Lisää energiatehokkuutta: toimet EU:n ilmasto- ja energiatavoitteiden saavuttamiseksi

EU:n neuvosto
 • 26.6.2017
 • 19:10
 • Lehdistötiedote
 • 415/17
 • Ympäristö
 • Energy
26.6.2017
Lehdistöyhteydet

Helena Gomes
Lehdistöavustaja
+32 22817040
+32 479955079

Neuvosto sopi tänään kannastaan energiatehokkuutta koskevan direktiivin tarkistusehdotukseen. Tämä mahdollistaa neuvottelujen aloittamisen Euroopan parlamentin kanssa Viron puheenjohtajakauden aikana.

Direktiiviehdotuksen päätavoite on parantaa nykyisiä säännöksiä ja lisätä energiatehokkuutta, jotta Euroopan unionin vuodeksi 2020 asettamat yleistavoitteet ja vuodeksi 2030 asettamat ilmasto- ja energiatavoitteet saavutetaan.

Energiatehokkuutta tarkastellaan erillisenä energialähteenä. Lisäämällä energiatehokkuutta saadaan aikaan ympäristöhyötyjä, vähennetään kasvihuonekaasupäästöjä, parannetaan energiaturvallisuutta, alennetaan kotitalouksien ja yritysten energiakustannuksia, autetaan lievittämään energiaköyhyyttä ja lisätään kasvua ja työllisyyttä.

Tarkistetun direktiivin pääkohdat ovat seuraavat:

 • EU:n yleinen 30%:n energiatehokkuustavoite
 • 1,5%:n energiansäästövelvoite, joka pienenee 1,0%:iin kaudella 2026–2030, jollei vuonna 2024 tehtävässä väliarvioinnissa todeta, että EU ei ole saavuttamassa tavoitteitaan
 • Pitkän aikavälin yksittäiset toimet voidaan ottaa huomioon vaaditussa energiansäästöjen määrässä
 • Vaihtoehtoisten toimenpiteiden katsotaan vastaavan energiatehokkuusvelvoitejärjestelmiä
 • Mahdollisuus laskea paikan päällä tuotettu uusiutuva energia osittain kauden 2020–2030 säästöihin
 • Velvollisuus ottaa huomioon energiaköyhyys uusia toimenpiteitä suunniteltaessa
 • Paremmat mittaus- ja laskutusäännökset lämmityksen ja jäähdytyksen loppukäyttäjien eduksi

"Olemme erittäin tyytyväisiä päästyämme sopuun tästä tärkeästä lainsäädännöstä, joka oli yksi puheenjohtajakautemme prioriteeteista. Energiatehokkuus on ratkaiseva tekijä EU:n energia-alan onnistuneessa muutoksessa. Sen ansiosta voimme edistyä puhtaan energian säädöspaketin täytäntöönpanossa."

Joe Mizzi, Maltan energiaministeri ja vesivarojen hoidosta vastaava ministeri

Taustatietoa

Energiatehokkuutta koskevalla komission ehdotuksella päivitetään nykyistä direktiiviä 2012/27/EU. Komissio esitti ehdotuksensa marraskuussa 2016. Se on osa laajaa puhtaan energian säädöspakettia, joka on energiaunionistrategian täytäntöönpanoväline.

Strategian yleisenä tavoitteena on EU:n siirtyminen vähähiiliseen talouteen vuoteen 2030 mennessä ja hiilestä irtautumisen jatkaminen siitä eteenpäin vahvistaen samalla talouskasvua, kuluttajansuojaa, innovointia ja kilpailukykyä.

Eurooppa-neuvoston lokakuun 2014 päätelmissä asetettiin energiatehokkuuden EU:n tason ohjeelliseksi kasvutavoitteeksi vähintään 27% vuoteen 2030 mennessä. Tätä tavoitetta tulisi tarkastella uudelleen viimeistään vuonna 2020 pitäen mielessä, että pyrkimyksenä on päästä unionin tasolla 30%:n tavoitteeseen.