Tromlach cáilithe

Comhairle AE

Riail nua ón 1 Samhain 2014

An 'gnáthmhodh' vótála sa Chomhairle

Is é an tromlach cáilithe an modh vótála is coitianta sa Chomhairle. 

Úsáidtear é nuair a dhéanann an Chomhairle cinntí le linn an ghnáthnós imeachta reachtaigh, ar a dtugtar comhchinnteoireacht freisin. Glactar tuairim is 80% de reachtaíocht iomlán an Aontais tríd an nós imeachta sin.

Ón 1 Samhain 2014, beidh feidhm ag nós imeachta nua maidir le vótáil trí thromlach cáilithe sa Chomhairle. Faoin nós imeachta sin, nuair a vótálann an Chomhairle maidir le togra ón gCoimisiún nó ó Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála, baintear amach tromlach cáilithe nuair a chomhlíontar 2 choinníoll:

 • go vótálann 55% de na Ballstáit i bhfabhar an togra - 16 as 28 atá i gceist leis sin i ndáiríre - agus
 • go bhfuil tacaíocht ag an togra ag líon Ballstát ar comhionann é agus 65% ar a laghad de dhaonra iomlán an Aontais Eorpaigh

An 'tromlach dúbailte' a thugtar freisin ar an nós imeachta nua sin.

Mionlach blocála

Le go mbeidh mionlach blocála ann, ní mór ar a laghad 4 chomhalta den Chomhairle a bheith ar áireamh ann, ar comhionann iad agus níos mó ná 35% de dhaonra an Aontais.

Cásanna speisialta

Nuair nach bhfuil comhaltaí uile na Comhairle rannpháirteach sa vóta, mar shampla de bharr gur cinneadh roimh ré nach mbeadh siad páirteach i réimsí áirithe, glactar cinneadh má vótálann 55% de chomhaltaí rannpháirteacha na Comhairle i bhfabhar an rúin, ar comhionann é agus ar a laghad 65% de dhaonra na mBallstát rannpháirteach.

Nuair a vótálann an Chomhairle i leith togra nach dtagann ón gCoimisiún nó ón Ardionadaí, glactar cinneadh más rud é:

 • go vótálann ar a laghad 72% de chomhaltaí na Comhairle i bhfabhar an togra
 • gur comhionann iad sin agus ar a laghad 65% de dhaonra an Aontais

Staonadh

Má bhíonn staonadh ann faoi mhodh an thromlaigh cháilithe, glactar leis sin mar vóta i gcoinne an rúin. Ní ionann staonadh agus gan a bheith rannpháirteach sa vótáil. Is féidir le comhalta ar bith staonadh tráth ar bith.

Riail an tromlaigh cháilithe a bhí ann roimhe seo

Go dtí an 31 Márta 2017, féadfaidh na Ballstáit a iarraidh go n-úsáidfí an riail a bhí ann roimhe seo maidir le vótáil trí thromlach cáilithe. Faoin riail sin, tá méid áirithe vótaí ag ionadaí gach Ballstáit, mar a leagtar amach i gconarthaí an Aontais. Is léiriú é ualú na vótaí, a bheag nó a mhór, ar mhéid an daonra i ngach Ballstát.

Dáiltear an 352 vóta mar a leanas:

 • An Fhrainc, an Ghearmáin, an Iodáil, an Ríocht Aontaithe: 29 vóta an tír
 • An Pholainn, an Spáinn: 27 vóta an tír
 • An Rómáin: 14 vóta an tír
 • An Ísiltír: 13 vóta an tír
 • An Bheilg, an Ghréig, an Phortaingéil, Poblacht na Seice, an Ungáir: 12 vóta an tír
 • An Bhulgáir, an Ostair, an tSualainn: 10 vóta an tír
 • An Chróit, An Danmhairg, Éire, an Fhionlainn, an Liotuáin, an tSlóvaic: 7 vóta an tír
 • An Chipir, an Eastóin, an Laitvia, Lucsamburg, an tSlóivéin: 4 vóta an tír
 • Málta: 3 vóta an tír

Faoin riail a bhí ann roimhe seo, baintear tromlach cáilithe amach sa Chomhairle má chomhlíontar na coinníollacha seo a leanas:

 • vótálann tromlach na mBallstát - 15 Bhallstát - i bhfabhar an rúin
 • caitear ar a laghad 260 vóta as an iomlán de 352 vóta i bhfabhar an rúin

Féadfaidh gach Ballstát deimhniú a iarraidh gur comhionann na vótaí i bhfabhar an rúin agus ar a laghad 62% de dhaonra iomlán an Aontais. Má fhionntar nach amhlaidh atá, ní ghlacfar an cinneadh.