Foirgnimh na Comhairle

Ardrúnaíocht

Roimhe seo, bhí riarachán na Comhairle, Ardrúnaíocht na Comhairle, scaipthe idir roinnt foirgnimh ar fud na Bruiséile. Ar mhaithe leis an bhfeidhmiú inmheánach agus na costais a chuíchóiriú, dhréachtaigh Comhairle an Aontais Eorpaigh clár foirgneamh arb é is cuspóir dó obair riaracháin agus cruinnithe uile na hInstitiúide a thabhairt le chéile i líon níos lú foirgneamh in aice láimhe.

D'oibrigh an clár foirgneamh seo freisin mar fhreagairt ar na riachtanais fheidhmiúla a bhí ag teacht chun cinn:

  • an cinneadh a rinne an Chomhairle Eorpach a cuid cruinnithe go léir a thionól sa Bhruiséil, in ionad iad a thionól sna mBallstáit faoin gcóras uainíochta a bhí ann roimhe
  • méadú an Aontais, 13 thír nua san áireamh laistigh de 10 mbliana
  • glacadh Chonradh Liospóin, lenar cruthaíodh an post 'Uachtarán buan' ar an gComhairle Eorpach

Rinneadh an tÁras Justus Lipsius atá ann anois a athmhúnlú go páirteach agus fuarthas an dara foirgneamh, Áras Lex, chun freastal ar líon méadaitheach na n-aonad aistriúcháin. Tá áras nua, Áras Europa, a dearadh mar shuíomh do chruinnithe den Chomhairle agus den Chomhairle Eorpach, ina áras oibríochtúil ó mhí Eanáir 2017 ar aghaidh.

Áras Justus Lipsius

Ón mbliain 1995 i leith, ba é Áras Justus Lipsius ceanncheathrú Chomhairle an Aontais Eorpaigh agus Ardrúnaíocht na Comhairle. Le teacht i bhfeidhm Chonradh Nice, tosaíodh ar chruinnithe na Comhairle Eorpaí a óstáil ann ar bhonn sealadach. Ó thús na bliana 2017, aistríodh cruinnithe de Chomhairle an Aontais Eorpaigh agus den Chomhairle Eorpach chuig an áras nua, Áras Europa.

Áras Lex

Ó 2007 i leith, tá seirbhís aistriúcháin Ardrúnaíocht na Comhairle lonnaithe in Áras Lex. Bhí na haonaid bunaithe roimhe seo i bhfoirgnimh éagsúla ar fud na Bruiséile. In Áras Lex, tugtar na haonaid teanga go léir le chéile faoi aon díon amháin leis na haonaid nua a bunaíodh nuair a tháinig méadú ar an Aontas.

Áras Europa

Is é Áras Europa an suíomh do chruinnithe den Chomhairle Eorpach, de Chomhairle an Aontais Eorpaigh agus de chomhlachtaí eile ardleibhéil. Tá sé faoi lán seoil ó thús na bliana 2017.

Foirgnimh eile

Info Point Europa

Déanann an Chomhairle agus an Coimisiún comhbhainistiú ar an lárionad faisnéise don phobal ansin.

Ionad Comhdhála na hEorpa (Lucsamburg)

Ag cloí leis na rialacha a leagtar amach sna Conarthaí, is i Lucsamburg a bhíonn cruinnithe ag Comhairle an Aontais Eorpaigh i mí Aibreáin, i mí an Mheithimh agus i mí Dheireadh Fómhair. Le linn na míonna sin, faigheann an Chomhairle Ionad Comhdhála na hEorpa ar cíos ó Rialtas Lucsamburg.

Neder-over-Hembeek

Is é seo foirgneamh lárnach stórála na hArdrúnaíochta, i dtuaisceart na Bruiséile. 4400 m2 achar dromhchla in aon halla amháin atá ann. Roinntear an foirgneamh stórála le hinstitúidí eile de chuid an Aontais.