Téigh chuig clár na n-ábhar
Síntiús ríomhphoist

Oibríonn an Chomhairle Iomaíochais chun feabhas a chur ar an iomaíochas agus chun cur leis an bhfás san Aontas Eorpach. Bíonn sí ag plé le ceithre ollréimse beartais: an margadh inmheánach, an tionsclaíocht, an taighde agus an nuálaíocht, agus an spás.

Cén chaoi a n-oibríonn an Chomhairle Iomaíochais?

Ag brath ar an gclár oibre, tagann na hairí atá freagrach as trádáil, tionsclaíocht, taighde agus nuálaíocht, an geilleagar, agus an spás sna Ballstáit go léir le chéile don Chomhairle Iomaíochais. Glacann Coimisinéirí ábhartha ón gCoimisiún Eorpach páirt sna cruinnithe freisin.

Bíonn ar a laghad ceithre chruinniú sa bhliain ag an gComhairle Iomaíochais.

Maidir le beartas iomaíochais na hEorpa

Sa ról ceaptha beartais atá aici, féachann an Chomhairle le hiomaíochas agus fás an Aontais Eorpaigh a threisiú. Leis sin, áirítear réimsí ilchineálacha beartais, amhail an margadh inmheánach, an tionsclaíocht, taighde agus nuálaíocht, agus an spás.

Sa mhargadh inmheánach, oibríonn an Chomhairle ina cáilíocht reachtóra chun fáil réidh leis na bacainní ar shreabhadh trasteorann na dtáirgí, lucht oibre, caipiteal agus seirbhísí.

I réimse na tionsclaíochta, tá cur chuige cothrománach ag an gComhairle, agus é d'aidhm aige gnéithe den bheartas tionsclaíochta a chomhtháthú i ngach réimse beartais eile de chuid an Aontais, trí mheán cur chuige sainiúil earnálach, lena dtugtar aird ar riachtanais gach earnála eile.

Oibríonn an Chomhairle chun feabhas a chur ar an timpeallacht ghnó, go háirithe do FBManna. Déanann sí sin agus í mar chomhreachtóir, trí bhearta sonracha a thabhairt isteach dírithe ar FBManna, amhail feabhas a chur ar an teacht ar mhaoiniú, an rómhaorlathas a laghdú agus nuálaíocht a chothú.

Maidir le taighde, nuálaíocht agus an spás, tá sé mar aidhm ag an gComhairle bonn eolaíoch agus teicneolaíoch thionscal na hEorpa a neartú, agus sa chaoi sin a iomaíochas idirnáisiúnta a spreagadh agus cur le fás agus poist. Tá sí ag obair freisin le Gníomhaireacht Spáis na hEorpa ar mhaithe le Beartas Eorpach Spáis a fhorbairt.

Tosaíochtaí Uachtaránacht na hEastóine

Tá beartaithe ag Uachtaránacht na hEastóine clabhsúr a chur ar fhormheas an rialacháin maidir le geobhlocáil nach bhfuil údar léi sa mhargadh aonair. Tá beartaithe aici freisin tús a chur leis an idirphlé ar an bpacáiste i dtaca le dlí na gcuideachtaí a athchóiriú.

Maidir le réimse an chomhchuibhithe theicniúil, oibreoidh Uachtaránacht na hEastóine ar an togra maidir le cineálcheadú mótarfheithlicí agus faireachas margaidh orthu.

Díreoidh Uachtaránacht na hEastóine ar an dara pacáiste athchóirithe cóipchirt. Chomh maith leis sin, cuirfidh sí príomhshruthú an bheartais tionsclaíochta i dtionscnaimh straitéiseacha an Aontais chun cinn agus cuirfidh sí idirphlé ar bun le go dtiocfar ar an gcur chuige is fearr chun neart a chur le tionsclaíocht an Aontais agus chun cur leis an iomaíochas.

Ó thaobh an taighde de, is é an mheastóireacht eatramhach ar Fhís 2020, Creatchlár an Aontais um Thaighde agus um Nuálaíocht, an t-ábhar is mó tosaíochta ag Uachtaránacht na hEastóine. Leis an meastóireacht sin, rannchuideofar leis an bplé a dhéanfar faoina bhfuil i ndán do Copernicus, clár spáis an Aontais Eorpaigh.