Tar ar cuairt

Ardrúnaíocht

Cé hiad na daoine arb fhéidir leo teacht ar cuairt?

Do ghrúpaí de 20 duine ar a laghad, eagraíonn seirbhís na gcuairteanna anseo cuairteanna i gceann ar bith de 24 theanga oifigiúla an Aontais. Tá na cuairteanna oiriúnach do:

  • daoine fásta
  • grúpaí scoile do dhaltaí os cionn 15

Ní féidir linn cuairteanna a eagrú do dhaoine aonair ná do ghrúpaí níos lú ná 20 duine. Mar sin féin, osclaímid na doirse don phobal gach bliain i mí na Bealtaine le linn Lá Oscailte na n-institiúidí Eorpacha.

Cad atá i gceist leis an gcuairt?

Féadfar seisiúin faisnéise a eagrú formhór na laethanta oibre, idir 9 agus 11 a.m. nó idir 1.30 agus 4 p.m. Ní bhíonn aon seisiúin faisnéise ar siúl le linn mhí Lúnasa.

Is iad seisiúin faisnéise amháin a bhíonn á dtairiscint againn. De ghnáth maireann siad ar feadh uair an chloig nó dhó agus is éard a bhíonn i gceist leo:

  • caint ó oifigeach ó Ardrúnaíocht na Comhairle nó ón tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí
  • seisiún ceist agus freagra

D'fhéadfadh sé gur réamhléiriú ginearálta ar an gComhairle Eorpach agus ar Chomhairle an Aontais Eorpaigh a bheadh sa chaint nó b'fhéidir cur i láthair ní ba mhionsonraithe ar ábhar ar leith. Féadfar seimineáir a thionól freisin ach iad a iarraidh.

An bealach chun cuairt a chur in áirithe

Ba cheart seisiúin faisnéise a chur in áirithe 3 mhí roimh ré ar a laghad. A luaithe a bheidh d'iarratas faighte againn, rachaimid i dteagmháil leat chun do chuairt a dhearbhú.

Is iad na daoine seo a leanas ba cheart an t-iarratas a dhéanamh:

  • treoraí an ghrúpa
  • ionadaí an fhorais oideachais nó ionadaí chuallacht na mac léinn, a chaithfidh a bheith i dteannta an ghrúpa le linn na cuairte freisin

Ní mór do dhuine fásta amháin ar a laghad do gach deichniúr dalta a bheith i dteannta grúpaí scoile.

Tabhair faoi deara le do thoil go bhfuil an ceart ag an tseirbhís cuairteanna dhá ghrúpa comhoiriúnacha a chur le chéile chun críocha eagraíochtúil nó cuairt a cuireadh ar an sceideal a chur ar ceal toisc nach gcomhlíontar na ceanglais nós imeachta.

In imthosca eisceachtúla a bhíonn ann mar thoradh ar an méid a thiteann amach sa pholaitíocht nó mar thoradh ar chruinnithe na Comhairle a tharlaíonn gan choinne, féadfaidh an tseirbhís cuairteanna a bhí socruithe roimh ré a chur ar ceal, fiú ar ghearrfhógra.

Tá foirgnimh na Comhairle inrochtana ag daoine atá faoi mhíchumas luaineachta.

Faisnéis bhreise

Teil: +32 22812140

Cuir ríomhphost

Cá háit a mbíonn na cuairteanna ar siúl?

Foirgneamh Justus Lipsius

Rue de la Loi/Wetstraat 175

B-1048 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Foirgneamh Lex

Rue de la Loi/Wetstraat 145

B-1048 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Info Point Europa

Rue Archimède/Archimedesstraat 1

B-1048 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Féadfaidh seisiúin faisnéise a bheith ar siúl i gceann d'fhoirgnimh na Comhairle sa Bhruiséil:

  • an foirgneamh Justus Lipsius
  • an foirgneamh Lex
  • Info Point Europa

Tabhair do d’aire nach féidir dul ar turas thart ar fhoirgneamh Europa le linn na gcuairteanna.

