamittaiseen pakkomuuttoon sekä vahvistaneet värväystoimintaa ja terroristiryhmien menestystä Syyriassa. Siksi on kiireellistä kiinnittää huomiota asiaan ja toimia.

  EU vahvistaa toimiaan tehostaakseen YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmien 2139, 2165 ja 2191 täytäntöönpanoa kansainvälisen ja osapuolten väliset rajat ylittävän avun antamiseksi voidakseen auttaa kaikkein suurimmassa ahdingossa olevia syyrialaisia.

 7. EU tuomitsee jyrkästi mielivaltaiset, kaikkiin siviileihin, mukaan lukien kristittyihin ja muihin uskonnollisiin ja etnisiin ryhmiin kohdistetut hyökkäykset, julmuudet, surmat, konflikteihin liittyvän seksuaalisen väkivallan, ihmisoikeusloukkaukset ja vakavat kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkaukset, joihin Daesh ja muut terroristiryhmät ovat syyllistyneet. EU tukee kansainvälisiä pyrkimyksiä ja aloitteita näiden kysymysten ratkaisemiseksi. EU tuomitsee Daeshin tarkoituksellisen Syyrian ja Irakin kulttuuriperinnön tuhoamisen, joka on kansainvälisen oikeuden mukaan sotarikos.

 8. Syyriassa sotarikoksiin ja rikoksiin ihmisyyttä vastaan syyllistyneet on saatettava vastuuseen teoistaan. EU ilmaisee syvän huolensa Syyrian tutkintalautakunnan havainnoista. Caesarin raportissa esitettyihin todisteisiin perustuvat syytökset kidutuksista ja teloituksista antavat niin ikään aihetta vakavaan huoleen. EU kehottaa jälleen YK:n turvallisuusneuvostoa viemään Syyrian tilanteen kansainväliseen rikostuomioistuimeen.

 9. EU tukee maailmanlaajuisen liittoutuman toimia Daeshin torjumiseksi Syyriassa ja Irakissa. Politiikkansa ja toimiensa vuoksi Assadin hallinto ei voi olla kumppanimme Daeshin vastaisessa taistelussa. Daeshin vastaiset toimet on koordinoitava tehokkaasti kaikkien kumppanien välillä ja niiden kohteena on selvästi oltava Daesh, Jabhat al-Nusra ja muut YK:n nimeämät terroristiryhmät.

 10. Venäjän äskettäiset sotilaalliset hyökkäykset, joiden kohteena oli Daeshin ja muiden YK:n nimeämien terroristiryhmien lisäksi muita kohteita sekä maltillinen oppositio, antavat aihetta vakavaan huoleen ja ne on lopetettava välittömästi. Samoin Venäjän on lopetettava Syyrian naapurimaiden ilmatilan loukkaukset.

  Tässä sotatoimien eskaloitumisessa on vaarana konfliktin pidentyminen, mikä heikentää poliittista prosessia, kärjistää humanitaarista tilannetta ja johtaa radikalisoitumisen lisääntymiseen. Tavoitteenamme tulisi olla konfliktin rauhoittaminen. EU kehottaa Venäjää keskittymään toimissaan yhteiseen tavoitteeseen poliittisen ratkaisun löytämiseksi konfliktiin. Tässä yhteydessä se vetoaa Venäjään, että tämä pyrkisi saamaan Syyrian hallinnon vähentämään väkivaltaa ja toteuttamaan luottamusta lisääviä toimia YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2139 mukaisesti.

 11. EU aikoo tehostaa humanitaarista diplomatiaansa ja pyrkii löytämään keinoja parantaa avun saantia ja suojelua sekä edistää humanitaarisia periaatteita ja paikallista konsensusta avun toimittamisen suuntaviivoista.

 12. EU on lisännyt huomattavasti rahoitustaan, jolla tuetaan konfliktia paenneita ihmisiä sekä Syyriassa että sen ulkopuolella, ja tehnyt uusia maksusitoumuksia humanitaariseen apuun ja pitkäaikaiseen tukeen pakolaisten selviytymiskyvyn parantamiseksi naapurustossa. EU ja sen jäsenvaltiot ovat jo myöntäneet 4 miljardia euroa hätä- ja muuta apua konfliktista kärsiville ihmisille Syyriassa, pakolaisille ja naapurimaiden vastaanottajayhteisöille. EU ja sen jäsenvaltiot jatkavat humanitaarisen avun antamista YK:n, Punaisen Ristin kansainvälinen komitean ja kansainvälisten valtioista riippumattomien järjestöjen kautta. Samanaikaisesti EU aikoo lisätä pidemmän aikavälin kehittämis- ja vakauttamistukeaan näille ja muille kumppaneille muun muassa Syyrian kriisin johdosta perustetusta EU:n alueellisesta erityisrahastosta (ns. Madad-rahasto), johon on nyt osoitettu yli 500 miljoonaa euroa EU:n rahoitusta, jota täydennetään EU:n jäsenvaltioiden ja muiden maiden rahoitusosuuksilla. EU kehottaa muita maita pitämään rahoitusosuutensa ennallaan tai lisäämään niitä Syyrian kriisiin vastaamiseksi. Neuvosto oli erityisesti yhtä mieltä siitä, että yhteistyötä ja kumppanuutta Libanonin, Jordanian ja Turkin kanssa olisi lisättävä, jotta turvataan yhdenvertainen suoja, koulutus, terveys ja toimeentulo pakolaisille ja heidän vastaanottajayhteisöilleen EU:n lisätuen myötä.