Schengenin rajasäännöstö: neuvostolta asetus ulkorajavalvonnan vahvistamisesta

EU:n neuvosto
  • 7.3.2017
  • 10:40
  • Lehdistötiedote
  • 113/17
  • Sisäasiat
7.3.2017
Lehdistöyhteydet

Veronica Huertas Cerdeira
Lehdistövastaava (sisäasiat, terrorismintorjunnan koordinointi)
+32 22814548
+32 470882199

Neuvosto hyväksyi 7. maaliskuuta 2017 asetuksen Schengenin rajasäännöstön muuttamisesta. Se vahvistaa asiaankuuluvien tietokantojen käyttöön perustuvia tarkastuksia ulkorajoilla.

"Ulkorajatarkastusten tehostaminen on tärkeä väline, jolla torjutaan terrorismin uhkaa Euroopassa ja parannetaan kansalaistemme turvallisuutta. Tekemällä järjestelmällisiä tarkastuksia ulkorajoilla voimme puuttua sisäiseen turvallisuuteen kohdistuviin mahdollisiin riskeihin, joita aiheuttavat muun muassa palaavat vierastaistelijat."

Carmelo Abela, Maltan sisäasiain- ja kansallisen turvallisuuden ministeri

Muutoksella jäsenvaltiot velvoitetaan tarkastamaan kaikkien ulkorajan ylittävien henkilöiden tiedot asiaankuuluvista tietokannoista, myös heidän kuuluessaan EU-lainsäädännön mukaisen vapaan liikkuvuuden piiriin (eli EU:n kansalaiset ja heidän perheenjäsenensä, jotka eivät ole EU:n kansalaisia). Tietokantoja, joista tarkastukset tehdään, ovat muun muassa Schengenin tietojärjestelmä (SIS) ja varastettuja ja kadonneita matkustusasiakirjoja koskeva Interpolin tietokanta (SLTD). Tarkastusten avulla jäsenmaat voivat myös varmistaa, että kyseiset henkilöt eivät uhkaa yleistä järjestystä, sisäistä turvallisuutta tai kansanterveyttä. Velvoitetta sovelletaan kaikilla ulkorajoilla (ilma-, meri- ja maarajoilla) sekä maahantulon että maastalähdön yhteydessä.

Kuitenkin jos järjestelmällinen tietokantahakujen tekeminen voisi vaikuttaa suhteettomassa määrin liikenteen sujumiseen meri- tai maarajoilla, jäsenmaat voivat tehdä tietokantatarkastuksia kohdennetusti edellyttäen, että tämä ei vaaranna jäsenmaiden sisäistä turvallisuutta, yleistä järjestystä tai kansainvälisiä suhteita eikä aiheuta uhkaa kansanterveydelle.

Ilmarajoilla jäsenmaat saavat suorittaa ainoastaan kohdennettuja tietokantatarkastuksia siirtymäkauden ajan, joka on 6 kuukautta asetuksen voimaantulosta. Siirtymäkautta voidaan jatkaa enintään 18 kuukaudella poikkeus- ja erityistapauksissa, jos infrastruktuurista johtuvat vaikeudet edellyttävät pidemmän ajan tarvittavien muutosten tekemiseksi.

Seuraavat vaiheet

Neuvoston ja Euroopan parlamentin on nyt allekirjoitettava hyväksytty asetus. Allekirjoitettu teksti julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä, ja se tulee voimaan 20 päivän kuluttua julkaisemisesta.

Taustatietoa

Euroopan komissio ehdotti tätä asetusta Schengenin rajasäännöstön muuttamisesta joulukuussa 2015. Se on vastaus kasvaneeseen terrorismin uhkaan ja neuvoston 9. ja 20. marraskuuta 2015 antamissaan päätelmissä esittämään pyyntöön Schengenin rajasäännöstön kohdennetusta tarkistuksesta vastauksena "terrorismiin syyllistyviin vierastaistelijoihin".

Jäsenmailla on jo velvollisuus tarkastaa maahantulon yhteydessä järjestelmällisesti kolmansien maiden kansalaisten tiedot kaikista tietokannoista yleiseen järjestykseen ja sisäiseen turvallisuuteen liittyvistä syistä, mutta nykyisten säännösten mukaan tällaisia tarkastuksia ei tehdä maastalähdön yhteydessä. Lisäksi vapaan liikkuvuuden piiriin kuuluville henkilöille tehdään vain vähimmäistarkastus heidän henkilöllisyytensä toteamiseksi. Muutoksella yhdenmukaistetaan velvoitteet tarkastaa järjestelmällisesti kolmansien maan kansalaiset sekä vapaan liikkuvuuden piiriin kuuluvat henkilöt sekä maahantulon että maastalähdön yhteydessä.

Muutoksen ansiosta Schengenin tietojärjestelmää, varastettuja ja kadonneita matkustusasiakirjoja koskevaa Interpolin tietokantaa ja kansallisia tietokantoja voidaan käyttää laajemmin EU:n ja sen kansalaisten turvallisuuden parantamiseksi.