Foirmíocht na Comhairle Iompair, Teileachumarsáide agus Fuinnimh

Comhairle AE

Oibríonn an Chomhairle Iompair, Teileachumarsáide agus Fuinnimh chun cuspóirí an Aontais a bhaint amach i réimsí an iompair, na teileachumarsáide agus an fhuinnimh: chun margaí agus bonneagar atá nua-aoiseach, iomaíoch agus éifeachtúila bhunú agus chun gréasáin thras-Eorpacha iompair, chumarsáide agus fuinnimh a chruthú.

Cén chaoi a n-oibríonn an Chomhairle Iompair, Teileachumarsáide agus Fuinnimh?

Athraíonn comhdhéanamh agus líon cruinnithe na Comhairle Iompair, Teileachumarsáide agus Fuinnimh de réir na n-ábhar a bhíonn ar an gclár oibre:

  • tagannna hairí iompair le chéile ceithre huaire sa bhliain de ghnáth
  • tagannna hairí fuinnimh le chéile trí huaire nó ceithre huaire sa bhliain
  • tagannna hairí teileachumarsáide le chéile dhá uair sa bhliain

Glacann na Coimisinéirí ábhartha ón gCoimisiún Eorpach páirt sna cruinnithe freisin.

Maidir le beartais iompair, teileachumarsáide agus fuinnimh

I réimse an iompair, tá an Chomhairle freagrach as reachtaíocht a ghlacadh, i gcomhar le Parlaimint na hEorpa, faoi chuimsiú comhbheartas iompair, amhail comhrialacha don iompar idirnáisiúnta, coinníollacha d’oibreoirí iompair, agus bearta chun cearta paisinéirí agus sábháilteacht iompair a fheabhsú. Is é ceann de na príomhaidhmeanna córais inbhuanaithe iompaira bhunú, inar íseal tomhaltas fuinnimh ach inarb fhearr an tsoghluaisteacht d’úsáideoirí mar gheall ar amanna agus bealaí iompair feabhsaithe.

I réimse an fhuinnimh, tá an Chomhairle freagrach as reachtaíocht a ghlacadh, i gcomhar le Parlaimint na hEorpa, maidir le feidhmiú na margaí fuinnimh, chun a áirithiú go bhfuil na soláthairtí fuinnimh slándaingnithe, chun éifeachtúlacht fuinnimh, fuinneamh nua agus fuinneamh inathnuaite a chur chun cinn agus chun idirnascadh na ngréasán fuinnimh a chur chun cinn.

I réimse na teileachumarsáide, tá an Chomhairle freagrach as reachtaíocht agus treoirlínte a ghlacadh, i gcomhar le Parlaimint na hEorpa, maidir le gréasáin teileachumarsáide agus maidir lena n-idir-inoibritheacht. Tá beartas an Aontais Eorpaigh dírithe freisin ar fheabhas a chur ar an iomaíochas, ar an gcibearshlándáil agus ar an nuálaíocht in earnáil na teileachumarsáide.

Tosaíochtaí Uachtaránacht na hEastóine

Leanfaidh Uachtaránacht na hEastóine ar aghaidh leis an obair chun bailchríoch a chur ar an aontas fuinnimh. Díreoidh sí ach go háirithe ar an bpacáiste um fhuinneamh glan maille le dearadh an mhargaidh leictreachais.

Molfaidh an Uachtaránacht dearbhú um chomhpháirtíocht phríobháideach phoiblí i dtaca leis an earnáil fuinnimh a dhigitiú.

I réimse an iompair, tabharfaidh Uachtaránacht na hEastóine tús áite do thionscnaimh sin an phacáiste soghluaisteachta íseal-astaíochtaí a bhaineann le bóithre agus do chur chun feidhme gníomhach na straitéise eitlíochta don Eoraip. Oibreoidh an Uachtaránacht freisin ar mhaithe le fáil réidh leis na baic atá ann i dtaca le digitiú an iompair agus oibreoidh sí ar chonclúidí ón gComhairle maidir leis an méid sin.

Is í tosaíocht Uachtaránacht na hEastóine sa teileachumarsáid teacht ar chur chuige ginearálta i dtaca leis an gCód um Chumarsáid Leictreonach chun an Eoraip a ullmhú don ré 5G.