Foirmíocht na Comhairle Comhshaoil

Comhairle AE

Tá an Chomhairle Comhshaoil freagrach as beartas an Aontais Eorpaigh i réimse an chomhshaoil, agus cosaint an chomhshaoil, úsáid stuama acmhainní agus cosaint shláinte an duine san áireamh. Is cuid dá cúram iad freisin ceisteanna idirnáisiúnta comhshaoil, go mór mór i réimse athrú na haeráide.

Cén chaoi a n-oibríonn an Chomhairle Comhshaoil?

Is iad na hairí atá freagrach as ábhair a bhfuil baint shonrach acu leis an gcomhshaol a fhreastalaíonn ar an gComhairle Comhshaoil. Déanann an Coimisinéir um an gComhshaol agus an Coimisinéir um Ghníomhaíocht ar mhaithe leis an Aeráid ionadaíocht don Choimisiún Eorpach ag na cruinnithe.

Go hiondúil, bíonn tuairim is ceithre chruinniú sa bhliain ag an gComhairle Comhshaoil.

Maidir leis an mbeartas comhshaoil

Sa ról ceaptha beartais atá aici, tá an Chomhairle freagrach, i gcomhar le Parlaimint na hEorpa, as reachtaíocht uaillmhianach a ghlacadh i réimse an chomhshaoil, trína ndéanfar gnáthóga nádúrtha a chosaint, an t-aer agus an t-uisce a choinneáil glan, trína gcinntítear go ndéanfar dramhaíl a dhiúscairt mar is ceart, go gcuirfear feabhas ar an eolas faoi cheimiceáin thocsaineacha agus go gcabhrófar le cuideachtaí bogadh i dtreo geilleagair inbhuanaithe.

Cinntíonn an Chomhairle freisin go ndéantar gnéithe an chomhshaoil a chomhtháthú i gceart i mbeartais eile de chuid an Aontais, sa tionsclaíocht, sa talmhaíocht, san iompar, san fhuinneamh agus sna seirbhísí.

Ar an leibhéal idirnáisiúnta, déanann an tAontas Eorpach agus a chuid Ballstát a ndícheall le go gcuirtear caighdeáin chomhshaoil an Aontais i bhfeidhm sna comhaontuithe idirnáisiúnta i ndáil leis an gcomhshaol agus le hathrú na haeráide. Chuige sin, tá an Chomhairle freagrach as seasamh an Aontais a ullmhú i ndáil le comhdhálacha idirnáisiúnta agus le caibidlíocht faoi athrú na haeráide.

Tosaíochtaí na Comhairle Comhshaoil le linn Uachtaránacht na Slóvaice

Le clár oibre na Comhairle Comhshaoil faoi Uachtaránacht na Slóvaice, díreofar ar an ngeilleagar ísealcharbóin trí leanúint ar aghaidh leis an bplé ar na tograí maidir le hathbhreithniú a dhéanamh ar earnáil na scéime trádála astaíochtaí (ETS). Déanfar obair freisin ar thograí eile a bhaineann le hastaíochtaí: na hearnálacha sin nach gcumhdaítear faoi chóras trádála ETS agus laghdú na n-astaíochtaí gás ceaptha teasa a bhaineann le talamhúsáid, le hathruithe ar thalamhúsáid agus le foraoiseacht.

I réimse an athraithe aeráide, ceann de thosaíochtaí na hUachtaránachta is ea é obair leantach a dhéanamh maidir le Comhaontú Pháras a dhaingniú. Déanfar obair freisin ar thograí maidir leis an aistriú i dtreo geilleagar ciorclach.