Comhairle an Aontais Eorpaigh

Comhairle AE

Cad a bhíonn ar bun ag Comhairle an Aontais Eorpaigh?

1. Déanann sí dlíthe an Aontais a a chaibidliú agus a ghlacadh

Tá ról ríthábhachtach ag an gComhairle i bpróiseas cinnteoireachta an Aontais.

Déanann sí gníomhartha reachtacha a chaibidliú agus a ghlacadh i gcomhar le Parlaimint na hEorpa, den chuid is mó, trí bhíthin an ghnáthnós imeachta reachtaigh, nó 'an chomhchinnteoireacht' mar a thugtar air freisin. Úsáidtear an chomhchinnteoireacht do réimsí beartais áit a bhfuil inniúlacht eisiach nó inniúlacht roinnte ag an Aontas leis na Ballstáit. Sna cásanna seo, ritheann an Chomhairle reachtaíocht ar bhonn tograí a chuireann an Coimisiún Eorpach faoina bráid.

2. Déanann sí beartais na mBallstát a chomhordú

Tá an Chomhairle freagrach as beartais na mBallstát i réimsí áirithe a chomhordú, amhail:

  • beartais eacnamaíocha agus fhioscacha: Déanann an Chomhairle beartais eacnamaíocha agus fhioscacha na mBallstát a chomhordú chun rialachas eacnamaíoch san Aontas a neartú, déanann sí faireachán ar a gcuid beartas buiséadach agus treisíonn sí creat fioscach an Aontais, agus pléann sí freisin le gnéithe dlíthiúla agus praiticiúla an euro, na margaí airgeadais agus gluaiseachtaí caipitil
  • oideachas, cultúr, an óige agus spórt: Glacann an Chomhairle creataí beartais agus pleananna oibre an Aontais sna réimsí sin, lena leagtar amach na tosaíochtaí i ndáil le comhar idir na Ballstáit agus an Coimisiún
  • beartas fostaíochta:  Dréachtaíonn an Chomhairle treoirlínte agus moltaí bliantúla do na Ballstáit, bunaithe ar chonclúidí ón gComhairle Eorpach maidir le fostaíocht san Aontas

3. Forbraíonn sí comhbheartas eachtrach agus slándála an Aontais

Déanann sí beartas eachtrach agus slándála an Aontais a shainiú agus a chur chun feidhme ar bhonn treoirlínte a leagann an Chomhairle Eorpach síos. Áirítear leis sin cabhair forbartha agus dhaonnúil an Aontais, cosaint agus trádáil. I gcomhar le hArdionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála, áirithíonn an Chomhairle, go mbíonn gníomhaíocht sheachtrach an Aontais aontaithe, comhsheasmhach agus éifeachtach. 

4. Tugann sí comhaontuithe idirnáisiúnta chun críche

Is í an Chomhairle a thugann sainordú don Choimisiún caibidlíocht a dhéanamh thar ceann an Aontais ar chomhaontuithe idir an tAontas agus tíortha nach bhfuil san Aontas agus eagraíochtaí idirnáisiúnta. Agus an idirbheartaíocht déanta, déanann an Chomhairle cinneadh maidir leis an gcomhaontú a shíniú agus a thabhairt chun críche, bunaithe ar thogra ón gCoimisiún. Is í an Chomhairle a ghlacann an cinneadh deiridh freisin chun an comhaontú a thabhairt chun críche, a luaithe is atá a toiliú tugtha ag an bParlaimint (rud atá ag teastáil i réimsí atá faoi réir na comhchinnteoireachta) agus nuair atá sé daingnithe ag Ballstáit uile an Aontais.

D'fhéadfaí réimse leathan a chlúdach sna comhaontuithe sin, amhail trádáil, comhar agus forbairt, nó d'fhéadfaidís plé le hábhair ar leith amhail teicstílí, iascach, custaim, iompar, eolaíocht agus teicneolaíocht, etc. 

5. Glacann sí buiséad an Aontais

Is í an Chomhairle a ghlacann buiséad an Aontais i gcomhar le Parlaimint na hEorpa.

Clúdaíonn tréimhse an bhuiséid bliain féilire. Glactar é de ghnáth i mí na Nollag agus cuirtear tús feidhme leis an 1 Eanáir an bhliain ina dhiaidh sin.