Conclúidí agus Rúin ón gComhairle

Comhairle AE

Ní amháin go ndéanann Comhairle an Aontais Eorpaigh gníomhartha dlíthiúla a chaibidliú agus a ghlacadh, ach freisin doiciméid amhail conclúidí, rúin agus ráitis nach bhfuil sé beartaithe leo éifeacht dhlíthiúil a bheith acu. Úsáideann an Chomhairle na doiciméid sin chun seasamh polaitiúil a chur in iúl maidir le hábhar a bhaineann le réimsí gníomhaíochta an Aontais. Ní bhunaítear le doiciméid den chineál sin ach gealltanais nó seasaimh pholaitiúla - ní dhéantar foráil dóibh sna Conarthaí. Dá bhrí sin, níl siad ceangailteach ó thaobh an dlí de.

Tá bealaí den chineál céanna ag Institiúidí eile an Aontais chun a gcuid seasamh a chur in iúl. Mar shampla, foilsíonn an Coimisiún páipéir uaine chun plé a chur chun cinn ar ábhair ar leibhéal an Aontais. Le páipéar uaine iarrtar ar eagraíochtaí ábhartha nó ar dhaoine aonair plé a dhéanamh ar thograí an Choimisiúin, a d’fhéadfadh a bheith ina ngníomhartha reachtacha níos déanaí. Is féidir leis an bParlaimint, rúin agus moltaí a tharraingt suas freisin maidir le hábhair a thagann faoi inniúlachtaí an Aontais.

Conclúidí agus rúin 

Déantar na Conclúidí ón gComhairle a ghlacadh i ndiaidh díospóireachta le linn cruinniú de chuid na Comhairle. Is féidir seasamh polaitiúil a bheith iontu maidir le hábhar sonrach. Tá sé tábhachtach idirdhealú a dhéanamh idir na Conclúidí ón gComhairle agus na conclúidí ón uachtaránacht. Is iad an Chomhairle a eisíonn na conclúidí ón gComhairle ach i gcás conclúidí ón Uachtaránacht ní chuirtear in iúl ach amháin an seasamh ón uachtaránacht agus ní bhíonn teagmháil leis an gComhairle.

I gcás rún ón gComhairle, leagtar amach de ghnáth obair a dhéanfar amach anseo a fhoráiltear i réimse beartas sonrach. Níl aon éifeacht dlí acu ach féadfaidh siad a iarraidh ar an gCoimisiún togra a dhéanamh nó gníomhaíocht bhreise a dhéanamh. Má chumhdaítear réimse leis an rún, nach bhfuil go hiomlán ina réimse atá faoi inniúlachtaí an Aontais, beidh sé mar seo 'rún ón gComhairle agus ó ionadaithe rialtais na mBallstát'.

Na príomhchineálacha conclúidí agus na rúin arna nglacadh ag an gComhairle 

Na conclúidí agus na rúin a úsáidtear chun críocha éagsúla, amhail an méid seo a leanas:

 • cuireadh a thabhairt do Bhallstát nó d'institiúid eile de chuid an Aontais Eorpaigh chun gníomhú ar shaincheist shonrach. Is minic a ghlactar na conclúidí sin i réimsí ina bhfuil inniúlacht ag an Aontas chun tacú, comhordú agus forlíonadh, mar shampla i gcúrsaí sláinte nó cultúir.

 • a iarraidh ar an gCoimisiún togra a ullmhú ar ábhar faoi leith. Tá an togra sin bunaithe ar Airteagal 241 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE).

 • chun gníomhaíochtaí na mBallstát a chomhordú. Tá na conclúidí sin á n-úsáid i gcásanna ina bhfuil an Chomhairle ag iarraidh cuspóir beartais a chur i gcrích le próiseas comhordaithe bog. Sna cásanna sin, déantar na conclúidí nó rúin a dhréachtú chun cuspóirí a bhunú nó chun an dul chun cinn a mheas.

 • seasamh ón Aontas a lua, laistigh den Chomhbheartas Eachtrach agus Slándála (CBES) maidir le teagmhas ar leith nó tír ar leith. Cuirtear seasamh polaitiúil in iúl leo nó breithmheas ar ócáid idirnáisiúnta in ainm an Aontais.

 • seasamh comhordaithe a shocrú idir an tAontas agus a chuid Ballstát in eagraíochtaí idirnáisiúnta. Mar shampla, féadfaidh an Chomhairle Conclúidí a dhréachtú d’fhonn go mbeidh an tAontas rannpháirteach i bhfóraim idirnáisiúnta.

 • barúlacha a lua mar aon leis na réitigh a d’fhéadfadh a bheith ann maidir leis na fadhbanna a aithníodh sa tuarascáil speisialta ón gCúirt Iniúchóirí

Cén chaoi a n-oibríonn sé? 

Coreper

Ullmhaíonn Coreper obair fhoirmíochtaí uile na Comhairle agus déantar é a dheighilt ina dhá chuid: Coreper I agus Coreper II.

Sula ndéantar iad a ghlacadh, teann na conclúidí dul trí thrí leibhéal ag an gComhairle:

 • meitheal
 • Coiste na mBuanionadaithe (Coreper)
 • Foirmíocht na Comhairle
 1. Sula mbeidh dréacht de na conclúidí tarraingte suas, tíolacann an Uachtaránacht plépháipéar uaireanta le breathnú ar an tsaincheist sin ar leibhéal na Meithle. 
 2. Ar bhonn an phlé, déanann Uachtaránacht na Comhairle, le cabhair ó Ardrúnaíocht na Comhairle (ARC) de ghnáth, dréacht-téacs de na Conclúidí a tharraing suas. Is ar an Uachtaránacht atá an fhreagracht pholaitiúil maidir leis an dréacht.
 3. Tagann an mheitheal le chéile roinnt uaireanta chun scrúdú a dhéanamh ar an doiciméad. Beidh an plé deiridh ar leibhéal na Meithle ar siúl timpeall 7-14 lá roimh do na conclúidí imeacht chuig Coreper le tuilleadh machnaimh a dhéanamh orthu.
 4. Déanann Coreper scrúdú an doiciméad tuairim is dhá sheachtain roimh chruinniú na Comhairle, agus féachann sé le fadhbanna atá fós gan réiteach a réiteach.
 5. Déanann foirmíocht na Comhairle lena mbaineann an téacs a ghlacadh. Is trí chomhthoil idir na Ballstáit uile a gcaithfear na conclúidí ón gComhairle a ghlacadh. Más rud é nach dtagann na hAirí ar chomhaontú maidir leis an téacs, féadfar leasuithe a dhéanamh fós.
 6. I gcásanna eisceachtúla, d’fhéadfadh nach mbeadh an Chomhairle in ann teacht ar chomhaontú maidir leis na conclúidí. I gcásanna den sórt sin, déantar an téacs a ghlacadh uaireanta mar chonclúidí ón Uachtaránacht nach bhfuil gá le comhaontú na mBallstát ina leith.