Foirmíocht na Comhairle Gnóthaí Eacnamaíocha agus Airgeadais (Ecofin)

Comhairle AE

Is í an Chomhairle Gnóthaí Eacnamaíocha agus Airgeadais a bhíonn freagrach as beartais an Aontais Eorpaigh sna trí phríomhréimse seo a leanas: an beartas eacnamaíoch, cúrsaí cánachais agus rialáil na seirbhísí airgeadais.

Cén chaoi a n-oibríonn Ecofin?

Is iad airí eacnamaíocha agus airgeadais na mBallstát uile atá ar Chomhairle Ecofin. Glacann Coimisinéirí ábhartha ón gCoimisiún Eorpach páirt sna cruinnithe freisin.

Bíonn seisiúin ar leith ag Ecofin freisin, a mbíonn na hairí náisiúnta buiséid agus an Coimisinéir Eorpach um Chlársceidealú Airgeadais agus an Buiséad ag freastal orthu, chun buiséad bliantúil an Aontais a ullmhú.

Go hiondúil, bíonn cruinniú amháin in aghaidh na míosa ag Ecofin.

Maidir leis an mbeartas um ghnóthaí eacnamaíocha agus airgeadais

An Grúpa Euro

Is comhlacht neamhfhoirmiúil é an Grúpa Euro ina dtugtar Airí ón limistéar euro i ndáil a chéile chun ábhair a bhaineann leis an euro a phlé

Is í an Chomhairle Gnóthaí Eacnamaíocha agus Airgeadais, ar a dtugtar Comhairle Ecofin, a bhíonn freagrach as beartas eacnamaíoch, cúrsaí cánachais , margaí airgeadais agus gluaiseachtaí caipitil, agus caidreamh eacnamaíoch le tíortha lasmuigh den Aontas.

Is í freisin a ullmhaíonn buiséad bliantúil AE agus a dhéileálann le gnéithe dlíthiúla agus praiticiúla an airgeadra aonair, an euro.

Comhordaíonn Comhairle Ecofin beartas eacnamaíoch na mBallstát, cuireann sí ar aghaidh cóineasú a bhfeidhmíochta eacnamaíche agus déanann sí faireachán ar a mbeartas fioscach.

Comhordaíonn sí freisin seasaimh an Aontais do chruinnithe idirnáisiúnta, amhail cruinnithe G20, agus cruinnithe an Chiste Airgeadaíochta Idirnáisiúnta agus an Bhainc Dhomhanda. Tá sí freagrach as na gnéithe airgeadais den chaibidlíocht idirnáisiúnta maidir le bearta chun dul i ngleic leis an athrú aeráide freisin.

Tosaíochtaí uachtaránacht na hEastóine

Díreoidh Uachtaránacht na hEastóine ar an gcóras CBL a nuachóiriú. Féachfaidh sí le comhaontú polaitiúil a bhaint amach maidir le dréachtreachtaíocht i ndáil le ríomhfhoilseacháin agus an sásra ginearálta aistrithe táillí. Chomh maith leis sin, féachfar le comhaontú a bhaint amach maidir le príomhghnéithe an togra maidir le ríomhthráchtáil agus CBL. Ina theannta sin, cuirfidh an uachtaránacht tús leis an bplé faoi na tograí maidir leis an gcóras deifinídeach CBL agus rátaí laghdaithe.

Tá sé beartaithe ag uachtaránacht na hEastóine an anailís ar an athbhreithniú meántéarma ar phlean gníomhaíochta aontas na margaí caipitil, a thíolaic an Coimisiún, a chur i gcrích, agus na conclúidí ón gComhairle a ullmhú.

Leanfaidh uachtaránacht na hEastóine ar aghaidh le pacáiste an laghdaithe riosca agus réiteoidh sí an chonair chun an córas árachais taiscí a bhunú. Tá sé mar aidhm aici teacht ar chomhaontú polaitiúil le Parlaimint na hEorpa i leith na saincheisteanna is práinní atá i bpacáiste an laghdaithe riosca. Maidir leis na codanna eile den phacáiste, is é is aidhm dóibh cur chuige ginearálta a bhaint amach sa Chomhairle. Le linn a hUachtaránachta, leanfaidh an Eastóin den obair ar an dréachtchóras Eorpach árachais taiscí.

Tabharfaidh uachtaránacht na hEastóine aird freisin ar na tograí a eascraíonn as an athbhreithniú ar an rialachán maidir le díorthaigh thar an gcuntar, contrapháirtithe lárnacha agus stórtha trádála. Rachaidh sí ar aghaidh leis an togra maidir le scéimeanna seachanta cánach a nochtadh d’idirghabhálaithe airgeadais, agus tá sé beartaithe aici tabhairt faoi liosta coiteann an Aontais a bhunú, ar liosta de thríú tíortha neamh-chomhoibríocha é.

Maidir le buiséad an Aontais do 2018, tá sé beartaithe ag Uachtaránacht na hEastóine comhaontú pras cuimsitheach a bhaint amach lena gcuirfear riachtanais an Aontais san áireamh agus lena n-áiritheofar cur chun feidhme beartas.

I gcomhar leis an mBulgáir, a bheidh i mbun na chéad uachtaránachta eile, bunóidh uachtaránacht na hEastóine féilire an bheartais eacnamaíoch do thimthriall nua an tSeimeastair Eorpaigh.