Foirmíocht na Comhairle Fostaíochta, Beartais Shóisialta, Sláinte agus Gnóthaí Tomhaltóirí (EPSCO)

Comhairle AE

Oibríonn an Chomhairle EPSCO chun na leibhéil fostaíochta a ardú agus chun feabhas a chur ar dhálaí maireachtála agus oibre, d’fhonn ardleibhéal cosanta do shláinte an duine agus do thomhaltóirí a áirithiú san Aontas Eorpach.

Cén chaoi a n-oibríonn an Chomhairle sin?

Tagann na hairí atá freagrach as an mbeartas fostaíochta, gnóthaí sóisialta, sláinte agus tomhaltóirí ó Bhallstáit uile an Aontais le chéile le haghaidh EPSCO. Glacann na Coimisinéirí ábhartha ón gCoimisiún Eorpach páirt sna cruinnithe freisin.

Bíonn ceithre cinn de chruinnithe ag EPSCO in aghaidh na bliana de ghnáth. Dírítear go heisiach ar an bhfostaíocht agus ar an mbeartas sóisialta in dhá cheann de na cruinnithe sin go ginearálta.

Maidir leis an mbeartas fostaíochta, sóisialta, sláinte agus gnóthaí tomhaltóirí

Is é is aidhm do ghníomhaíocht AE, ar an mórchóir, caighdeán maireachtála agus cáilíocht bheatha na saoránach a fheabhsú, go háirithe trí phoist ar ardchaighdeán a chur ar fáil agus trí ardleibhéal cosanta sóisialta agus cosanta sláinte a áirithiú agus trí leas na dtomhaltóirí a chosaint freisin.

Maidir leis an mbeartas fostaíochta agus sóisialta, tá an Chomhairle freagrach as treoirlínte bliantúla a dhréachtú i dtaca leis an bhfostaíocht agus cuireann na Ballstáit na treoirlínte sin san áireamh ina mbeartais náisiúnta féin. Glacann sí reachtaíocht freisin, i gcomhar le Parlaimint na hEorpa, d'fhonn coinníollacha oibre a fheabhsú agus d'fhonn cuimsiú sóisialta agus comhionannas idir fir agus mná a chur chun cinn.

Cé gurb iad na Ballstáit atá freagrach go huile is go hiomlán as a mbeartais sláinte féin a shainiú agus as cúram sláinte a eagrú agus a chur ar fáil, is í an Chomhairle a ghlacann an reachtaíocht i gcomhar le Parlaimint na hEorpa, maidir le cáilíocht agus sábháilteacht fola agus orgán daonna, maidir le cearta na n-othar i gcás cúraim sláinte trasteorann agus maidir le cáilíocht agus sábháilteacht cógas leighis agus feistí leighis.

Maidir le cosaint tomhaltóirí, glacann an Chomhairle, i gcomhar le Parlaimint na hEorpa, rialacha uile-Eorpacha chun sláinte agus sábháilteacht tomhaltóirí, mar aon lena leas eacnamaíoch, a chosaint.

Tosaíochtaí Uachtaránacht na hEastóine

Is díol sásaimh d’Uachtaránacht na hEastóine an togra ón gCoimisiún Eorpach maidir le colún Eorpach na gceart sóisialta. Tá sé beartaithe aici dul ar aghaidh leis an bplé maidir leis an gcolún a fhormheas ar an leibhéal polaitiúil sa Chomhairle.

Leanfaidh Uachtaránacht na hEastóine ar aghaidh leis an obair maidir le huasdátú agus simpliú a dhéanamh ar rialacháin i ndáil le comhordú na slándála sóisialta. Chun go mbeidh daoine in ann a sochair a fháil níos tapúla nuair a bhogann siad idir Ballstáit, tá sé beartaithe ag an Uachtaránacht obair a dhéanamh i leith malartú leictreonach sonraí slándála sóisialta idir na Ballstáit.

Tá sé mar aidhm ag an Uachtaránacht freisin caibidlíocht rathúil a chur ar bun i ndáil leis an treoir maidir le hoibrithe a phostú.

Chun an neamhchosaint ar shubstaintí carcanaigineacha a laghdú sa timpeallacht oibre, measann an Uachtaránacht go bhfuil sé tábhachtach teorainnluachanna a bhunú maidir le substaintí contúirteacha breise san Aontas. Mar sin, tá sé ar intinn aici an Treoir maidir le carcanaiginí agus só-ghineacha a leasú mar cheann de thosaíochtaí na hUachtaránachta.

Maidir leis an tsláinte, tá sé mar aidhm ag Uachtaránacht na hEastóine tuilleadh forbartha a dhéanamh ar an bplé idir na Ballstáit maidir le laghdú a dhéanamh ar an díobháil a dhéantar mar thoradh ar an alcól. Chun na réamhchoinníollacha riachtanacha a chruthú le haghaidh sonraí sláinte a úsáid, agus le haghaidh gluaiseacht trasteorann na sonraí sin, ar bhonn níos leithne, chun críocha cóireála, taighde agus nuálaíochta, measann an Uachtaránacht go bhfuil sé tábhachtach prionsabail an mhargaidh aonair dhigitigh a chur chun feidhme in earnáil na sláinte.