Siirry sisältöön
Tilaa sähköpostit
  • 24.3.2016
  • 19:10
  • Lausunto ja kommentit
  • 158/16
  • Sisäasiat
  • Oikeus

Ilmaisemme järkytyksemme Brysselissä 22. maaliskuuta 2016 tehtyjen iskujen johdosta. Tyrmistyneinä tuomitsemme jyrkästi nuo kauheat terroriteot. Ilmaisemme syvimmän myötätuntomme ja osanottomme näiden iskujen uhreille sekä heidän omaisilleen ja ystävilleen. Osoitamme tukemme ja solidaarisuutemme Belgialle, sen kansalle ja erityisesti Brysselin kaupungille. Jatkamme määrätietoisesti yhteisiä terrorisminvastaisia toimiamme. Kuten EU:n valtion- tai hallitusten päämiehet ja EU:n toimielinten johtajat totesivat, teot ovat isku avointa, demokraattista yhteiskuntaamme vastaan. Me pidämme kiinni arvoistamme myös taistelussa terrorismia vastaan.

Kuulimme tänään Belgian viranomaisilta, kuinka he toimivat tässä kriisissä, ja keskustelimme, mitä terrori-iskujen ja tukiverkostojen toistuvista malleista voidaan ottaa opiksi.

Näiden tapahtumien perusteella ja pitäen mielessä tähänastisen merkittävän edistyksen yhteisten terrorisminvastaisten valmiuksien lisäämisessä jäsenvaltioiden ja EU:n tasolla, ministerit ovat vakuuttuneita siitä, että on

1.             kehitettävä edelleen yhdistettyjä kansallisia toimia Pariisin ja Brysselin iskuihin osallisina olleiden ja muiden samanlaisten verkostojen kiireellistä tutkintaa varten,

2.             hyväksyttävä huhtikuussa 2016 matkustajarekisteridirektiivi ja pantava se kiireellisesti täytäntöön, jotta varmistetaan mahdollisimman pian matkustajatietoyksiköiden keskinäinen tietojenvaihto,

3.             jatkettava määrätietoisesti käynnissä olevaa työtä: viimeisteltävä nopeasti lainsäädäntö, jossa käsitellään terrorismin torjuntaa, järjestelmällisiä tarkastuksia Schengen-alueen ulkorajoilla, ampuma-aseiden hankinnan ja hallussapidon valvontaa ja eurooppalaisen rikosrekisteritietojärjestelmän (ECRIS) ulottamista kolmansien maiden kansalaisiin; lisäksi pantava terrorismin rahoituksen vastainen toimintasuunnitelma täytäntöön; torjuttava asiakirjarikoksia ja pantava räjähteiden lähtöaineita koskevat olemassa olevat EU:n säännöt täysimääräisesti täytäntöön, ja tehtävä edelleen terrorisminvastaista yhteistyötä Euroopan unionin sekä Turkin ja Pohjois-Afrikan, Lähi-idän ja Länsi-Balkanin maiden välillä,

4.             vaihdettava tarpeen mukaan tietoja liikenneviranomaisten ja liikenteenharjoittajien kanssa, jotta voidaan tehdä riskinarviointeja vaikuttavalla tavalla ja tehokkaasti sekä toteuttaa tarvittaessa asianmukaisia toimenpiteitä liikenteeseen kohdistuvien mahdollisten uhkien vähentämiseksi,

5.             lisättävä kiireellisesti eurooppalaisten ja kansainvälisten tietokantojen järjestelmällistä täydentämistä ja johdonmukaista käyttöä turvallisuuden, matkustuksen ja maahanmuuton aloilla ja parannettava niiden yhteentoimivuutta hyödyntäen täysin teknologian kehitystä ja ottaen mukaan yksityisyyden suojaa koskevat säännöt heti alusta asti. Tämä on erityisen merkittävää luotettavaa henkilöllisyyden tarkastamista silmällä pitäen. Komissio esittää lähiviikkoina tiedonannon älykkäistä rajoista ja yhteentoimivuudesta. Tässä yhteydessä olisi vauhditettava työtä, joka koskee Schengenin tietojärjestelmään (SIS) integroidun, Euroopan laajuisen automaattisen sormenjälkitunnistusjärjestelmän kehittämistä. EU:n terrorismintorjunnan koordinaattori, puheenjohtajavaltio, komissio sekä alan viranomaiset ja asiantuntijat aikovat esittää yhdessä kesäkuuhun 2016 mennessä konkreettisia toimia, joilla on tarkoitus erityisesti parantaa tietojen keruuta, tarkistamista ja yhdistämistä terrorismin torjunnan alalla,

6.             löydettävä aivan ensisijaisesti keinoja, joilla voidaan nopeuttaa ja tehostaa digitaalisen todistusaineiston varmistamista ja hankintaa, tiivistämällä yhteistyötä kolmansien maiden ja EU:n alueella toimivien palveluntarjoajien kanssa, jotta tehostetaan EU:n ja jäsenvaltioiden lainsäädäntöjen noudattamista ja suoria kontakteja lainvalvontaviranomaisiin. Neuvoston istunnossa kesäkuussa määritellään konkreettisia toimenpiteitä tämän monitahoisen asian käsittelemiseksi,

7.             kehitettävä edelleen tehokkaita ehkäisytoimenpiteitä, joihin kuuluvat erityisesti radikalisoitumisen merkkien parempi varhainen havaitseminen paikallisella tasolla, Daeshin propagandan torjunta varsinkin viestintästrategioiden avulla ja toimivien yhteiskuntaan sopeuttamisen ohjelmien laadinta. Radikalisoitumisen torjunnan verkosto ja strateginen viestintäverkosto tehostavat edelleen tukeaan tässä asiassa alan toimijoille, kansalaisyhteiskunnalle ja jäsenvaltioille. Komissio tehostaa työtä tieto- ja viestintäteknologian yritysten kanssa erityisesti EU:n internetfoorumilla terrorismipropagandan torjumiseksi ja laatiakseen kesäkuuhun 2016 mennessä verkossa esiintyvän vihapuheen vastaiset käytännesäännöt,

8.             tuettava täysin terrorisminvastaisen työryhmän työtä, erityisesti nopeuttamalla nimenomaisen foorumin perustamista reaaliajassa toteutettavaa monenvälistä tietojenvaihtoa varten,

9.             käytettävä säännöllisemmin yhteisiä tutkintaryhmiä, jotka ovat osoittaneet hyödyllisyytensä Pariisin iskujen jälkeen, tutkintatoimien koordinointia ja todistusaineiston kokoamista ja vaihtoa varten,

10.         perustettava Europoliin kuuluvaan Euroopan terrorismintorjuntakeskukseen kansallisten terrorismintorjunnan asiantuntijoiden yhteinen yhteysryhmä, joka tukee jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisia niiden tutkiessa nykyisen terrorismiuhan laajempia eurooppalaisia ja kansainvälisiä ulottuvuuksia ja johon jäsenvaltioita pyydetään lähettämään asiantuntijoita. Europolin lainvalvontavalmiuksia hyödyntäen yhteysryhmä seuraa vierastaistelijoihin, terrorismin rahoituksen ja laittomien ampuma-aseiden virtoihin sekä verkkopropagandaan liittyvää uhkaa.