Foirmíocht na Comhairle Talmhaíochta agus Iascaigh (AGRIFISH)

Comhairle AE

Glacann an Chomhairle Talmhaíochta agus Iascaigh reachtaíocht i roinnt réimsí a bhaineann le táirgeadh bia, forbairt na tuaithe agus bainistiú na n-iascach.

Cén chaoi a n-oibríonn an Chomhairle Talmhaíochta agus Iascaigh?

Tagann airí ó gach ballstát an Aontais Eorpaigh le chéile i gComhairle AGRIFISH. I gcás thromlach na mBallstát, is aire aonair amháin a bhíonn ann mar ionadaí don dá earnáil, cé go seolann roinnt Ballstát dhá aire, ceann amháin don talmhaíocht agus ceann eile don iascach.

Glacann an Coimisinéir Eorpach um Thalmhaíocht agus Forbairt na Tuaithe nó an Coimisinéir Eorpach um Ghnóthaí Muirí agus Iascach páirt sna cruinnithe freisin.

Go hiondúil, bíonn cruinniú amháin in aghaidh na míosa ag an bhfoirmíocht seo den Chomhairle.

Maidir leis an mbeartas talmhaíochta agus iascaigh

Glacann an Chomhairle reachtaíocht, i gcomhar le Parlaimint na hEorpa cuid mhaith den am, i gcásanna áirithe maidir le táirgeadh bia, le forbairt tuaithe agus le bainistiú iascach.

Ar na réimse faoin mbeartas talmhaíochta, áirítear an Comhbheartas Talmhaíochta (CBT), rialacha maidir leis an margadh inmheánach le haghaidh talmhaíochta, foraoiseacht, táirgeadh orgánach, cáilíocht an táirgthe agus slándáil bia agus beatha ainmhithe. Tá sé i gceist le bearta a bhaineann le CBT an táirgeacht talmhaíochta a mhéadú, caighdeán cothrom maireachtála a áirithiú do phobal na talmhaíochta, na margaí a chobhsú, a áirithiú go mbíonn fáil ar sholáthairtí agus go mbíonn na soláthairtí sin ar fáil do na tomhaltóirí ar phraghas réasúnta.

Glacann an Chomhairle freisin reachtaíocht i dtaca leis an mbeartas iascaigh, le leagan amach na nGabhálacha Iomlána is Incheadaithe (TACanna) agus na gcuótaí do gach speiceas, agus le leithdháileadh na ndeiseanna iascaireachta. Ceann de na dúshláin is mó atá romhainn féachaint leis go mbeadh iascach níos inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil de agus níos inmharthana ó thaobh na heacnamaíochta de, agus aghaidh á tabhairt ag an am céanna ar shaincheisteanna amhail an ró-iascaireacht agus ró-acmhainneacht cabhlaigh.

Tosaíochtaí na Comhairle Talmhaíochta agus Iascaigh le linn Uachtaránacht na hEastóine

Talmhaíocht

I réimse na talmhaíochta, is é todhchaí an Chomhbheartais Talmhaíochta (CBT) príomhábhar uachtaránacht na hEastóine. Cuirfidh an Uachtaránacht béim ar CBT a shimpliú, i gcomhthéacs an Rialacháin Omnibus den chuid is mó.

Tá sé mar aidhm ag an Uachtaránacht freisin an méid seo a leanas a dhéanamh:

  • inbhuanaitheacht agus iomaíochas thalmhaíocht an Aontais a áirithiú
  • áit an táirgeora i slabhra an tsoláthair bia a neartú
  • cuidiú leis an bhfrithsheasmhacht in aghaidh ábhair fhrithmhiocróbacha a chomhrac
  • tús áite a thabhairt don phleanáil theagmhasach i réimse na sláinte plandaí

Tabharfar aird ar leith freisin d’úsáid inbhuanaithe na n-ithreacha talmhaíochta. Táthar chun comhdháil ardleibhéil ‘Ithreacha le haghaidh táirgeadh inbhuanaithe bia agus seirbhísí éiceachórais’ a thionól i mí Dheireadh Fómhair i dTaillinn.

Féachfaidh uachtaránacht na hEastóine le beartas trádála oscailte a chur chun cinn agus le comhaontuithe trádála a dhéanamh agus ullmhóidh sí seasaimh an Aontais in eagraíochtaí idirnáisiúnta agus éireoidh léi formheas a fháil do na seasaimh sin.

Ina theannta sin, cuirfidh an uachtaránacht plé chun cinn maidir leis an gcaoi ar féidir réitigh dhigiteacha a chur chun feidhme le haghaidh bearta éifeachtacha rialaithe. Eagrófar comhdháil, i gcomhar leis an gCoimisiún Eorpach, chun an Córas Comhtháite Bainistíochta Faisnéise do Rialuithe Oifigiúla (CBFRO) a phlé.

Iascach

Maidir le hiascach, tugann uachtaránacht na hEastóine tús áite do rialacháin na gcuótaí, ós rud é gur gá iad a ghlacadh faoi 2018.

Is é is aidhm don uachtaránacht an méid seo a leanas a ghlacadh:

  • na deiseanna iascaireachta i Muir Bhailt
  • na deiseanna iascaireachta sa Muir Dhubh
  • deiseanna iascaireachta in uiscí an Aontais agus níos faide i gcéin

Is é cuspóir an Chomhbheartais Iascaigh an uastáirgeacht inbhuanaithe a bhaint amach faoi 2020.

Is é is aidhm don uachtaránacht dul chun cinn a dhéanamh i réimsí eile, amhail pleananna bainistíochta, ag féachaint le teacht ar chur chuige ginearálta i gcás inar féidir. Féachfaidh sé leis an idirphlé ar an bplean bainistíochta ilbhliantúil do bhradán Mhuir Bhailt a atosú.

Le linn na huachtaránachta seo, tá rún aici an obair ar phlean bainistíochta na Mara Thuaidh a shaothrú tuilleadh mar aon leis na rialacháin réime maidir leis na bearta teicniúla agus, más gá, an togra maidir le bainistiú inbhuanaithe an chabhlaigh iascaireachta sheachtraigh .

Tá sé beartaithe ag uachtaránacht na hEastóine tús a chur leis an bplé faoina bhfuil i ndán don Chiste Eorpach Muirí agus Iascaigh (CEMI) trí chomhdháil a eagrú leis an gCoimisiún Eorpach.