An chaoi a n-oibríonn an Grúpa Euro

an Grúpa Euro

Is comhlacht neamhfhoirmiúil é an Grúpa Euro ina bpléann Airí ó thíortha an limistéir euro ábhair a bhaineann le freagrachtaí coiteanna a dtíortha i ndáil leis an euro.  

Is é an príomhchúram atá airdlúthchomhar a áirithiú maidir le bearta eacnamaíocha i measc Bhallstáit an limistéir euro agus dálaí d'fhás láidir eacnamaíoch a chur chun cinn. Tá sé ríthábhachtach go ndéanfaí beartais a chomhordú i measc thíortha an limistéir euro le go mbeidh cobhsaíocht sa limistéar euro ina iomláine.  

Dá bhrí sin, déantar plé sa Ghrúpa Euro ar ábhair a bhaineann go sonrach leis an euro chomh maith le ceisteanna níos leithne ná sin a mbíonn tionchar acu ar bheartais bhuiséadacha, airgeadaíochta agus struchtúracha Bhallstáit an limistéir euro. Is é is aidhm don Ghrúpa na dúshláin choiteanna a aimsiú agus cur chuige coiteann a leagan síos ina leith.   

Tá freagracht air freisin Cruinnithe Mullaigh Euro a ullmhú mar aon leis an obair a leanann iad.  

Leagadh ról an Ghrúpa Euro amach i bPrótacal Uimh. 14 a ghabhann le Conradh Liospóin, a tháinig i bhfeidhm an 1 Nollaig 2009. 

Plé

Déanann an Grúpa Euro plé rialta ar na nithe seo leanas

 • an staid eacnamaíoch agus an t-ionchas maidir léi sa limistéar euro
 • beartais bhuiséadacha na mBallstát sa limistéar euro
 • an staid mhaicreacnamaíoch sa limistéar euro
 • athchóirithe struchtúracha lena bhféadfaí cur leis an bhfás
 • ábhair a bhaineann leis an gcobhsaíocht airgeadais a choinneáil buan sa limistéar euro
 • na hullmhúcháin le haghaidh cruinnithe idirnáisiúnta
 • méadú an limistéir euro  

Chomh maith leis sin, féadann an Grúpa Euro réamhphlé a dhéanamh i ndáil le cinntí ón gComhairle nach mbeadh feidhm acu ach amháin maidir le Ballstáit an limistéir euro. Nuair a ghlacann an Chomhairle cinntí dá samhail, ní bhíonn vóta ach ag na hAirí sin ó Bhallstáit an limistéir euro.  

Pléann an Grúpa Euro freisin téarmaí cúnaimh airgeadais do thíortha an limistéir euro a bhfuil mórdheacrachtaí airgeadais acu.

Cruinnithe  

Is gnách go dtagann an grúpa Euro le chéile uair sa mhí, an lá roimh chruinniú na Comhairle Gnóthaí Eacnamaíocha agus Airgeadais (ECOFIN). Is féidir cruinnithe breise agus teileachomhdhálacha a reáchtáil freisin más gá sin. Is cruinnithe neamhfhoirmiúla iad agus bíonn an plé faoi rún.  

Is iad seo leanas rannpháirtithe an Ghrúpa Euro:

 • Airí an limistéir euro a bhfuil freagracht orthu maidir le hairgeadas
 • Uachtarán an Ghrúpa Euro
 • Leas-Uachtarán an Choimisiúin a bhfuil freagracht air maidir le gnóthaí eacnamaíocha agus airgeadais agus an euro
 • Uachtarán an Bhainc Cheannais Eorpaigh (BCE)  

Tugtar cuireadh do stiúrthóir bainistíochta an tSásra Cobhsaíochta Eorpaigh bheith páirteach sna cruinnithe freisin. Iarrtar freisin ar an gCiste Airgeadaíochta Idirnáisiúnta a bheith páirteach sa phlé maidir leis na cláir eacnamaíocha a bhaineann leo.  

Cuireann Uachtarán an Ghrúpa Euro torthaí an chruinnithe i láthair an phobail ag preasócáid. Féadfaidh an Grúpa Euro ráitis phoiblí a eisiúint i scríbhinn freisin. Is é an tUachtarán a thugann an mhiontuairisc do Chomhairle Ecofin freisin.

Clár oibre an Ghrúpa Euro

Clár oibre 6 mhí agus tosaíochtaí an Ghrúpa Euro

Cláir na gcruinnithe agus na cláir oibre

Glacann an Grúpa Euro a chlár oibre gach 6 mhí. Sainítear na príomhréimsí tosaíochta sa chlár oibre agus leagtar síos na réamhchláir do na cruinnithe den Ghrúpa Euro atá le teacht.  

Is é Uachtarán an Ghrúpa Euroa ullmhaíonn an clár agus an t-ábhar díospóireachta do gach cruinniú de chuid an Ghrúpa Euro, agus cúnamh á fháil aige ó Mheitheal an Ghrúpa Euro, arb iad na comhaltaí atá inti comhaltaí Bhallstáit an limistéir euro atá ar an gCoiste Eacnamaíoch agus Airgeadais.

Roghnú Uachtarán an Ghrúpa Euro 

Is iad comhaltaí an Ghrúpa Euro a roghnaíonn Uachtarán an Ghrúpa ar feadh téarma 2.5 bliana trí thromlach simplí na vótaí.  

Mura féidir leis an Uachtarán a chuid dualgas nó a cuid dualgas a chomhlíonadh, glacann Aire Airgeadais na tíre a bhfuil uachtaránacht rothlach na Comhairle aici a áit nó a háit. Murar comhalta den limistéar euro í an tír a bhfuil an uachtaránacht aici, is é Aire Airgeadais na tíre a bhfuil an uachtaránacht le bheith aici ina dhiaidh sin a dhéanfaidh an gníomh.