Féadann na busanna a iompraíonn na cuairteoirí stopadh os comhair an phríomhbhealaigh isteach chuig an bhfoirgneamh Justus Lipsius chun iad a ligean amach agus chun iad a bhailiú. Tá stáisiúin traenach agus metro agus stad bus díreach in aice leis an áit.

Info Point Europa

Tá ionad comhpháirteach faisnéise agus doiciméadachta ag an gComhairle agus ag an gCoimisiún Eorpach áit a bhfuil deasc faisnéise agus teacht ar fhoilseacháin saor in aisce. Tá an t-ionad Info Point Europa gar do cheanncheathrú na Comhairle agus bíonn sé ar oscailt ón Luan go dtí an Aoine idir 9 a.m. agus 5 p.m.

An nós imeachta gearán

Déanaimid ár seacht ndícheall seirbhís den chaighdeán is airde a thabhairt.

Cuirtear in iúl duit go bhfuil sé de cheart agat gearán a chur faoi bhráid an Ombudsman Eorpaigh i gcás go measann tú nár caitheadh go maith leat agus tú i dteagmháil nó i gcomhfhreagras le seirbhísí riaracháin Ardrúnaíocht na Comhairle. Sula bhféadfaidh an tOmbudsman gearán a ghlacadh uait, áfach, ní mór duit an t-ábhar imní atá agat a chur in iúl do sheirbhís Chomhairle an Aontais Eorpaigh a bhí ag plé le d’iarratas tosaigh.

Déanfaimid dianiarracht an t-ábhar is cúis le do mhíshástacht a réiteach, a mhéid is féidir agus de réir mar is iomchuí.

Conas cuairt a thabhairt ar institiúidí eile an Aontais?

An Coimisiún Eorpach

Cuireann an Coimisiún Eorpach fáilte roimh ghrúpaí cuairteoirí (de 15 dhuine ar a laghad) agus déantar cuir i láthair agus plé faoina gcoinne ar ról an Choimisiúin mar fheidhmeannas polaitiúil an Aontais. Ba cheart cuairteanna a chur in áirithe ar a laghad 10 seachtaine roimh ré agus is féidir cuairteanna a chur in oiriúint d’eolas an ghrúpa agus do na hábhair is spéis leis an ngrúpa.

Parlaimint na hEorpa

Is croílár an daonlathais san Aontas Eorpach í Parlaimint na hEorpa. Tabhair cuairt uirthi saor in aisce agus faigh amach conas a oibríonn sí, conas a théann obair na Parlaiminte i bhfeidhm ortsa agus conas a múnlaíodh an Eoraip a bhfuil taithí againn inniu uirthi. Féach suíomh gréasáin Pharlaimint na hEorpa do chuairteoirí chun tuilleadh faisnéise a fháil.

Coiste Eorpach na Réigiún

Déanann Coiste Eorpach na Réigiún cuir i láthair suimiúla do ghrúpaí cuairteoirí (grúpa de 15 dhuine ar a laghad atá níos sine ná 14 bliana) ar ról réigiúin agus chathracha na hEorpa i dtaca le reachtaíocht an Aontais a mhúnlú. Ba cheart cuairteanna a chur in áirithe 8 seachtaine roimh ré ar a laghad.

Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa

Tabhair cuairt ar theach na sochaí sibhialta eagraithe le haghaidh cur i láthair idirghníomhach. Faigh amach faoi na trí ghrúpa a bhaineann leis - fostóirí, oibrithe agus grúpaí éagsúla eile (amhail eagraíochtaí gairmiúla, eagraíochtaí pobail, eagraíochtaí don óige, grúpaí ban, tomhaltóirí agus feachtasóirí ar son an chomhshaoil) - agus faoin gcaoi a dtugtar aird ar chearta na ngrúpaí sin san Aontas Eorpach.