Nósanna imeachta reachtacha speisialta

Comhairle AE

Sracfhéachaint

Reachtóir: Is í an Chomhairle amháin, go bunúsach, an reachtóir. Ní mór do Pharlaimint na hEorpa a toiliú a thabhairt maidir le togra reachtach nó ní mór dul i gcomhairle léi ina leith.

An ceart maidir le tionscnamh reachtach: An Coimisiún Eorpach

Cineálacha nós imeachta:

  • Toiliú: tá sé de chumhacht ag Parlaimint na hEorpa glacadh le togra reachtach nó diúltú dó trí thromlach glan de na vótaí, ach ní féidir léi é a leasú
  • Comhairliúchán: sin féadfaidh Parlaimint na hEorpa leasuithe a fhormheas, diúltú dóibh nó leasuithe a mholadh ar an togra reachtach

Bunús dlí: Airteagal 289(2) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh.

Rialacha: Ní dhéantar cur síos beacht sna conarthaí ar nósanna imeachta reachtacha speisialta. Sainítear, dá bhrí sin, na rialacha ar bhonn ad hoc, bunaithe ar airteagail ábhartha na gconarthaí.

Na mionsonraí

1. Toiliú

Faoi nós imeachta an toilithe is féidir leis an gComhairle tograí reachtacha a ghlacadh tar éis di toiliú a fháil ó Pharlaimint na hEorpa. Tá sé de chumhacht ag Parlaimint na hEorpa dá bhrí sin glacadh le togra reachtach nó diúltú dó trí thromlach glan de na vótaí, ach ní féidir léi é a leasú. Níl aon chumhacht ag an gComhairle an tuairim ón bParlaimint a chur ar neamhní.

Mar nós imeachta reachtach, baintear leas as toiliú nuair a bhíonn reachtaíocht nua á glacadh i ndáil leis an idirdhealú a chomhrac agus tugtar cros don Pharlaimint leis freisin nuair a chuirtear an fobhunús dlí ginearálta i bhfeidhm i gcomhréir le hAirteagal 352 den Chonradh ar Fheidhmiú AE.

Éilítear toiliú ón bParlaimint freisin mar nós imeachta neamhreachtach, i gcás:

  • ina nglacann an Chomhairle comhaontuithe idirnáisiúnta ar leith a ndéanann AE caibidliú ina leith
  • ina dtarlaíonn sárú tromchúiseach ar chearta bunúsacha (Airteagal 7 den Chonradh ar an Aontas Eorpach)
  • le haghaidh aontachas Bhallstáit nua AE
  • socruithe le haghaidh aistarraingthe ó AE

2. Comhairliúchán

Faoin nós imeachta comhairliúcháin glacann an Chomhairle togra reachtach tar éis don Pharlaimint a tuairim a thíolacadh ina leith.

Leis an nós imeachta sin féadfaidh an Pharlaimint leasuithe a fhormheas, diúltú dóibh nó leasuithe a mholadh ar an togra reachtach. Níl sé d'oibleagáid ar an gComhairle ó thaobh dlí de an tuairim ón bParlaimint a chur san áireamh, ach de réir chásdlí na Cúirte Breithiúnais, caithfidh nach nglacfaidh sí cinneadh gan an tuairim a bheith faighte aici.

Tá an nós imeachta infheidhme in an-chuid réimsí, amhail díolúintí an mhargaidh inmheánaigh agus dlí na hiomaíochta.

Éilítear go rachfaí i gcomhairliúchán leis an bParlaimint freisin mar nós imeachta neamhreachtach nuair a ghlactar comhaontuithe idirnáisiúnta faoin gComhbheartas Eachtrach agus Slándála.