Téigh chuig clár na n-ábhar
Síntiús ríomhphoist

Tá an fhaisnéis ar an láithreán gréasáin seo faoi réir rialacha um chosaint sonraí pearsanta, faoi réir cóipchirt agus faoi réir séanta ón gComhairle.

Ní mór na rialacha ginearálta a leagtar amach thíos a ghlacadh ina n-iomláine má bhaintear leas as an láithreán gréasáin seo nó má chuardaítear faisnéis air.

Sonraí pearsanta a chosaint

Tá an Chomhairle tiomanta do phríobháideachas a urramú. Tá cosaint daoine aonair maidir le sonraí pearsanta dá gcuid atá á bpróiseáil ag an gComhairle bunaithe ar Rialachán (CE) Uimh. 45/2001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Nollaig 2000 lena leagtar síos prionsabail agus oibleagáidí nach mór a urramú sna hInstitiúidí Eorpacha nuair a bhíonn sonraí pearsanta á bpróiseáil agus ar Chinneadh 644/2004 ón gComhairle an 13 Meán Fómhair 2004, lena leagtar síos rialacha breise cur chun feidhme maidir le cosaint sonraí ó thaobh na Comhairle de.

Is éard is 'sonraí pearsanta' ann aon fhaisnéis a bhaineann le duine nádúrtha atá aitheanta nó inaitheanta. Is duine inaitheanta é duine ar féidir a aithint, go díreach nó go hindíreach, go háirithe trí thagairt d'uimhir aitheantais nó do cheann amháin nó níos mó d'fhachtóirí a bhaineann go sonrach lena chéannacht.

I bprionsabal, ní gá don úsáideoir aon sonraí pearsanta a thabhairt chun teacht ar fhaisnéis atá ar fáil ar láithreán gréasáin na Comhairle ná tríd an láithreán sin. Chun seirbhísí áirithe ar líne a úsáid, áfach, mar shampla cuairt ar an gComhairle a iarraidh, nó ceist a sheoladh chuig an tSeirbhís um Fhaisnéis don Phobal, d'fhéadfaí iarraidh ort faisnéis fút féin a thabhairt, amhail sonraí teagmhála (ainm agus sloinne, gairm, seoladh poist, seoladh r-phoist, uimhir theileafóin nó náisiúntacht) nuair a líontar foirm isteach. Ní bhaileoidh an Chomhairle an fhaisnéis phearsanta sin ach amháin mhéd is gá chun an cuspóir sonrach a bhaint amach maidir le gach seirbhís ar líne.

Maidir le gach seirbhís shonrach ar líne, bíonn sonraí an mhaoirseora sonraí (an duine atá freagrach as na sonraí a bhailítear fút a phróiseáil) ar fáil sa ráiteas príobháideachais a fhoilsíonn gach seirbhís den chineál sin agus/nó ar chlár poiblí a choimeádann Oifigeach Cosanta Sonraí na hinstitiúide maidir le gníomhaíochtaí próiseála sonraí.

Ní thaispeántar ar roinn PRADO ar an láithreán gréasáin, ach (codanna de) doiciméid shamplacha atá curtha ar fáil go hoifigiúil ag an tír is rannpháirtí (úinéir doiciméid) lena bhfoilsiú ar an idirlíon. Ní bhaintear aon úsáid as sonraí pearsanta barántúla mura mbíonn gá leis. D'fhonn a áirithiú go gcosnófar príobháideachas agus sonraí pearsanta, nuair a bhaintear úsáid as doiciméid bharántúla (in ionad doiciméad samplach), áirithítear a mhéid is féidir nach féidir sonraí a léireodh aitheantas duine a léamh mura mbíonn ítimí sonraí aonair mar ábhar don rannchuidiú.

