Is eintiteas dlíthiúil amháin í Comhairle an Aontais Eorpaigh, ach tagann sí le chéile i ndeich gcinn 'd'fhoirmíochtaí' éagsúla, de réir an ábhair a bhíonn á phlé.

Níl aon ordlathas i gceist le foirmíochtaí na Comhairle, ach mar sin féin tá ról speisialta comhordúcháin ag an gComhairle Gnóthaí Ginearálta agus tá sí freagrach as gnóthaí institiúideacha, as gnóthaí riaracháin agus as gnóthaí cothrománacha. Tá sainchúraimí ar an gComhairle Gnóthaí Eachtracha freisin.

Féadfaidh ceann ar bith den deich bhfoirmíocht atá ag an gComhairle gníomh a ghlacadh a thagann faoi shainchúram foirmíochta eile. Ní luaitear an fhoirmíocht, mar sin, nuair a ghlacann an Chomhairle gníomh reachtach.

Cruinnithe na Comhairle

Freastalaíonn ionadaithe ó gach Ballstát, ar Airí iad nó a gcomhionann, ar chruinnithe na Comhairle. Dá bhrí sin, d'fhéadfadh gur Airí nó Státrúnaithe a bheadh sna rannpháirtithe. Tá sé de cheart acu gealltanas a thabhairt thar ceann rialtas a dtíre agus vótáil thar a cheann freisin. Iarrtar ar na Coimisinéirí Eorpacha atá freagrach as na réimsí ábhartha freastal ar chruinnithe na Comhairle freisin. Iarrtar ar an mBanc Ceannais Eorpach freastal ar na cruinnithe nuair is é a sheol an nós imeachta reachtach.

An córas vótála

Is í an vótáil trí thromlach cáilithe gnáthmhodh vótála na Comhairle, úsáidtear í i gcás timpeall is 80% de reachtaíocht an Aontais

Is é Aire an Bhallstáit a bhfuil Uachtaránacht 6 mhí na Comhairle aige a dhéanann cathaoirleacht ar na cruinnithe. Is eisceacht í an Chomhairle Gnóthaí Eachtracha, a ndéanann Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála cathaoirleacht uirthi de ghnáth.

Déanann an Chomhairle a cinntí trí thromlach simplí, trí thromlach cáilithe nó trí vóta d'aontoil, ag brath ar an gcinneadh atá le déanamh.

Ní féidir leis an gComhairle vótáil ach amháin má tá tromlach a comhaltaí i láthair. 

Seisiúin phoiblí

Seisiún poiblí den Chomhairle a bhíonn ann nuair is togra le haghaidh gníomh reachtach a bhíonn á phlé nó a bhíonn mar ábhar vótála. Sna cásanna sin, áirítear 'plé reachtach' mar chuid de chlár oibre an chruinnithe. Is plé poiblí é freisin an chéad phlé a dhéantar ar thograí tábhachtacha neamhreachtacha.

Ina theannta sin, reáchtálann an Chomhairle díospóireachtaí poiblí go rialta maidir le saincheisteanna tábhachtacha a mbíonn tionchar acu ar leas an Aontais agus ar leas a chuid saoránach. Díospóireacht phoiblí a bhíonn i gceist do chlár 18 mí na Comhairle Gnóthaí Ginearálta, chomh maith le tosaíochtaí fhoirmíochtaí eile na Comhairle agus clár cúig bliana an Choimisiúin.