Tar ar cuairt

Ardrúnaíocht

Cé hiad na daoine arb fhéidir leo teacht ar cuairt?

Do ghrúpaí de 20 duine ar a laghad, eagraíonn ár seirbhís cuairteanna i gceann ar bith de 24 theanga oifigiúla an Aontais. Tá na cuairteanna oiriúnach do:

  • daoine fásta
  • grúpaí scoile do dhaltaí os cionn 15

Cad atá i gceist leis an gcuairt?

Féadfar seisiúin faisnéise a eagrú formhór na laethanta oibre, idir 9 agus 11 a.m. nó idir 1.30 agus 4 p.m..

Is iad seisiúin faisnéise amháina bhíonn á dtairiscint againn. De ghnáth maireann siad ar feadh uair an chloig nó dhó agus is éard a bhíonn i gceist leo:

  • caint ó oifigeach ó Ardrúnaíocht na Comhairle nó ón tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí
  • seisiún ceist agus freagra

D'fhéadfadh sé gur réamhléiriú ginearálta ar an gComhairle Eorpach agus ar Chomhairle an Aontais Eorpaigh a bheadh sa chaint nó b'fhéidir cur i láthair ní ba mhionsonraithe ar ábhar ar leith. Féadfar seimineáir a thionól freisin ach iad a iarraidh.

Ar chúiseanna slándála, ní féidir turas treoraithe a dhéanamh sna foirgnimh.

An bealach chun cuairt a chur in áirithe

Ba cheart seisiúin faisnéise a chur in áirithe 3 mhí roimh ré ar a laghad. A luaithe a bheidh d'iarratas faighte againn, rachaimid i dteagmháil leat chun do chuairt a dhearbhú.

Is iad na daoine seo a leanas ba cheart an t-iarratas a dhéanamh:

  • treoraí an ghrúpa
  • ionadaí an fhorais oideachais nó ionadaí chuallacht na mac léinn, a chaithfidh a bheith i dteannta an ghrúpa le linn na cuairte freisin

Ní mór do dhuine fásta amháin ar a laghad do gach deichniúr dalta a bheith i dteanntagrúpaí scoile.

Tabhair faoi deara le do thoil go bhfuil an ceart ag an tseirbhís cuairteanna dhá ghrúpa comhoiriúnacha a chur le chéile chun críocha eagraíochtúil nó cuairt a cuireadh ar an sceideal a chur ar ceal toisc nach gcomhlíontar na ceanglais nós imeachta.

In imthosca eisceachtúla a bhíonn ann mar thoradh ar an méid a thiteann amach sa pholaitíocht nó mar thoradh ar chruinnithe na Comhairle a tharlaíonn gan choinne, féadfaidh an tseirbhís cuairteanna a bhí socruithe roimh ré a chur ar ceal, fiú ar ghearrfhógra.

Tá foirgnimh na Comhairle inrochtana ag daoine atá faoi mhíchumas luaineachta.

Faisnéis bhreise

Teil: +32 22812140

Cuir ríomhphost

Cá háit a bhíonn na cuairteanna ar siúl?

Foirgneamh Justus Lipsius

Rue de la Loi/Wetstraat 175

B-1048 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Foirgneamh Lex

Rue de la Loi/Wetstraat 145

B-1048 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Info Point Europa

Rue Archimède/Archimedesstraat 1

B-1048 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Féadfaidh seisiúin faisnéise a bheith ar siúl i gceann d'fhoirgnimh na Comhairle sa Bhruiséil:

  • an foirgneamh Justus Lipsius
  • an foirgneamh Lex
  • Info Point Europa

Féadann na busanna a iompraíonn na cuairteoirí stopadh os comhair an phríomhbhealaigh isteach chuig an bhfoirgneamh Justus Lipsius chun iad a ligean amach agus chun iad a bhailiú. Tá stáisiúin traenach agus metro agus stad bus díreach in aice leis an áit.

Info Point Europa

ionad comhpháirteach faisnéise agus doiciméadachta ag an gComhairle agus ag an gCoimisiún Eorpach áit a bhfuil deasc faisnéise agus teacht ar fhoilseacháin saor in aisce. Tá an t-ionad Info Point Europa gar do cheanncheathrú na Comhairle agus bíonn sé ar oscailt ón Luan go dtí an Aoine idir 9 a.m. agus 5 p.m..

An nós imeachta gearán

Déanaimid ár seacht ndícheall seirbhís den chaighdeán is airde a thabhairt.

Cuirtear in iúl duit go bhfuil sé de cheart agat gearán a chur faoi bhráid an Ombudsman Eorpaigh i gcás go measann tú nár caitheadh go maith leat agus tú i dteagmháil nó i gcomhfhreagras le seirbhísí riaracháin Ardrúnaíocht na Comhairle. Sula bhféadfaidh an tOmbudsman gearán a ghlacadh uait, áfach, ní mór duit an t-ábhar imní atá agat a chur in iúl do sheirbhís Chomhairle an Aontais Eorpaigh a bhí ag plé le d’iarratas tosaigh.

Déanfaimid dianiarracht an t-ábhar is cúis le do mhíshástacht a réiteach, a mhéid is féidir agus de réir mar is iomchuí.