Chun leas a bhaint as do chearta nó chun tuilleadh faisnéise a iarraidh, is féidir leat iarratas a chur go díreach chuig an maoirseoir sonraí atá freagrach. Féadfaidh tú freisin dul i gcomhairle leis an Oifigeach Cosanta Sonraí chun tuairim a fháil uaidh ar ghníomhaíochtaí próiseála a bhaineann leatsa nó a rinne tú féin. Má mheasann tú gur sáraíodh do chearta mar dhrochthoradh ar phróiseáil ar do chuid sonraí, is féidir leat gearán a chur faoi bhráid an Mhaoirseora Eorpaigh ar Chosaint Sonraí, an t-údarás maoirseoireachta neamhspleách.

Bíonn naisc ar an láithreán gréasáin seo uaireanta chuig láithreáin ghréasáin eile idirlín. Toisc nach bhfuil smacht ag an gComhairle ar na láithreáin ghréasáin sin, moltar duit féachaint ar a mbeartais phríobháideachais.

Fianáin

sáideann an láithreán gréasáin seo Google Analytics, seirbhís anailíse idirlín a sholáthair Google, Inc. chun anailís a dhéan ar úsáid an láithreáin gréasáin seo, agus Site Improve chun earráidí i ndáil le hinrochtaineacht a shainaithint agus a cheartú. Chun tuilleadh eolais a fháil, féach ár leathanach maidir lenár mbeartas i ndáil le fianáin .

Séanadh dlíthiúil

Déanann an Chomhairle cothabháil ar an láithreán gréasáin seo ionas go mbeidh teacht níos fearr ag an bpobal ar fhaisnéis maidir lena cuid agus maidir le beartais na Comhairle i gcoitinne. Is é is aidhm dúinn go mbeadh an fhaisnéis seo tráthúil agus cruinn. Mar sin féin, ní ghlacann an Chomhairle le freagracht ar bith ná le dliteanas ar bith i leith an ábhair ar an láithreán seo. Is é atá san ábhar seo:

  • faisnéis ghinearálta nach bhfuil sé i gceist léi go dtabharfaí aghaidh ar imthosca sonracha duine aonair ar leith ná eintitis ar leith
  • ábhar nach gá go mbeadh sé cuimsitheach, iomlán, cruinn ná cothrom le dáta
  • ábhar a bhíonn nasctha le láithreáin sheachtracha nach bhfuil aon smacht ag seirbhísí na Comhairle orthu agus nach nglacann an Chomhairle aon fhreagracht chuici ina leith
  • ábhar nach comhairle ghairmiúil ná comhairle dhlíthiúil é (más comhairle shonrach atá uait, ba chóir duit dul i gcomhairle le duine gairmiúil atá cáilithe go cuí i gcónaí).

Tugtar faoi deara nach féidir a ráthú gur macasamhail chruinn de téacs a glacadh go hoifigiúil é doiciméad atá ar fáil ar líne. Meastar gurb é an leagan de reachtaíocht an Aontais Eorpaigh a fhoilsítear sna leaganacha leictreonacha d'Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh an t-aon leagan údarásach di.

Tá sé mar aidhm againn na fadhbanna a bhíonn ann de bharr earráidí teicniúla a íoslaghdú. D'fhéadfadh sé tarlú gur cruthaíodh roinnt sonraí nó roinnt faisnéise ar ár láithreán, áfach, nó go ndearnadh struchtúrú ar roinnt sonraí nó ar roinnt faisnéise ar ár láithreán i gcomhaid nó i bhformáidí nach bhfuil saor ó earráidí agus ní féidir linn a ráthú nach gcuirfidh fadhbanna dá sórt isteach ar ár seirbhís ná nach gcuirfear as di ar dhóigh eile. Aon bhotúin a chuirtear in iúl dúinn, déanfaimid gach iarracht iad a cheartú. Ní ghlacann an Chomhairle le freagracht ar bith, áfach, as aon dochar a d'fhéadfadh teacht as úsáid an láithreáin gréasáin seo, bíodh sin dochar díreach nó indíreach.

Níl sé i gceist sa séanadh seo dliteanas na Comhairle a theorannú, de shárú ar aon cheanglas atá leagtha síos sa dlí náisiúnta nó sa dlí Eorpach is infheidhme, ná a dliteanas a eisiamh maidir le hábhair nach bhféadfar a eisiamh faoi Airteagal 340 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE).