Clár oibre an Ghrúpa Euro

an Grúpa Euro

Déanann an Grúpa Euro a chlár oibre a ghlacadh gach 6 mhí. I ngach clár, sainítear na príomhréimsí ginearálta a bhfuil sé ar intinn ag an nGrúpa Euro a chuid iarrachtaí a dhíriú orthu. Leagtar amach i ngach clár freisin réamhchláir oibre le haghaidh na gcruinnithe a bheidh ag nGrúpa Euro amach anseo. Is cláir tháscacha iad na cláir oibre sin agus is féidir athrú teacht orthu ag brath ar na cúinsí a bheidh ann.

Tosaíochtaí don chéad seimeastar de 2017

Sa chéad leath de 2017, díreoidh an Grúpa Euro go príomha ar chomhordú beartais eacnamaíoch d’fhonn ionchais fáis ghearrthéarmacha agus fhadthéarmacha a neartú agus airgeadas fónta poiblí a áirithiú. Spreagfaidh an Grúpa Euro go háirithe cur chun feidhme athchóirithe struchtúracha.

Comhordú an bheartais eacnamaíoch

Tá sé beartaithe ag an nGrúpa Euro tuairimí a mhalartú go rialta maidir leis an gcleachtas beartais is fearr agus maidir le cur chun feidhme na n-athchóirithe struchtúracha a moladh don limistéar euro i gcomhthéacs an tSeimeastair Eorpaigh. Is é an aidhm atá ann a áirithiú go mbainfidh na Ballstáit agus an limistéar euro ina iomláine leas as an gcleachtas is fearr a sainaithníodh, agus díriú ar thagarmharcáil chomhthoiliúil ar na hiarrachtaí sin a bhaint amach nuair is féidir é.

Déanfaidh an Grúpa Euro faireachán freisin ar iarrachtaí Bhallstáit an limistéir euro beartais fhioscacha fhónta a áirithiú agus coinneoidh sé súil ar staid chomhiomlán fhioscach an limistéir euro agus ar a chomhdhéanamh.

Tá mionphlé leantach ar an bplé maidir le dréacht-phleananna buiséadacha do 2017 ina ábhar tábhachtach ar an gclár oibre.

Déanfaidh an Grúpa Euro dlúthfhaireachán ar fhorbairtí a dhéanann difear do chobhsaíocht airgeadais agus mhaicreacnamaíoch an limistéir euro.

Breathnóidh sé freisin ar an gcaoi a ndéanann na Ballstáit lena mbaineann an nós imeachta maidir le heasnamh iomarcach na moltaí ábhartha a chur chun feidhme.

Athbhreithnithe i dtíortha atá rannpháirteach i gclár nó a bhí rannpháirteach i gclár roimhe seo

Leanfaidh an Grúpa Euro d’athbhreithniú a dhéanamh ar an gclár leanúnach coigeartaithe eacnamaíoch sa Ghréig.

Ina theannta sin, beidh an Grúpa rannpháirteach i bpróiseas an fhaireachais iarchláir i dtíortha a fuair cúnamh airgeadais san am a chuaigh thart, go háirithe an Chipir, Éire, an Phortaingéil agus an Spáinn.

An t-aontas baincéireachta

Leanfaidh an Grúpa Euro de shúil ghéar a choinneáil ar na gnéithe sin den obair leantach chun an t-aontas baincéireachta a neartú tuilleadh a bhaineann leis an limistéir euro.

Cúraimí eile

Leanfaidh an Grúpa Euro d'ionchur a thabhairt do phlé cheannairí an Aontais maidir le doimhniú an aontais eacnamaíoch agus airgeadaíochta agus d'ullmhú cruinnithe idirnáisiúnta.