Bailíonn agus próiseálann cartlann na Comhairle na doiciméid a tháirgeann Comhairle an Aontais Eorpaigh agus na doiciméid a fhaigheann sí agus a feidhmeanna á gcomhlíonadh aici. Tá teacht ag an bpobal ar aircíví a bhaineann le comhaid atá ann le breis is 30 bliain.

Sonraí bailiúcháin

Cuirtear na doiciméid ar fáil, go ginearálta, sna teangacha oifigiúla sin de chuid an Aontais a bhí in úsáid tráth ar dréachtaíodh na doiciméid.

Tá bailiúchán cartlainne na Comhairle roinnte de réir céimeanna difriúla de bhunús dlí an Aontais:

 • an Comhphobal Eorpach do Ghual agus Cruach (CEGC), mar a shainmhínítear é le Conradh Pháras (1952) (bailiúchán CM1)
 • Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa (CEE) agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach (CEFA), mar a shainmhínítear iad le Conarthaí na Róimhe (1957) (bailiúchán CM2)
 • an tAontas Eorpach, ó Chonradh Maastricht go dtí Conradh Liospóin (bailiúchán CM4)
 • an tAontas Eorpach mar a shainmhínítear é le Conradh Liospóin (bailiúchán CM8)

Cuimsíonn an bailiúchán comhaid a bhaineann le caibidlíocht idir-rialtasach, mar shampla:

 • caibidlíocht maidir le conarthaí, amhail Conarthaí na Róimhe (bailiúchán CM3)
 • caibidlíocht maidir le méadú AE (bailiúchán CM5)
 • caibidlíocht maidir le creat Choinbhinsiún Yaoundé, le Coinbhinsiún Lomé agus le Comhaontú Cotonou (bailiúchán CM6)
 • caibidlíocht maidir leis an Limistéar Eorpach Eacnamaíoch agus na Comhairlí Comhlachais idir AE agus na tíortha nach bhfuil san Aontas (bailiúchán CM7)

Is é a bhíonn go príomha i mbailiúchán na cartlainne ón gComhairle miontuairiscí na gcruinnithe a bhíonn ag an gComhairle agus comhaid ó na cruinnithe a bhíonn ag an gComhairle Eorpach, ag Coreper agus ag na coistí eile. Tá comhaid ann freisin a bhaineann leis an mbuiséad agus comhaid a bhaineann le treoracha, le rialacháin agus le cinntí a dhréachtú i raon leathan réimsí beartais.

Rochtain phoiblí

Tá teacht ag an bpobal ar chomhaid agus ar dhoiciméid arb ann dóibh le breis is 30 bliain. Cuirtear na doiciméid bhunaidh chuig cartlann stairiúil an Aontais, a stóráiltear san Institiúid Ollscoile Eorpach i bhFlórans. Is féidir breathnú ar mhicrifíseanna agus/nó ar chóipeanna leictreonacha de na doiciméid i gcartlann na Comhairle sa Bhruiséil.

Tá eisceachtaí áirithe ann, mar shampla i gcás doiciméid rúnaicmithe nó chun na nithe seo a leanas a chosaint:

 • saol príobháideach agus sláine na ndaoine
 • leasanna trádála, lena n-áirítear maoin intleachtúil

Maidir le comhaid agus le doiciméid arb ann dóibh le 30 bliain anuas, féadfar teacht orthusan tríd an gclár poiblí nó trí iarratas a chur isteach ina leith. 

Conas dul i dteagmháil leis na Cartlanna

Sa "treoir ghorm" tá sonraí teagmhála, sonraí rochtana, sonraí maidir le suíomh, fáil agus struchtúr cartlanna aireachtaí eachtracha na mBallstát agus Institiúidí an Aontais. 

Téigh i dteagmháil le cartlanna na Comhairle chun coinne a dhéanamh, chun cabhair a fháil maidir le taighde nó má tá ceisteanna agat maidir leis na bailiúcháin atá ar fáil:

 • Cartlann Lárnach Chomhairle an Aontais Eorpaigh
   Rue de la Loi/Wetstraat 175
  B-1048 Bruxelles/Brussel
  Belgique/België
 • Teil.: +32 22819400
 • Seol ríomhphost

Uaireanta oscailte

Tá seomra léitheoireachta ann atá oscailte do chuairteoirí ó 9.00-16.30, ó Luan go hAoine. Tugtar faoi deara nach dtugtar amach comhaid nua idir 12.00 agus 14.00.

Téigh i dteagmháil le cartlann na Comhairle chun coinne a dhéanamh roimh an gcuairt.

Is i bhfoirgneamh Justus Lipsius sa Bhruiséil atá an seomra léitheoireachta agus is féidir teacht air trí bhealach isteach "Belliard".