Foirmíocht na Comhairle Gnóthaí Eachtracha (CGE)

Comhairle AE

Is í an Chomhairle Gnóthaí Eachtracha atá freagrach as gníomhaíocht sheachtrach an Aontais, lena n-áirítear an beartas eachtrach, an chosaint agus an tslándáil, an trádáil, an comhar um fhorbairt agus an chabhair dhaonnúil.

Cén chaoi a n-oibríonn an Chomhairle Gnóthaí Eachtracha?

Is iad na hairí gnóthaí eachtracha ó Bhallstáit uile an Aontais Eorpaigh atá ar an gComhairle Gnóthaí Eachtracha. Ag brath ar an gclár oibre, glacann na hairí seo a leanas páirt sa Chomhairle sin freisin:

  • airí cosanta (an comhbheartas slándála agus cosanta)
  • airí um fhorbairt (comhar um fhorbairt)
  • airí trádála (an comhbheartas tráchtála)

Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála - Federica Mogherini i láthair na huaire - a bhíonn mar chathaoirleach ar chruinnithe na Comhairle Gnóthaí Eachtracha. Faigheann an tArdionadaí cúnamh ón tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí (SEGS).

Nuair a bhíonn ceisteanna a bhaineann leis an gcomhbheartas tráchtála á bplé ag an gComhairle Gnóthaí Eachtracha, áfach, is é ionadaí an Bhallstáit a bhfuil uachtaránacht rothlach 6 mhí Chomhairle an Aontais Eorpaigh aige a bhíonn ina chathaoirleach.

Bíonn cruinniú ag an gComhairle Gnóthaí Eachtracha uair sa mhí.

Maidir leis an mbeartas gnóthaí eachtracha

Is é an príomhchúram atá ar an gComhairle aontacht, comhchuibheas agus éifeachtúlacht ghníomhaíocht sheachtrach an Aontais a áirithiú , obair a dhéantar i gcomhar leis an gCoimisiún Eorpach agus le cúnamh ó Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála.

Déanann sí beartas eachtrach agus slándála AE a shainiú agus a chur chun feidhme freisin, ar bhonn treoirlínte ón gComhairle Eorpach. Féadfaidh an Chomhairle, go háirithe, gníomhaíochtaí bainistithe géarchéime a sheoladh, idir shibhialta agus mhíleata, d'fhonn cuspóirí an Aontais i dtaca leis an tsíocháin agus leis an tslándáil a bhaint amach. Féadfaidh sí bearta a ghlacadh atá riachtanach chun beartas eachtrach agus slándála an Aontais a chur chun feidhme, lena n-áirítear smachtbhannaí a d'fhéadfaí a fhorchur.

Ó tharla gur inniúlacht eisiach de chuid an Aontais é, glacann an Chomhairle bearta i gcomhar le Parlaimint na hEorpa lena gcuirtear chun feidhme comhbheartas tráchtála an Aontais. Áirítear air sin caidreamh trádála agus infheistíochta, cearta maoine intleachtúla agus infheistíocht dhíreach choigríche. Maidir leis an mbeartas trádála, is é an Coimisiún atá freagrach as comhaontuithe trádála a chaibidil agus a bhainistiú, ar comhaontuithe iad a bhaineann le leasuithe taraife, le forálacha custaim agus trádála agus le bearta cosanta. Tá ról lárnach ag an gComhairle, áfach, toisc gurb í a thugann sainordú don Choimisiún tús a chur leis an gcaibidlíocht agus toisc go dtugann sí treoracha caibidlíochta dó freisin.

Tosaíochtaí Uachtaránacht na hEastóine

Leanfaidh an Uachtaránacht den phróiseas lena gcuirtear cuspóirí Bheartas Comharsanachta na hEorpa chun feidhme.

Déanfar iarracht ar leith an caidreamh leis na sé thír chomhpháirtíochta atá i gComhpháirtíocht an Oirthir a threisiú. Beidh an chéad chruinniú mullaigh eile ag Comhpháirtíocht an Oirthir le linn uachtaránacht na hEastóine, ar an 24 Samhain 2017.

Maidir lecomharsanacht an deiscirt, déanfar an comhar i réimse an gheilleagair agus na slándála a threisiú.

Beidh tábhacht leis an gcaidreamh trasatlantach fós. Díreoidh an Chomhairle ar an bplé leanúnach leis na Stáit Aontaithe agus Ceanada maidir le hábhair chomhleasa, lena n-áirítear an comhrac i gcoinne na sceimhlitheoireachta, cibearbhagairtí agus an trádáil.

Cuirfidh an Uachtaránacht chun cinn an comhar straitéiseach le tíortha na hAfraice ionas go dtabharfar aghaidh ar dhúshláin shocheacnamaíocha. Is tosaíocht í an tslándáil ar ilchríoch na hAfraice a fheabhsú chomh maith leis an gcomhar i dtaca le saincheisteanna imirce.

Treiseofar an chomhpháirtíocht le tíortha na hAfraice, Mheiriceá Laidinigh agus Mhuir Chairib trí chruinnithe mullaigh a thionólfar as seo go deireadh na bliana 2017.

Is tosaíocht mhór eile ag an Uachtaránacht an comhar leis an Tuirc agus leis na Balcáin Thiar go háirithe maidir leis an imirce, an tslándáil, fuinneamh agus an geilleagar.

Slándáil agus cosaint

Beidh an Uachtaránacht ag iarraidh trí cholún chomhbheartas slándála agus cosanta an Aontais a threisiú:

  • eilimintí slándála agus cosanta Straitéis Dhomhanda an Aontaisa chur chun feidhme
  • an comhar idir an tAontas agus ECAT
  • an plean gníomhaíochta Eorpach um chosaint a thíolaic an Coimisiún a chur chun feidhme

Díreoidh an Uachtaránacht ar chumas míleata na mBallstát a fheabhsú freisin. Ina theannta sin, cuirfidh sé leis an bplé ar bhuanchomhar struchtúrtha (PESCO), ar athbhreithniú comhordaithe bliantúil ar chosaint (CARD) agus ar phlean gníomhaíochta Eorpach um chosaint (EDAP).

Forbairt

Cuirfidh Uachtaránacht na hEastóine úsáid na dteicneolaíochtaí digiteacha chun cinn agus na spriocanna forbartha inbhuanaithe á gcur chun feidhme.

Díreoidh an Uachtaránacht ar an gcomhordú idir cabhair dhaonnúil agus an comhar um fhorbairt a fheabhsú, go háirithe i gcomhthéacs ghéarchéim na ndídeanaithe.

Tabharfar aird ar leith freisin ar easáitiú fadtréimhseach mar gheall ar ghéarchéimeanna daonnúla agus tubaistí nádúrtha.