Foirmíocht na Comhairle Comhshaoil (ENVI)

Comhairle AE

Is í an Chomhairle Comhshaoil atá freagrach as beartas an Aontais Eorpaigh i réimse an chomhshaoil, agus cosaint an chomhshaoil, úsáid stuama acmhainní agus cosaint shláinte an duine san áireamh. Is cuid dá cúram freisin ceisteanna idirnáisiúnta comhshaoil, go mór mór i réimse an athraithe aeráide.

Cén chaoi a n-oibríonn an Chomhairle Comhshaoil?

Is iad na hairí atá freagrach as ábhair a bhfuil baint shonrach acu leis an gcomhshaol a fhreastalaíonn ar an gComhairle Comhshaoil. Déanann an Coimisinéir um an gComhshaol agus an Coimisinéir um Ghníomhaíocht ar mhaithe leis an Aeráid ionadaíocht don Choimisiún Eorpach ag na cruinnithe.

Go hiondúil, bíonn tuairim is ceithre chruinniú sa bhliain ag an gComhairle Comhshaoil.

Maidir leis an mbeartas comhshaoil

Sa ról ceaptha beartais atá aici, tá an Chomhairle freagrach, i gcomhar le Parlaimint na hEorpa, as reachtaíocht uaillmhianach a ghlacadh i réimse an chomhshaoil, trína ndéanfar gnáthóga nádúrtha a chosaint, an t-aer agus an t-uisce a choinneáil glan, trína gcinntítear go ndéanfar dramhaíl a dhiúscairt mar is ceart, go gcuirfear feabhas ar an eolas faoi cheimiceáin thocsaineacha agus go gcabhrófar le cuideachtaí bogadh i dtreo geilleagair inbhuanaithe.

Cinntíonn an Chomhairle freisin go ndéantar gnéithe an chomhshaoil a chomhtháthú i gceart i mbeartais eile de chuid an Aontais, sa tionsclaíocht, sa talmhaíocht, san iompar, san fhuinneamh agus sna seirbhísí.

Ar an leibhéal idirnáisiúnta, déanann an tAontas Eorpach agus a chuid Ballstát a ndícheall le go gcuirtear caighdeáin chomhshaoil an Aontais i bhfeidhm sna comhaontuithe idirnáisiúnta i ndáil leis an gcomhshaol agus le hathrú na haeráide. Chuige sin, tá an Chomhairle freagrach as seasamh an Aontais a ullmhú i ndáil le comhdhálacha idirnáisiúnta agus le caibidlíocht faoi athrú na haeráide.

Tosaíochtaí Uachtaránacht na hEastóine

Agus clár oibre na Comhairle Comhshaoil faoi Uachtaránacht na hEastóine, beifear ag díriú ar thionscnaimh faoi chuimsiú Chlár Oibre 2030 don Fhorbairt Inbhuanaithe. Díreofar go príomha ar an gcaibidlíocht maidir le tograí reachtacha, lena gcuirfear chun feidhme spriocanna Chomhaontú Pháras maidir leis an athrú aeráide: an Treoir ETS, an Rialachán ESR, an Rialachán LULUCF, agus an togra eitlíochta ETS.

Beidh sé d’aidhm ag an Uachtaránacht freisin an chaibidlíocht a thabhairt ar aghaidh ar na tograí atá sa phacáiste maidir leis an ngeilleagar ciorclach.