Clár oibre an Ghrúpa Euro

an Grúpa Euro

Déanann an Grúpa Euro a chlár oibre a ghlacadh gach 6 mhí. Tugtar sainmhíniú leathan sa chlár ar na príomhréimsí a bhfuil sé ar intinn ag an nGrúpa Euro a chuid iarrachtaí a dhíriú orthu sa chéad seimeastar eile.

Tá sa chlár freisin réamhchláir oibre le haghaidh na gcruinnithe a bheidh ag an nGrúpa Euro amach anseo. Is cláir tháscacha iad na cláir oibre sin agus is féidir athrú teacht orthu ag brath ar na cúinsí a bheidh ann.

Tosaíochtaí don dara seimeastar de 2017

Comhordú an bheartais eacnamaíoch

Sa dara leath de 2017, díreoidh an Grúpa Euro ar bheartais a bhfuil sé d’aidhm acu borradh a chur faoin bhfás fadtéarmach agus faoi ionchais fostaíochta.
I dteannta lena obair rialta a bhaineann le comhordú beartais, leanfaidh an Grúpa Euro de dhea-chleachtais náisiúnta a mhalartú maidir le cur chun feidhme athchóirithe struchtúracha arb é is aidhm dóibh feabhas a chur ar athléimneacht an gheilleagair.

Déanfaidh an Grúpa Euro dlúthfhaireachán freisin ar iarrachtaí na mBallstát sa limistéar euro beartais fhioscacha fhónta a áirithiú agus coinneoidh sé súil ar an staid bhuiséadach sa limistéar euro ina iomláine. I mí na Nollag, déanfaidh sé measúnú ar na dréachtphleananna buiséadacha do 2018 atá ag na baill den limistéar euro.

Tíortha atá rannpháirteach i gclár nó a bhí rannpháirteach i gclár roimhe seo

Leanfaidh an Grúpa Euro air ag coinneáil súil ar an dul chun cinn a dhéantar maidir leis an gclár coigeartaithe eacnamaíoch a chur chun feidhme sa Ghréig, clár a reáchtálfar go dtí lár na bliana 2018.

Ina theannta sin, beidh an grúpa rannpháirteach i bpróiseas an fhaireachais iarchláir i dtíortha a fuair cúnamh airgeadais san am a chuaigh thart: An Chipir, Éire, an Phortaingéil agus an Spáinn.

Is é cuspóir an fhaireachais iarchláir a shainaithint an bhfuil aon bhaol ann nach mbeadh tír in ann na hiasachtaí a fuarthas faoin gclár a aisíoc. Cuirtear stop leis an bhfaireachas sin a luaithe a aisíocann an tír thart ar 75 % den iasacht.

Cobhsaíocht airgeadais

Leanfaidh an Grúpa Euro de shúil ghéar a choinneáil ar an gcobhsaíocht airgeadais sa limistéar euro agus ar an obair leantach chun an t-aontas baincéireachta a neartú tuilleadh.

Cúraimí eile

Leanfaidh an Grúpa Euro forbairtí eacnamaíocha domhanda go beacht agus ullmhóidh sé cruinnithe idirnáisiúnta, chomh maith leis na Cruinnithe Mullaigh Euro, de réir mar is gá.

Cuirfear san áireamh sa chlár oibre atá aige freisin an díospóireacht reatha faoina bhfuil i ndán don Aontas agus faoin aontas eacnamaíoch agus airgeadaíochta a dhoimhniú.